Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpOpenbare Orde en Veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet (Stb 1994 nr 783), art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2007Art. 5

18-12-2006

Weekblad Parkstad, 03-01-2007

2006 / 11 / 13
02-03-1995Nieuwe regeling

20-02-1995

Weekblad Parkstad, 01-03-1995

1995 / 2 / 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De raad van de gemeente Voerendaal,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 6 februari 1995; gelet op het bepaalde in artikel 17 van de Destructiewet stbl 1994 nr 783; besluit vast te stellen de volgende: destructieverordening.

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet (stbl 1994 nr 783)

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

 

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders wijzen een of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3  

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4  

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 14, lid 2, van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6  

 • 1.

   

  Deze verordening kan worden aangehaald als: destructieverordening gemeente Voerendaal.

 • 2.

  De destructieverordening van 31 augustus 1987 vervalt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Voerendaal op 20 februari 1995.

(gewijzigd bij raadsbesluit van 18 december 2006; gepubliceerd op 3 januari 2007)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL, de secretaris, de voorzitter,