Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Beleidsregels inzake woningsplitsing in relatie tot het nieuwe Streekplan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake woningsplitsing in relatie tot het nieuwe Streekplan
CiteertitelBeleidsregels inzake woningsplitsing in relatie tot het nieuwe Streekplan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpbouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de ruimtelijke Ordening
  2. Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2003nieuwe regeling

19-12-2002

De Scherper, 09-01-2003

B200215189

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake woningsplitsing in relatie tot het nieuwe Streekplan

 

 

Bekendmaking beleidsregel

Steeds vaker worden agrarische activiteiten op boerderijen gestaakt waardoor er bebouwing vrijkomt. De vraag is in hoeverre voor deze vrijkomende agrarische bedrijven (VAB’s) op een verantwoorde wijze een nieuwe invulling kan worden gevonden.

Het college heeft om deze vraag te kunnen beantwoorden een beleidsregel opgesteld, rekening houdend met hetgeen hierover is opgenomen in het nieuwe streekplan “Brabant in Balans”.

Deze beleidsregel is als volgt:

  • 1.

    Indien de agrarische bestemming niet kan worden gehandhaafd omdat de VAB’s ongeschikt zijn voor blijvend agrarisch gebruik, bij vrijkomende beeldbepalende boerderijen in alle kleine kernen en het buitengebied, in beginsel mee te denken in woningsplitsing, rekening houdend eventuele stankcirkels en toegestane woningbouwaantallen;

  • 2.

    Bij actualisatie van bestemmingsplannen voor kleine kernen en het buitengebied ten aanzien van woningsplitsing de lijn op te nemen zoals die is vervat in het streekplan en in de bestemmingsplannen voor Herpt en buitengebied Heusden.

Voor alle duidelijkheid merken wij nog op dat de beleidsregel als richtlijn moet worden beschouwd die wordt toegepast bij het al dan niet voeren van een in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te volgen procedure. Het is dus niet zo dat een bouwaanvraag die voldoet aan de beleidsregel “direct” wordt vergund.