Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
BEL Combinatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de BEL Combinatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBEL Combinatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de BEL Combinatie
CiteertitelControleverordening BEL Combinatie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWettenbank

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2009 met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2008 en later

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Besluit accountantscontrole gemeenten
 2. Gemeentewet, art. 213
 3. Gemeenschappelijke regeling, art. 23, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200901-01-2009nieuwe regeling

30-06-2009

Laarder Courant De BEL

Besluit Algemeen bestuur 30-6-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie BEL-Gemeenten,

overwegende dat een gemeenschappelijke regeling is aangegaan: de Gemeenschappelijke Regeling Blaricum Eemnes Laren, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld, genaamd Werkorganisatie BEL-Gemeenten;

gelet op artikel 213 Gemeentewet, het Besluit accountantscontrole gemeenten, alsmede artikel 23, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Blaricum Eemnes Laren;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de BEL Combinatie.

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. BEL Combinatie

De Werkorganisatie BEL-Gemeenten, zoals bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Blaricum Eemnes Laren, welke thans wordt genoemd de BEL Combinatie;

b. accountant

een door het Algemeen Bestuur aangewezen:

o registeraccountant of

o organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

c. accountantscontrole

de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant van:

o het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

o het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

o het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoelt in artikel 186 Gemeentewet;

o de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

d. rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole

het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole gemeenten.

e. Algemeen Bestuur

het Algemeen Bestuur, zoals bedoeld in artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Blaricum Eemnes Laren;

f. Dagelijks Bestuur

het Dagelijks Bestuur, zoals bedoeld in artikel 12 van de Gemeenschappelijke Regeling Blaricum Eemnes Laren.

 

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het Algemeen Bestuur te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar.

 • 2

  Het Dagelijks Bestuur bereidt in overleg met het Algemeen Bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3

  Het Algemeen Bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

  a. de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

  b. de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);

  c. de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  d. de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  e. de frequentie en inrichtingseisen voor de aanvullende tussentijdse rapportering en de inrichtingseisen voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar;

  f. de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden;

  g. de producten en of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden.

   

 • 4

  In afwijking van het gestelde in lid 3, letters f en g kan het Algemeen Bestuur in het programma van eisen opnemen, dat het Algemeen Bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de producten en de organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

 • 5

  Het Algemeen Bestuur stelt voor de selectie van de accountant de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

Artikel 3 Informatieverstrekking door het Dagelijks Bestuur

 • 1

  Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en legt deze over aan de accountant voor controle.

 • 2

  Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota's, besluiten van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3

  Bij de jaarrekening bevestigt het Dagelijks Bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4

  Het Dagelijks Bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk 31 maart aan het Algemeen Bestuur.

 • 5

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het Algemeen Bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur en de accountant gemeld.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

 • 1

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) het Algemeen Bestuur, (een vertegenwoordiger van) het Dagelijks Bestuur, de directeur van de BEL Combinatie en de controller van de BEL Combinatie.

Artikel 5 Toegang tot informatie

 • 1

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en

  voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de BEL Combinatie.

   

 • 2

  De accountant is bevoegd om van alle medewerkers mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3

  Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de BEL Combinatie zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6 Overige controles en opdrachten

 • 1

  Het Dagelijks Bestuur kan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant

  opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid, voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

   

 • 2

  Het Dagelijks Bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het Dagelijks Bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de BEL Combinatie is.

 • 3

  Het Dagelijks Bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het Dagelijks Bestuur bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de BEL Combinatie is.

Artikel 7 Rapportering

 • 1

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert, die leiden tot het niet

  afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het Algemeen Bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het Dagelijks Bestuur.

   

 • 2

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de medewerker van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, de teamleider van het team, waartoe de medewerker behoort, en de controller, dan wel andere daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

 • 3

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het Algemeen Bestuur door de accountant aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het Dagelijks Bestuur om op deze stukken te reageren.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2009 met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2008 en later.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Controleverordening BEL Combinatie".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie BEL-Gemeenten op 30 juni 2009.

 

De secretaris,             De voorzitter,