Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtingingsbesluit gemeente Doetinchem 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaat-, volmacht- en machtingingsbesluit gemeente Doetinchem 2011
CiteertitelAlgemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRegister exb-2017-47412 Mandaat 1 Mandaat 2 Mandaat 3 Mandaat 4 Mandaat 5 Mandaat 6 Mandaat 7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.01.1, Gemeentewet, art. 160, 168 en 171

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-201101-06-2013Nieuwe regeling

25-01-2011

Doetinchems Vizier, 2 februari 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtingingsbesluit gemeente Doetinchem 2011

 

 

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT GEMEENTE DOETINCHEM 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, onderscheidenlijk de burgemeester van Doetinchem, ieder voor zover het de uitoefening van zijn bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat:

 

het uit een oogpunt van doelmatigheid gewenst is de uitoefening van de hen toekomende bevoegdheden op te dragen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur, alsmede aan hoofden van afdelingen, teamleiders en medewerkers;

 

het ten aanzien van een aantal in het bij dit besluit behorende Register nader omschreven bevoegdheden gewenst is mandaat, volmacht of machtiging te verlenen aan niet ondergeschikte functionarissen;

 

het voorts gewenst is instructies te geven ter zake de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden en gegeven volmachten en machtigingen;

 

kennis is genomen van de door het MT op 14 september 2005 vastgestelde Spelregels voor mandaat, volmacht en machtiging;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 160, 168 en 171 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

 • I.

  In te trekken het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2008 met bijbehorend Register, zoals dat d.d. 21 oktober 2008 en nadien aan de hand van wijzigingsbesluiten is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem onderscheidenlijk de burgemeester van Doetinchem, met dien verstande dat dit mandaatbesluit van toepassing blijft op aanvragen e.d. ingediend voor 3 februari 2011.

   

 • II.

  De uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende Register Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2011, met inbegrip van de ondertekening van stukken, op te dragen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen.

   

  III. Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in de bij dit besluit behorende Register Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2011 de onderstaande algemene instructies vast te stellen, die bij de uitoefening van de bevoegdheden in acht dienen te worden genomen.

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Een mandaat omvat zowel de beslissing als de ondertekening.

 • 2.

  Indien en voor zover in dit bij dit Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit behorende Register niet anders is bepaald, is de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger niet bevoegd tot het geheel of gedeeltelijk verlenen van ondermandaat en doorgeven van volmacht of machtiging ten aanzien van de aan hem opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

 • 1.

  Een op basis van een gemandateerde bevoegdheid of gegeven volmacht of machtiging te nemen besluit mag niet worden uitgeoefend in de gevallen dat:

  • a.

   aan het bevoegde bestuursorgaan een voorstel is voorgelegd tot aanvulling of wijziging van het beleid waar het desbetreffende besluit op is gebaseerd ofwel bij afwezigheid van een beleidskader voor de besluitvorming;

  • b.

   het besluit voorzienbaar belangrijke politieke consequenties, meer dan normale maatschappelijke- of mediagevolgen heeft of zou kunnen hebben;

  • c.

   het te nemen besluit zich niet verdraagt met bestaand beleid, bestaande richtlijnen of voorschriften;

  • d.

   uit het te nemen besluit financiële consequenties zullen voortvloeien die niet in de begroting voorzien zijn;

  • e.

   het een besluit op een bezwaarschrift betreft.

   • 2.

    De mandateris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger draagt zorg voor een eenduidig te nemen besluit en sluit indien noodzakelijk zaken kort met andere medewerkers in de ambtelijke organisatie.

   • 3.

    De mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger neemt bij de uitoefening van bevoegdheden in acht het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden of zelfstandige bestuursorganen, de door de raad of burgemeester en wethouders vastgestelde beleidskaders en -regels, alsmede de in het overzicht opgenomen specifieke opmerkingen en beperkingen.

Artikel 3 Aanwijzingen en instructies

 • 1.

  De mandans, volmachtverlener of machtigingverlener is bevoegd aan de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bijzondere aanwijzingen of nadere instructies te geven voor de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheden of gegeven volmacht of machtiging.

 • 2.

  De mandans, volmachtverlener of machtigingverlener is te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid of gegeven volmacht of machtiging zelf uit te oefenen.

Artikel 4 Functiebinding en afwezigheid

 • 1.

  Het mandaat, volmacht of machtiging is verbonden aan een bepaalde functie en wordt uitgeoefend door degene die deze functie bekleedt.

 • 2.

  In geval van afwezigheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger wordt de aan hem opgedragen bevoegdheid als volgt uitgeoefend:

 • a.

  Vervanging van de leidinggevenden:

  • -

   De algemeen directeur/secretaris en de directeur bedrijfsvoering vervangen elkaar onderling;

  • -

   De afdelingshoofden en teamleiders vervangen elkaar onderling. Indien horizontale vervanging niet mogelijk of wenselijk is, voorziet de hiërarchisch hogere functionaris in de vervanging.

 • b.

  Vervanging van medewerkers:

  -de medewerker wordt vervangen door diens (functionele) plaatsvervanger. Is ook deze afwezig, dan wordt de uitoefening van de bevoegdheid neergelegd bij de naasthogere functionaris.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Indien een bevoegdheid krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt uitgeoefend, worden de uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • -

  Namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, handtekening en naam van de mandataris/volmachtontvanger/machtigingverkrijger, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding organisatieonderdeel;

 • -

  Namens de burgemeester van Doetinchem, handtekening en naam van de mandataris/volmachtontvanger/machtigingverkrijger, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding organisatieonderdeel.

 • 2.

  Ingeval van uitoefening van ondertekeningsmandaat worden de uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • -

  Overeenkomstig het door de burgemeester van Doetinchem d.d. … genomen besluit, handtekening en naam van de mandataris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding organisatieonderdeel;

 • -

  Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Doetinchem d.d. ... genomen besluit, handtekening en naam van de mandataris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding organisatieonderdeel.

 • 3.

  Indien een bevoegdheid wordt uitgeoefend door de plaatsvervanger van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger, worden de uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • -

  Namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, (handtekening), bij afwezigheid, naam functionaris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding organisatieonderdeel;

 • -

  Namens de burgemeester van Doetinchem, (handtekening), bij afwezigheid, naam functionaris, gevolgd door functie-aanduiding en vermelding organisatieonderdeel.

Artikel 6 Machtigingsformulier

Voor de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden en gegeven volmacht of machtiging dient daarvoor in de onderstaande situaties in ieder geval een machtigingsformulier te worden gebruikt:

 • a.

  het een te nemen besluit van algemene strekking betreft;

 • b.

  het te nemen besluit betrekking heeft op de rechtspositie en andere regelingen voor het gemeentelijk personeel;

 • c.

  bij besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling indien en voor zover de contractswaarde meer dan € 60.000,- bedraagt, of de voorbereiding daarvan geschiedt door een ander dan de gevolmachtigde.

Artikel 7 Persoonlijke betrokkenheid

De gemandateerde bevoegdheden en gegeven volmacht of machtiging mogen door de mandataris niet ten aanzien van zichzelf of een hiërarchisch boven hem geplaatste functionaris worden uitgeoefend.

 

IV.Dit besluit treedt in werking op 3 febuari 2011.

 

Aldus d.d. 25 januari 2011 vastgesteld door:

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

 

De secretaris De burgemeester

ing. N. van Waart drs. H.J. Kaiser

 

De burgemeester van Doetinchem,

drs. H.J. Kaiser

 

Bijlagen

Register

[Klik hier om het document te downloaden]

Mandaat 1

Mandaat 2

Mandaat 3

Mandaat 4

Mandaat 5

Mandaat 6

Mandaat 7