Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en nummeraanduiding van verblijfsobjecten en standplaatsen in de gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en nummeraanduiding van verblijfsobjecten en standplaatsen in de gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelVerordening naamgeving en adressering gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpadressering, huisnummering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009nieuwe regeling

03-06-2009

Gemeenteblad, 2009, 15

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en adressering gemeente Gemert-Bakel

DE RAAD DER GEMEENTE GEMERT-BAKEL,

 

overwegende:

 

dat door de invoering van een basisregistratie adressen en een basisregistratie gebouwen het gewenst is om praktische redenen een regeling vast te stellen betreffende de naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van daarbinnen aanwezige objecten in de gemeente Gemert-Bakel en in die regeling de bevoegdheden neer te leggen;

 

dat het regelen van de huishouding van de gemeente en de bevoegdheid tot het maken van een verordening betreffende het toekennen van namen en nummers behoort tot de autonome bevoegdheid van de gemeenteraad;

 

dat als gevolg van de invoering van het dualistische stelsel de kaderstellende en controlerende bevoegdheden tot de gemeenteraad behoren en de bestuursbevoegdheden geconcentreerdzijn bij het college van burgemeester en wethouders;

 

gezien het voorstel van het college d.d. 19 mei 2009;

 

gelet op artikel 108, eerste lid en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en nummeraanduiding van verblijfsobjecten en standplaatsen in de gemeente Gemert-Bakel

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  adres: door het college aan een verblijfsobject en een standplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats;

 • b.

  adressenregister: gemeentelijk register dat brondocumenten met betrekking tot woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen bevat;

 • c.

  adressenregistratie: gemeentelijke registratie van alle woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen op het grondgebied van de gemeente;

 • d.

  basisregistratie: verzameling gegevens waarvan bij wettelijk voorschrift is bepaald dat deze een basisregistratie vormt;

 • e.

  gebouwenregister: gemeentelijk register dat brondocumenten met betrekking tot panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen bevat;

 • f.

  gebouwenregistratie: gemeentelijke registratie van alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen op het grondgebied van de gemeente;

 • g.

  afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen bouwwerken bevinden;

 • h.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van de bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • i.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • j.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • k.

  nummeraanduiding: door het college als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject of een standplaats, bestaande uit één of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter en/of cijfercombinatie;

 • l.

  object: een verblijfsobject of standplaats;

 • m.

  openbare ruimte: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen;

 • n.

  pand: kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

 • o.

  standplaats: een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte;

 • p.

  verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen;

 • q.

  woonplaats: door de gemeenteraad als zodanig aangewezen gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2 Houderschap registraties

 • 1.Het college houdt:

  • a.

   een basisregistratie adressen, bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie en

  • b.

   een basisregistratie gebouwen, bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie.

   2.Het college is belast met de uitvoering van de regels betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen.

Artikel 3 Doel registraties

De basisregistraties als bedoeld in artikel 2 worden gehouden met als doel het aan een ieder beschikbaar stellen van de in die basisregistraties opgenomen gegevens over adressen en gebouwen.

Artikel 4 Bevoegdheden

 • 1.

  Het college deelt het grondgebied van de gemeente in één of meer woonplaatsen in en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen en zo nodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2.

  Het college stelt de openbare ruimten vast en kent nummeraanduidingen toe aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten en standplaatsen.

 • 3.

  Het college stelt de afbakening van panden, verblijfsobjecten en standplaatsen vast.

 • 4.

  Indien aan een verblijfsobject of standplaats meer dan één nummeraanduiding wordt toegekend, worden de nummeraanduidingen onderscheiden in hoofdnummer en nevennummers.

 • 5.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen, als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, wordt tevens begrepen de bevoegdheid tot het wijzigen en intrekken.

Artikel 5 Namen en nummeraanduidingen aanbrengen

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de namen die zijn toegekend aan delen van de openbare ruimte, zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse worden aangebracht.

 • 2.

  Het is verboden aan delen van de openbare ruimte namen aan te brengen anders dan ingevolge een last als bedoeld in artikel 7, eerste lid.

 • 3.

  Het is verboden aan een onroerende zaak nummers aan te brengen anders dan de nummeraanduiding als bedoeld in artikel 4, tweede en vierde lid.

Artikel 6 Gedoogplicht naamborden

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden in overeenstemming met de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 7 Nummeraanduidingen aanbrengen

 • 1.

  De rechthebbende op een object is verplicht binnen vier weken na de dag van toezending van een besluit, inhoudende de last de nummeraanduiding als bedoeld in artikel 4, tweede en vierde lid, evenals daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen, aan deze last gehoor te geven.

 • 2.

  Indien een object nog niet is voltooid, wordt de nummeraanduiding door de rechthebbende binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste en tweede lid genoemde termijn verlengen.

 • 4.

  De nummeraanduiding wordt op een zodanige wijze aan het object bevestigd dat deze vanaf de openbare weg duidelijk zichtbaar is.

Artikel 8 Uitvoeringsvoorschriften

Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 9 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Namen en nummeraanduidingen die voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze verordening aan delen van de openbare ruimte en objecten zijn toegekend, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde bepaling aangebrachte namen en nummeraanduidingen binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummeraanduidingen die voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 3.

  Bij het wijzigen van een naam of nummeraanduiding, als bedoeld in het tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als de oude en de nieuwe nummeraanduiding gedurende een jaar na het besluit op grond van het tweede lid, mogen worden gebruikt op een nader door het college te bepalen wijze.

Artikel 10 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 5, tweede en derde lid of het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid en artikel 7, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn de door het college aangewezen personen belast.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de verordening bekend is gemaakt.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening naamgeving en adressering gemeente Gemert-Bakel”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel van 3 juni 2009

de raad voornoemd,

griffier,

P.G.J.M. van Boxtel

voorzitter,

mr. J.H.A.G. van Maasakkers