Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Culemborg

Verordening Langdurigheidstoeslag Gemeente Culemborg 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Culemborg
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag Gemeente Culemborg 2009
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag Gemeente Culemborg 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-06-2012intrekking

19-03-2009

Geen.

Geen.

Tekst van de regeling

HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  De wet: de Wet werk en bijstand;

 • 2.

  Referteperiode: de 60 maanden in welke belanghebbende een inkomen op bijstandsniveau heeft ontvangen en welke zijn gelegen in de periode van 72 maanden voorafgaand aan de peildatum.

 • 3.

  Peildatum: de datum waartegen langdurigheidtoeslag wordt aangevraagd.

 • 4.

  Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede 'een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan' moet worden gelezen 'de referteperiode'. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet, voor de beoordeling van de referteperiode als inkomen gezien.

Artikel 2 -Uitvoering

De uitvoering van de verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

HOOFDSTUK 2 – Recht op langdurigheidtoeslag

Artikel 3 – Doelgroep

Tot de doelgroep behoren personen als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de wet, die op de pijldatum in de gemeente Culemborg woonachtig zijn.

Artikel 4 – Laag, langdurig inkomen

 • 1.

  Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als in een periode van 72 maanden voorafgaande aan de peildatum gedurende de referteperiode van 60 maanden een inkomen is ontvangen dat niet hoger was dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 21 van de wet, vermeerdert met de maximale toeslag als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet.

 • 2.

  Indien door detentie langer dan 26 weken geen regulier inkomen is ontvangen wordt de periode van 60 maanden verlengd met de periode dat de detentie langer dan 26 weken heeft geduurd.

Artikel 5 – Uitzicht op inkomensverbetering

Van uitzicht op inkomensverbetering als genoemd in artikel 36 lid 1 van de wet, is in ieder geval sprake als de aanvrager op de peildatum een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, of een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

Artikel 6 – Hoogte van de langdurigheidtoeslag

 • 1.

  De langdurigheidtoeslag bedraagt per jaar 40% van de op de peildatum van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de wet, waarbij:

 • 2.

  de verhoging op grond van paragraaf 3.3 van de wet voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder, gesteld wordt op het maximum als genoemd in artikel 25 van de wet;

 • 3.

  de verlaging op grond van paragraaf 3.3 van de wet voor de gehuwden,niet van toepassing is;

 • 4.

  de hoogte van de bijstandsnorm wordt gesteld op het niveau op 1 januari van het jaar waarin de peildatum ligt.

 • 5.

  Indien één van de gehuwden op de peildatum geen recht op langdurigheidtoeslag, is voor de rechthebbende echtgenoot de langdurigheidtoeslag gelijk aan de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 6.

  Voor de berekening van de hoogte van de langdurigheidtoeslag van het nieuwe jaar wordt gebruik gemaakt van het normniveau van juli van het jaar daaraan voorafgaand.

HOOFDSTUK 3 - Slotbepalingen

Artikel 7 – Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 – Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als: Verordening langdurigheidtoeslag gemeente Culemborg

Artikel 9 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Vastgesteld in de vergadering van de raad gehouden op 19 maart 2009

De griffier, De voorzitter,

P.J.Peters R. van Schelven