Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Verordening provinciale geluidhinderdienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening provinciale geluidhinderdienst
CiteertitelVerordening provinciale geluidhinderdienst
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpklachten , personeelsbeleid, ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Proces van organisatieontwikkeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2001Onbekend

29-05-2001

Provinciaal Blad, 2001, 27

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening provinciale geluidhinderdienst

VERORDENING PROVINCIALE GELUIDHINDERDIENST

HOOFDSTUK 1 Begrippen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  geluidmeting: het in het kader van de uitvoering van de Wet geluidhinder verrichten van geluid en/of trillingmetingen, het analyseren van meetgegevens, het berekenen van geluidemissies en geluidimmissies, het opstellen van akoestische rapporten en alle verdere werkzaamheden voorzover die van belang zijn voor het onderzoek naar de aard en omvang van geluid;

 • b.

  afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling Stedelijke Leefomgeving.

HOOFDSTUK II De provinciale geluidhinderdienst

Artikel 2

 • 1.

  Er is een provinciale geluidhinderdienst, die een geluidmeetdienst en een klachtendienst omvat.

 • 2.

  De provinciale geluidhinderdienst wordt ondergebracht bij de afdeling Stedelijke Leefomgeving en verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de het afdelingshoofd.

HOOFDSTUK III De geluidmeetdienst

Artikel 3

De geluidmeetdienst heeft tot taak het verrichten van geluidmetingen als bedoeld in artikel 1, onder a, van deze verordening.

Artikel 4

 • 1.

  De geluidmeetdienst verricht zijn taak mede ten behoeve van andere bestuursorganen.

 • 2.

  De aanvraag tot het verrichten van geluidmetingen wordt door het betrokken bestuursorgaan schriftelijk ingediend bij het afdelingshoofd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de inhoud en de wijze waarop een aanvraag moet worden ingediend.

 • 4.

  Indien in verband met werkzaamheden of door andere omstandigheden aan een aanvraag tot het verrichten van geluidmetingen niet volledig of op korte termijn kan worden voldaan, beslist het betrokken bestuursorgaan, na overleg met het afdelingshoofd, of de aanvraag zal worden aangehouden dan wel de metingen geheel of gedeeltelijk zullen worden uitbesteed aan een deskundige derde.

 • 5.

  De kosten van het verrichten van geluidmetingen ten behoeve van andere bestuursorganen worden berekend aan de hand van jaarlijks door Gedeputeerde Staten vast te stellen en bekend te maken tarieven.

HOOFDSTUK IV De klachtendienst

Artikel 5

De klachtendienst heeft tot taak het registreren, behandelen en verwerken van geluidhinderklachten.

Artikel 6

Geluidhinderklachten, waarvan de behandeling en verwerking tot de bevoegdheid van een ander dan het provinciaal bestuur behoort, worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 7

 • 1.

  De klachtendienst kan, al dan niet op verzoek, advies uitbrengen aan een bestuursorgaan over de behandeling en verwerking van geluidhinderklachten.

 • 2.

  Indien naar aanleiding van een verzoek om advies de klachtendienst een geluidmeting nodig of wenselijk acht, wordt daartoe alleen overgegaan na overleg met het bestuursorgaan dat om het advies heeft gevraagd.

 • 3.

  Indien tot meting wordt overgegaan, is artikel 5, vierde lid, van toepassing.

Artikel 8

 • 1.

  De klachtendienst licht de indiener van een geluidhinderklacht in over de behandeling en verwerking van de klacht.

 • 2.

  Indien het een klacht betreft als bedoeld in artikel 6, wordt de indiener van de klacht op de hoogte gesteld van het doorgeven van de klacht, onder vermelding van de reden en het bestuursorgaan aan welk de klacht is doorgegeven.

Artikel 9

 • 1.

  De klachtendienst brengt ten minste eenmaal per jaar een verslag uit. Het verslag bevat een overzicht van de ontvangen geluidhinderklachten, met inbegrip van de klachten als bedoeld in artikel 6.

 • 2.

  Het verslag vermeldt de wijze waarop de klachten zijn behandeld en verwerkt.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen nadere aanwijzingen geven ten aanzien van de inhoud en de wijze waarop het verslag wordt gepubliceerd.

HOOFDSTUK V Slotbepalingen

Artikel 10

 • 1.

  In het belang van een goede uitvoering van de werkzaamheden van de provinciale geluidhinderdienst treden Gedeputeerde Staten zonodig in overleg met andere bestuursorganen.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 11

De verordening kan worden aangehaald als: Verordening provinciale geluidhinderdienst.

Gedeputeerde Staten voornoemd,  

MR. B.J.M. BARON VAN VOORST TOT VOORST,voorzitter  

MW. MR. E.H.M. BRANS

 

UItgegeven, 31 mei 2001  

De Griffier der Staten van Limburg  

mw. mr. E.H.M. Brans