Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

Eilandsverordening van 27 juni 1990, nr. 3 betreffende regelingen inzake de orde, veiligheid en beveiliging op de luchthaven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEilandsverordening van 27 juni 1990, nr. 3 betreffende regelingen inzake de orde, veiligheid en beveiliging op de luchthaven
Citeertitel
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van deze verordening bij de Eilandsverordening verzelfstandiging luchthaven Bonaire (A.B. 2003, no. 5) - dat ligt voor de datum van publicatie - is bij A.B. 2006, no. 21 niet door uitdrukkelijke verlening van terugwerkende kracht vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Overdrachtslandsverordening X luchthavens (P. B. 1952, no.168)
  2. Landsbesluit houdende aanwijzingen met betrekking tot de beveiliging van luchthavens (P. B. 1978, no.283)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200201-12-200210-10-2010art. 1

17-02-2003

A.B. 2003, no. 5

onbekend
28-11-1990Nieuwe regeling

27-06-1990

A.B. 1990, no. 15

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening van 27 juni 1990, nr. 3 betreffende regelingen inzake de orde, veiligheid en beveiliging op de luchthaven

artikel 1

  • 1. Het bestuurscollege benoemt, na hiertoe overleg gepleegd te hebben met de Gouverneur, een luchthavenmeester.

  • 2. De luchthavenmeester is ten aanzien van de in deze landsverordening en de daarop berustende eilandsbesluiten houdende algemene maatregelen aan hem opgedragen taken, rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het bestuurscollege.

Artikel 2

  • 1. Naast zijn andere taken is de luchthavenmeester in het bijzonder belast met het toezicht op de naleving van de internationale, landelijke en eilandelijke voorschriften betreffende de orde en veiligheid op en de beveiliging van de luchthaven.

  • 2. Ter verzekering van naleving van die voorschriften verrichten de Servisio Sentral di Vigilansia en de brandweer hun werkzaamheden volgens zijn instructies.

Artikel 3

Alle op de luchthaven vertoevende personen zijn verplicht de aanwijzigingen door of namens de luchthavenmeester, in het belang van de orde en de veiligheid van personen en goederen op of de beveiliging van de luchthaven gegeven, op te volgen.

Artikel 4

Voor de gedeelten van de luchthaven die voor bezoekers toegankelijk zijn, gelden de verkeersregels die voor de bebouwde kom van Bonaire gelden, tenzij daarvan bij of krachtens het gestelde in artikel 5 is afgeweken.

Artikel 5

Het bestuurscollege stelt bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen een reglement vast betreffende de orde en de veiligheid op de luchthaven. Evenzo stelt het een reglement vast betreffende de beveiliging van de luchthaven. In deze besluiten kan het bestuurscollege zijn bevoegdheden, voorzover het betreft het handhaven van de veiligheid en beveiliging van personen en het luchtverkeer, delegeren aan de luchthavenmeester.

Artikel 6

  • 1. Overtreding van artikel 3 en van de voorschriften gegeven krachtens deze verordening wordt gestraft met een hechtenis van maximaal twee weken of een geldboete van ten hoogste drieduizend gulden.

  • 2. De feiten strafbaar gesteld bij of krachtens deze verordening worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van een bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen te bepalen datum.