Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Venlo

Legesverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Venlo
Officiële naam regelingLegesverordening 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 eerste lid, aanhef, en onderdeel b 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201007-04-2011nieuwe regeling

15-12-2010

E3-journaal, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010 nummer 10-27295

gelet op artikel 229, 1e lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen Verordening op leges 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  nacht: de periode van 24.00 uur tot 06.00 uur, waarbij een gedeelte van de nacht als een hele nacht wordt aangemerkt;

 • c.

  week: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)de dag in de volgende kalendermaand;

 • e.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de (n)de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)de dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Rechtsbijstand;

 • 2.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • 3.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissingen op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • 4.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften daarvan, rakende de rechtspositie van gemeentepersoneel of de dienstverrichtingen aan de gemeente door derden;

 • 5.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften daarvan op verzoeken ter zake van bijstand ingevolge de Algemene bijstandswet en andere uitkeringen in het persoonlijke belang van de uitkeringsgerechtigden;

 • 6.

  het afgeven van stukken, nodig voor ontvangst van loon of bezoldiging uit arbeidsverhouding of dienstverband in Nederland;

 • 7.

  het afgeven van:

  • a.

   een exemplaar van dan wel een jaarabonnement op de stukken als bedoeld in 1.7.1.1 t/m 1.7.17 en 1.7.2. t/m 1.7.2.6 van de tabel, per 3 raadsleden van een politieke partij, casu quo raadsgroepering (minder dan 3 leden worden als 3 leden beschouwd), die in de gemeenteraad van Venlo vertegenwoordigd is;

  • b.

   een jaarabonnement op de stukken als bedoeld in 1.7.1.4 t/m 1.7.1.6 van de tabel, per secretariaat van een politieke partij, casu quo raadsgroepering, die in de gemeenteraad van Venlo vertegenwoordigd is;

  • c.

   een exemplaar van dan wel een jaarabonnement op de stukken, als bedoeld in 1.7.1.1 t/m 1.7.1.7 en 1.7.2 t/m 1.7.2.5 van de tabel, per politieke partij, waaronder voor de toepassing van deze verordening is te verstaan een samenwerking van personen, gericht op het behartigen van het openbare belang inzake bestuur van land, provincie of gemeente en/of waarvan een afdeling van bestuur en secretariaat in de gemeente Venlo gevestigd is;

 • 8.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 9.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis-en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, afwijking, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voorzover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis-en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Indien de leges niet op het in het 1e lid genoemde tijdstip kunnen worden vastgesteld moeten deze, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, worden betaald, indien het betreft:

  • a.

   de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, op het tijdstip waarop het stuk wordt afgegeven onderscheidenlijk die inlichtingen worden verstrekt;

  • b.

   de afgifte van een vergunning, ter zake waarvan het bedrag van de verschuldigde leges wordt berekend in verhouding tot een begroting van kosten, binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  In de in het tweede lid genoemde gevallen kan het college van burgemeester en wethouders vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald.

 • 4.

  Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de verschuldigde leges.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen van dit artikel.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening 2010” van 29 september 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat het tarief 0,84% van de totale bouwkosten bedraagt exclusief omzetbelasting, per fase (waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen).

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, vierde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De artikelen en de tarieventabel van de “Legesverordening (oktober) 2010” vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Venlo van 29 september 2010 worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De artikel en de tarieventabel van de “Legesverordening 2010” vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Arcen en Velden van 10 december 2009 worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2011”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2010

De griffier, De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de “Legesverordening 2011”

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de wet van 23 april 1879 Stb. Nr 72 (Legeswet 1879) of zoals deze laatstelijk is gewijzigd, voor kosteloze voltrekking, is bepaald 
   
1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 In het daarvoor aangewezen lokaal op de tweede verdieping van het Stadhuis Venlo op : maandag tot en met vrijdag zaterdag € 381,50 € 661,50
   
   
1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.2 In de daarvoor aangewezen ruimte in Domani te Venlo, op aanvraag en in overleg met de exploitant: maandag tot en met vrijdag zaterdag € 381,50 € 661,50
1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.2 In het gemeentehuis Tegelen op maandag tot en met vrijdag op zaterdag € 381,50 € 661,50
   
1.1.1.4 1.1.1.4.1 1.1.1.4.2 In Chàteau Holtmùhle, op aanvraag en in overleg met de exploitant op maandag tot en met vrijdag zaterdag € 381,50 € 661,50
   
1.1.1.5 1.1.1.5.1 In de gemeentelijke trouwzaal in gemeenschapscentrum de Hamar op maandag tot en met vrijdag € 381,50
1.1.1.6In een bijzonder huis ingevolge art. 64 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek€ 136.35
1.1.1.7. 1.1.1.7.1 1.1.1.7.2 Partyboot de Maashopper op aanvraag en in overleg met de exploitant op: maandag tot en met vrijdag zaterdag € 381,50 € 661,50
1.1.1.8 1.1.1.8.1 1.1.1.8.2 In ’t Raodhoes te Blerick op aanvraag en in overleg met de exploitant op: maandag tot en met vrijdag zaterdag € 381,50 € 661,50
1.1.1.9 1.1.1.9.1 1.1.1.9.2 In de Raadzaal te Arcen op : maandag tot en met vrijdag zaterdag € 381,50 € 661,50
1.1.1.10 1.1.1.10.1 1.1.1.10.2 In de Kasteeltuinen te Arcen, op aanvraag en in overleg met de exploitant op: maandag tot en met vrijdag zaterdag € 381,50 € 661,50
1.1.1.11Een trouwboekje of een boekje partnerschapregistratie€ 25,00
1.1.1.12Administratie kosten bij het verstek laten gaan van een kostenloos huwelijk€ 136,35
1.1.1.13Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijk stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten Burgerlijke stand
   

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.2.1.1tot het verstrekken van een nationaal paspoort of een tweede paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen€ 52,10
1.2.1.2tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)€ 58,20
1.2.1.3tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)€ 52,10
1.2.1.4tot het bijschrijven van één of meerdere kinderen in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument€ 9,22
1.2.1.5tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 per bijschrijvingssticker€ 21,50
1.2.1.6tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder€ 43,85
1.2.1.7tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met 13 jaar€ 9,22
1.2.2De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedaanvraag vermeerderd met een bedrag van€ 45,00
1.2.3Het tarief als genoemd in 1.2.1.7 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend. 
1.2.4Het tarief als genoemd in 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van€ 21,40
1.2.5Indien bij de aanvraag van een reisdocument het oorspronkelijke document niet overgelegd kan worden, wordt het tarief voor het verstrekken van een nieuw reisdocument ter zake verhoogd met€ 20,15
1.2.6Het teruggeven van een gevonden reisdocument€ 12,20
   

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen buitenlands/militair rijbewijs/bromfietsrijbewijs€ 45,00
1.3.2Het teruggeven van een gevonden rijbewijs of bromfietsrijbewijs€ 12,20
1.3.3Indien bij de aanvraag van een rijbewijs of bromfietsrijbewijs het oorspronkelijke document niet overgelegd kan worden, wordt het tarief voor het verstrekken van een nieuw rijbewijs verhoogd met€ 20,15
1.3.4 1.3.5 1.3.6 Het tarief voor het verstrekken van een nieuw rijbewijs wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met Eigen verklaring enkel, dubbel categorie CDE Indien documenten als vermeld onder 1.3.1. aangetekend per post worden verstuurd, wordt het in rekening te brengen legesbedrag, verhoogd met de kosten (conform TNT tarief) voor het aangetekend verzenden € 33,50 Door tijk bepaald
   

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd alsook één of meer gegevens omtrent een persoon die niet is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.4.2.1tot het verstrekken van gegevens per verstrekking zonder abonnement€ 12,00
1.4.2.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar, aanvangende met de dag van ingang: 
1.4.2.2.1voor 100 verstrekkingen€ 352,00
1.4.2.2.2voor 500 verstrekkingen€ 1408,20
1.4.3.Indien de verstrekkingen worden gevraagd ten behoeve van opinie-onderzoeken of bevolkingsenquêtes op grote schaal zijn de onder 1.4.2.2 vermelde tarieven van toepassing. 
1.4.4Op collectieve verstrekkingen uittreksels GBA t.b.v. aanmelding middelbare school is per uittreksel de korting (hoofdstuk 20 1.20) aanvraag digitaal tarief van toepassing 
1.4.5Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een extract uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 100 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, betreffende: 
1.4.5.1Eén en/of meedere personen op eenzelfde adres€ 12,00
1.4.5.2Op het onderdeel 1.4.5.1 is via het digitaal loket een korting van toepassing 
1.4.6Het verkrijgen van een afschrift van de persoonslijst op grond van artikel 79, lid 3 Wet GBA€ 15,10
1.4.7 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van de gegevens als bedoeld in artikel 10, 2e lid van het Besluit gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens € 2,27
1.4.8 4.9 Terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier Indien documenten/toestemmingen/verklaringen als bedoeld in dit hoofdstuk per post worden verstuurd dan wel aangetekend per post worden verstuurd, wordt het in rekening te brengen legesbedrag verhoogd met de geldende portokosten, dan wel de kosten voor het aangetekend verzenden (conform TNT tarief). € 15.60
   

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

1.5Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet€ 12,00
   

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1Het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsregistraties€ 12,00
   

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

De in dit hoofdstuk bedoelde abonnementen worden geacht te zijn ingegaan op de dag waarop het verschuldigde bedrag is voldaan. De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Er vindt geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling plaats van een niet ten volle gebruikt abonnement.
1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
1.7.1.1Een jaarabonnement op de agenda Beeldvorming€ 15,95
1.7.1.2Een jaarabonnement op de agenda Oordeelsvorming€ 15,95
1.7.1.3Een jaarabonnement op de raadsvoorstellen voor Beeld – en Oordeelsvorming€ 158,70
1.7.1.4Een jaarabonnement op de agenda van de Besluitvorming (raadsvergadering)€ 15,95
1.7.1.5Een jaarabonnement op de raadsvoorstellen voor Besluitvorming€ 158,,70
1.7.1.6Een jaarabonnement op de notulen van de besluitvorming tijdens de vergaderingen van de raad€ 158,70
1.7.1.7Een jaarabonnement op de op de agenda, voorstellen en notulen van de besluitvorming tijdens de vergadering van de raad€ 333,40
   
1.7.2Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
 Een exemplaar van de Programmabegroting: 
1.7.2.1a. vanaf de datum van de slotbehandeling van de begroting in de raad€ 42,60
1.7.2.2b. vanaf het tijdstip van uitgave tot de datum van de slotbehandeling van de begroting door de raad€ 14,20
1.7.2.3Een exemplaar van de Productenraming€ 128,20
1.7.2.4Een jaarabonnement op de begrotingswijzigingen€ 67,70
1.7.2.5Een exemplaar van de Programmarekening€ 42,60
1.7.2.6Een exemplaar van de Productenrekening€ 128,20
1.7.3Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
1.7.3.1Een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Venlo€ 32,25
1.7.4.1Een exemplaar van de Bouwverordening gemeente Venlo€ 32,25
1.7.4.2Een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening gemeente Venlo€ 32,25
1.7.5Een jaarabonnement op de wijzigingen van de verordeningen€ 32,25
1.7.5.1Een exemplaar van de straatnamenlijst van de gemeente€ 10,35
1.7.5.2Een lijst met adressen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen en hun besturen€ 10,35
1.7.6.1Een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening met bijlagen€ 32,25
1.7.8.1Een exemplaar van een beeldkwaliteitplan€ 63,05
1.7.9.1Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exemplaar van een (ontwerp-)bestemmingsplan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 (artt. 3.1. e.v.) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien het bestemmingsplan meer dan 25 pagina’s bevat.€ 63,05
1.7.9.2Idem, indien het bestemmingsplan 25 of minder pagina’s bevat, wordt het tarief genoemd onder 1.7.9.1verminderd met 50%. 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
1.8.1.1informatie zowel mondeling als schriftelijk, uit het gemeentelijk kadastraal systeem (GKS), per perceel€5,75
1.8.1.2informatie uit de kadastrale kaart d.m.v. inzage desgewenst inclusief een kopie op formaat A3 of A4 per inzage en/of kopie€5,75
1.8.1.3schriftelijke informatie uit het gemeentelijk register of registratie van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb).€5,75
1.8.1.3.1een gewaarmerkt afschrift uit het gemeentelijk register of registratie van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb).€10,15
1.8.2Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van analoge tekeningen, een en ander voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 
1.8.2.1a. per plot, formaat A4 en A3€ 12,30
1.8.2.2b. per plot, formaat A2€ 37,40
1.8.2.3c. per plot, formaat A1€ 56,70
1.8.2.4d. per plot, formaat A0€ 74,95
 e. Per luchtfoto, formaat A4 en A3€ 27,35
1.8.2.5f. per luchtfoto, formaat A2€ 53,60
1.8.2.6g. per luchtfoto, formaat A1€ 72,30
1.8.2.7h. per luchtfoto, formaat A0€ 91,05
1.8.3Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van digitale bestanden, een en ander voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 
1.8.3.1a. aanmaakkosten per aanvraag€ 34,05
1.8.3.2b. informatiekosten per ha. (100 x 100 meter)€ 34,05
1.8.4.1Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van maatwerk, per uur€ 68,15
   

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1Het legaliseren van een handtekening of stuk per geval€ 12,00
1.9.2Het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap€ 12,00
1.9.3Het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van natuurlijke personen€ 30,00
1.9.4Het verkrijgen van een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)€ 12,00
1.9.5Het verkrijgen van een schriftelijke toestemming voor uitstel van begraving of crematie€ 12,00
1.9.6Het waarmerken van een document, per maximaal vijf pagina’s€ 12,00
   

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1Het in behandeling nemen van een vraag tot onderzoek en het verstrekken van informatie, ongeacht het resultaat van het onderzoek, voor ieder daaraan besteed kwartier€17,00
1.10.2Het in behandeling nemen van een vraag tot het waarmerken van kopieën, uittreksels en/of afschriften, met stempel en handtekening, voor ieder daaraan besteed kwartier€17,00
1.10.3Het in behandeling nemen van een aanvraag voor het maken van een kopie van archiefbescheiden, documenten, boeken, artikelen, foto's of andere informatiedragers: 
1.10.3.1a. per fotokopie, formaat A3 en A4€0,20
1.10.3.2b. per fotokopie, formaat A3 en A4, speciaal papier€2,50
1.10.3.3c. per fotokopie, formaat A0, A1 en A2€12,40
1.10,3.4d. per readerprint, formaat A3 en A4€0,50
1.10.3.5e. per readerprint, formaat A3 en A4, speciaal papier€2,50
1.10.3.6f. per etachromes (kleurendia 4 x 5 inch)€67,00
1.10.3.7Het in behandeling nemen van een aanvraag voor audio- en video kopieën en voor fotografische reproducties, voor ieder daaraan besteed kwartier€17,00
1.10.3.8Voor de materiaalkosten worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. 
 De werkelijke kosten voor audio-, video- en fotografische reprodukties worden in rekening gebracht. De aanvrager wordt vooraf ingelicht over de kosten, voordat de opdracht wordt aangenomen. 
1.10.3.9Reproductierechten voor niet-wetenschappelijke publicaties, per afbeelding€67,00
1.10.3.10Het digitaliseren van foto's door middel van scanning, per scan€2,20
1.10.3.11Opties van beelddragers waarop de scan verwerkt wordt: 
1.10.3.12a. Diskette€1,10
1.10.3.13b. cd-rom€1,10
1.10.3.14c. afdrukken (80 grams papier)€0,40
1.10.3.15d. afdrukken (glanspapier)€2,20
1.10.4.1Voor lenen en uitlenen van archiefbescheiden zoals bedoeld in de Archiefwet, per transactie van maximaal 10 kilo bescheiden€50,00
1.10.4.2Voor het uitlenen van dia’s, per uitlening€17,00
1.10.4.3Het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van interbibliothecair leenverkeer: 
1.10.4.3.1Een uit te lenen boek of tijdschrift€17,00
1.10.4.3.2Fotokopieën, via het interbibliothecair leenverkeer verkregen€11,20
1.10.4.3.3Plus per kopie€0,20
1.10.5.1Het in behandeling nemen van opdrachten voor conserverende of restauratieve werkzaamheden ten aanzien van archiefbescheiden, boeken en documenten, voor ieder daaraan besteed kwartier€17,00
 De werkelijke kosten voor restauratie en conservering worden in rekening gebracht. De aanvrager wordt vooraf ingelicht over de kosten, voordat de opdracht tot conservering of restauratie wordt aangenomen. 
1.10.5.2Het in behandeling nemen van opdrachten voor het verzorgen van bindwerk of andere atelierwerkzaamheden, voor ieder daaraan besteed kwartier€17,00
 De werkelijke kosten voor de werkzaamheden worden in rekening gebracht. De aanvrager wordt vooraf ingelicht over de kosten, voordat de opdracht wordt aangenomen 
   

Hoofdstuk 11 -12 Gereserveerd

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13.1Het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de gemeentegarantie, welke is aangevraagd voor 1 januari 1995, ten aanzien van het plan van betaling van rente en aflossing, danwel een opvolgende geldlening in geval van oversluiting van een gegarandeerde lening, dan wel de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gegarandeerde lening€ 63,05
1.13.2Indien op aanvraag van de aanvrager de behandeling van de aanvraag wordt gestaakt, wordt op aanvraag teruggave van 50% van de onder 1.13.1 geheven leges verleend. 
   

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.1Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet€ 63,00
   

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.Het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 
1.16.1.Het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30 b van de Wet op de kansspelen: 
1.16.1.1voor één speelautomaat, voor onbepaalde tijd€ 226,50
voor meer dan één speelautomaat voor onbepaalde tijd € 90,50, vermeerderd met:  
1.16.1.2per speelautomaat€ 136,00
1.16.2Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)€ 61,00
   

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.Uitgangspunt hierbij is de Herstraatregeling Richtlijnen tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom 
1.18.1.Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet€ 127,15
1.18.1.1Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met€ 1,30
1.18.1.2Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met€ 1,30
1.18.2Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt: 
1.18.2.1Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met€ 253,35
1.18.2.2Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 
1.18.2.3Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
1.18.3Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1. wordt verminderd met de van de aanvrager verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen 
   

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, behoudens het bepaalde in onderdeel 1.19.1.3: 
1.19.1• voor een periode van maximaal 24 uren€ 15,75
1.19.1.1• voor een periode van langer dan 24 uren, met een maximum van 3 maanden€ 31,50
1.19.1.2 • voor doorlopende ontheffingen verbod op parkeren voor een inrit met een looptijd van 2 jaar; • binnen de parkeerregulering alleen mogelijk in combinatie met een parkeerabonnement dan kosten nihil € 31,50
1.19.1.3• voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten€ 63,05
1.19.1.4• Ten behoeve van recreatief vervoer door middel van een huifkar in combinatie met een landbouwtrekker met een looptijd van 5 jaar€ 32,55
1.19.2Het verkrijgen van een ontheffing op grond van het ontheffingenbeleid geslotenverklaring binnenstad Venlo: 
1.19.2.1• voor een periode van maximaal 24 uren;€ 15,75
1.19.2.2 1.19.2.3 • voor een periode van langer dan 24 uren, met een maximum van 12 maanden • voor doorlopende ontheffingen met een looptijd van 3 jaar ten behoeve van bewoners van dit gebied € 63,05 € 63,05
1.19.3Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet, verbod op wedstrijden op de wegen binnen de gemeente€ 63,05
1.19.4Het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van een door de Minister van Verkeer en Waterstaat of Gedeputeerde Staten van Limburg te verlenen vergunning tot het houden van een oriëntatierit€ 15,75
1.19.5Het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart€ 22,90
1.19.6Het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffingen ingevolge hoofdstuk 5, afdeling 1 van de Algemene plaatselijke verordening€ 63,05
1.19.7Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen: 
1.19.7.1a. met een geldigheidsduur van een dag€ 9,35
1.19.7.2b. met een geldigheidsduur van een maand€ 22,35
1.19.7.3c. met een geldigheidsduur van een jaar€ 93,60
1.19.8.Voor het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in de door de Minister afgegeven vergunning op grond van de Wet gevaarlijke stoffen ten behoeve van het bezigen van vuurwerk, in samenhang met artikel 2:73 van de Algemene plaatselijke verordening€ 93,60
1.19.9Het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring op grond van de Luchtvaartwetgeving€ 64,10
   

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.Bij het in behandeling nemen van een aanvraag via het digitaal loket van de gemeente Venlo en betalen via de internetkassa worden de leges verlaagd met 25%. 
1.20.1Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
1.20.1.1Een gunstige beschikking op een aanvraag, zowel voor een vergunning als voor een ontheffing, danwel elk ander stuk in het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per beschikking€ 4,65
1.20.2Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken, afschriften van stukken of kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bij: 
1.20.2.1a. 10 of meer bladzijden of kopieën, per bladzijde of kopie op A4-formaat€ 0,20
1.20.2.2b. 5 of meer bladzijden of kopieën, per bladzijde of kopie op A3-formaat€ 0,20
1.20.2.3c. 1 of meer bladzijden of kopieën, per bladzijde op A0 of A1 of A2 formaat€ 4,15
1.20.3Het in behandeling nemen van een aanvraag, zowel mondeling als schriftelijk, tot het verstrekken van informatie, per aanvraag wegens ambtelijke ondersteuning besteed kwartier of gedeelte daarvan€ 23,15
1.20.3.1Indien in het kader van de behandeling van de aanvraag om informatie kopieën of afschriften worden verstrekt, wordt dit bedrag verhoogd met de overeenkomstig 1.20.2 berekende leges 
1.20.4Het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 
1.20.4.1Het verkrijgen van een winkelvergunning als bedoeld in artikel 2.41a van de Algemene plaatselijke verordening€ 437,00
1.20.4.2Indien de aanvraag enkel betrekking heeft op een wijziging van een leidinggevende of lokaliteit€ 312,00
1.20.5Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening (kampeerontheffing)€ 66,00
1.20.6Het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 
1.20.6.1Het verkrijgen van een vergunning voor het vissen met twee gewone hengels in de haven, aan de westzijde van de Maas€ 12,00
1.20.6.2Het verkrijgen van een vergunning voor het vissen met een gewone hengel in de gemeentelijke visvijvers€ 12,00
   

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 
2.1.1Bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. 
2.1.2Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 
2.1.4In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 
   

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling concept-aanvraag

2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
2.2.1om vooroverleg dan wel de aanvraag om beoordeling van een concept-aanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:€ 195,00
   

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra handelingen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 
   
2.3.1Bouwactiviteiten 
2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 
2.3.1.1.1Indien de bouwkosten minder dan € 12.500,00 bedragen:€ 195,00
2.3.1.1.2Indien de bouwkosten meer dan € 12.500,00 bedragen:1,76 %
2.3.1.1.3Indien de bouwkosten minder dan € 2.500,00 bedragen, 
worden geen leges geheven.nihil
2.3.1.1.4Er vindt een maximalisering van het legesbedrag plaats, indien de bouwkosten tussen € 10 miljoen en € 15 miljoen bedragen: 
dan wordt het tarief voor € 10 miljoen toegepast.1,76 %
2.3.1.1.5Er vindt een maximalisering van het legesbedrag plaats, indien de bouwkosten tussen € 15 miljoen en € 20 miljoen bedragen: 
dan wordt het tarief van € 15 miljoen toegepast.1,76 %
2.3.1.1.6Er vindt een maximalisering van het legesbedrag plaats, indien de bouwkosten meer dan € 20 miljoen bedragen: 
dan wordt het tarief van € 20 miljoen toegepast.1,76 %
2.3.1.1.7Wanneer de toets aan het Bouwbesluit 2003 of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd, plaatsvindt door een gecertificeerd bureau in opdracht van de aanvrager, dan wordt het tarief van de totale bouwkosten exclusief omzetbelasting:1,54 %
   
2.3.2Verplicht advies agrarische commissie 
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:€ 823,00
   
2.3.3Achteraf ingediende aanvraag bouwactiviteit 
2.3.3.1Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, met 100% van de leges zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag, met een minimum van € 390,00 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 
2.3.3.2Indien de bouwkosten minder dan € 2.500,00 bedragen, bedraagt het tarief:€ 195,00
   
2.3.4Aanlegactiviteiten 
2.3.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 195,00
2.3.5Achteraf ingediende aanvraag aanlegactiviteit 
2.3.5.1Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.4.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de aanlegactiviteit, met 100% van de leges zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 
   
2.3.6Sloopactiviteiten 
2.3.6.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit op grond van een bepaling in artikel 8.1.1. Bouwverordening Venlo, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het starttarief:€ 110,00
2.3.6.2Het starttarief wordt per kubieke meter sloopafval, vermeerderd met:€ 0,24
2.3.6.3Het starttarief wordt vermeerderd, indien het sloopafval asbest bevat, met een bedrag van:€ 220,00
2.3.6.4Het starttarief is niet van toepassing bij sloopafval dat uitsluitend bestaat uit asbest. Het tarief bedraagt dan:€ 220,00
2.3.6.5Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.5.1 bedraagt het tarief, indien op grond van de Bouwverordening gemeente Venlo een sloopveiligheidsplan is vereist:€ 400,00
   
 Achteraf ingediende aanvraag sloopactiviteit 
2.3.7Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.6.1 e.v. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de sloopactiviteit, met 100% van de leges zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 
   
2.3.8Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit 
2.3.8.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: 
2.3.8.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€ 170,00
2.3.8.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):€ 358,00
2.3.8.4indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):€ 3.520,00
2.3.8.5indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):€ 429,00
2.3.8.6indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):€ 429,00
2.3.8.7indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):€ 429,00
2.3.8.8indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):€ 429,00
2.3.8.9indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):€ 429,00
   
2.3.9Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit 
2.3.9.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 
2.3.9.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€ 286,00
2.3.9.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):€ 358,00
2.3.9.4indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):€ 715,00
2.3.9.5indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):€ 429,00
2.3.9.6indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):€ 429,00
2.3.9.7indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):€ 429,00
2.3.9.8indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):€ 429,00
2.3.9.9indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):€ 429,00
2.3.10In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 
2.3.10.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief bij een gebruiksoppervlakte tot 100 m²:€ 517,00
2.3.10.2Het basisbedrag wordt bij een gebruiksoppervlakte van 101-1.000 m²€ 250,00
 vermeerderd per m² met een bedrag van:€ 0,26
2.3.10.3Het basisbedrag wordt bij een gebruiksoppervlakte van 1.001-2.500 m²€ 512,00
 vermeerderd per m² met een bedrag van:€ 0,18
2.3.10.4Het basisbedrag wordt bij een gebruiksoppervlakte van 2.501-5.000 m²€ 512,00
 vermeerderd per m² met een bedrag van:€ 0,10
2.3.10.5Het basisbedrag wordt bij een gebruiksoppervlakte van 5.001-25.000 m²€ 761,00
 vermeerderd per m² met een bedrag van:€ 0,07
2.3.10.6Het basisbedrag wordt bij een gebruiksoppervlakte > 25.000 m²€ 1.760,00
 vermeerderd per m² met een bedrag van:€ 0,03
   
 Achteraf ingediende aanvraag gebruiksactiviteit 
2.3.11Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.10.1 e.v. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de gebruiksactiviteit, met 100% van de leges zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 
   
2.3.12Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 
2.3.12.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Venlo 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 3 eerste lid of artikel 5 vierde lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 
2.3.12.3voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:nihil
2.3.12.4voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:nihil
2.3.12.5Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Venlo 2010, aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 4 eerste lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:nihil
   
2.3.13Achteraf ingediende aanvraag activiteit met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 
 Indien de in onderdeel 2.3.12.1 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, bedragen de leges:€ 195,00
   
2.3.14Aanleggen of veranderen weg 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 100,00
   
2.3.15Uitweg/inrit 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 68,00
   
2.3.16Achteraf ingediende aanvraag activiteit met betrekking tot aanleg van een weg, uitweg 
 Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15 van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit zoals beschreven in onderdelen 2.3.14 en 2.3.15, met 100% van de leges zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.
   
2.3.17Handelsreclame 
2.3.17.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo, een vergunning of ontheffing is vereist en niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:nihil
2.3.17.2Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:nihil
2.3.17.3Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toegestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:nihil
   
 Achteraf ingediende aanvraag activiteit met betrekking tot handelsreclame 
2.3.18Indien de in onderdeel 2.3.17 van dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, bedragen de leges:€ 195,00
   
2.3.19Andere activiteiten 
2.3.19.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 
2.3.19.2behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 195,00
   
 Achteraf ingediende aanvraag activiteit met betrekking tot andere activiteiten 
2.3.20Onverminderd het bepaalde in het onderdeel 2.3.19 van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit zoals beschreven in het onderdeel 2.3.19, met 100% van de leges zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 
   
2.3.21Omgevingsvergunning in twee fasen 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 
2.3.21.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft. 
2.3.21.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 
   
2.3.22Verklaring van geen bedenkingen 
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan, een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 
2.3.22.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:€ 420,00
2.3.22.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:€ 420,00
   
2.3.23Verbeelding 
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan, intern een verbeelding moet worden vervaardigd:€ 80,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg danwel de aanvraag om beoordeling van een concept-aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 van titel 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden het vooroverleg danwel de aanvraag om beoordeling van een concept-aanvraag geheven leges, in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 van titel 2. 
2.4.2Indien op een aanvraag om vooroverleg dan wel de aanvraag om beoordeling van een concept-aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 van titel 2, een negatief standpunt volgt, wordt ambtshalve het verschuldigde tarief verminderd met:50%
   

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning 
 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.19 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 
2.5.1.1indien de aanvraag, voorbereid met de reguliere procedure, wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggave van de verschuldigde leges60%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 
2.5.1.2indien de aanvraag na het in behandeling nemen daarvan, voorbereid met de uitgebreide procedure, wordt ingetrokken binnen een termijn van zes weken na het in behandeling nemen daarvan én voordat is overgegaan tot voorbereiding van bekendmaking (inclusief publicatie), bedraagt de teruggave60%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 
2.5.1.3indien de aanvraag na het in behandeling nemen daarvan, voorbereid met de uitgebreide procedure, wordt ingetrokken nadat is overgaan tot bekendmaking van het ontwerpbesluit, bedraagt de teruggave50%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 
   
2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning 
2.5.2.1Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in het onderdeel 2.3.1 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits dit verzoek op teruggaaf is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning én van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt25%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat van de verschuldigde leges, een minimum tarief wordt geheven van:€ 195,00
2.5.2.2Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in het onderdeel 2.3.4 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning én van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt25%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat van de verschuldigde leges, een minimum tarief wordt geheven van:€ 100,00
2.5.2.3Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in het onderdeel 2.3.6 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning én van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt25%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat van de verschuldigde leges, een minimum tarief wordt geheven van:€ 75,00
   
2.5.3Teruggaaf als gevolg van weigering van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in het onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt25%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat van de verschuldigde leges, een minimumtarief wordt geheven van:€ 195,00
2.5.3.2Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in het onderdeel 2.3.4 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt25%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat van de verschuldigde leges, een minimum tarief wordt geheven van:€ 100,00
2.5.3.3Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in het onderdeel 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt25%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat van de verschuldigde leges, een minimum tarief wordt geheven van:€ 75,00
2.5.3.4Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 e.v. wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 
2.5.3.5Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat al dan niet betrekking heeft op bouwactiviteiten en met toepassing van afwijkingen als bedoeld in onderdelen 2.3.8 en 2.3.9 weigert, nadat de procedure ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht reeds is opgestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt25%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat van de verschuldigde leges, een minimumtarief wordt geheven van:€ 195,00
   
2.5.4Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van de aanvraag om een omgevingsvergunning 
  Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van titel 2 op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, wordt ambtshalve het verschuldigde tarief verminderd met: met dien verstande dat: 75%
2.5.4.1Een minimum bedrag verschuldigd blijft van:€ 195,00
2.5.4.2Een maximum bedrag verschuldigd blijf van:€ 1.170,00
2.5.4.3Voor de sloopactiviteit een minimum bedrag verschuldigd blijft van:€ 80,00
   
2.5.5Geen teruggaaf legesdeel Verklaring van geen bedenkingen en verbeelding 
 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.22 en 2.3.23, wordt geen teruggaaf verleend. 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:€ 100,00
   

Hoofdstuk 7

2.7Het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van een verleende omgevingsvergunning ten name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend (zaakhouder) of het toekennen van een persoonsgebonden karakter op grond van artikel 5.18 Besluit omgevingsrecht:€ 80,00
   

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8Op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
2.8.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:€ 3.520,00
2.8.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:€ 715,00
2.8.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening:€ 1.782,00
2.8.1.4Onverminderd het bepaalde in 2.8.1 van dit hoofdstuk, bedraagt het bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de aanvragen zoals bedoeld onder 2.8.1 kan worden verleend:€ 420,00
   
2.8.2Teruggaaf als gevolg van intrekking bestemmingswijziging zonder activiteiten 
 indien de aanvraag na het in behandeling nemen daarvan wordt ingetrokken binnen een termijn van zes weken na het in behandeling nemen daarvan én voordat is overgegaan tot voorbereiding van bekendmaking (inclusief publicatie), bedraagt de teruggave50%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 
   
2.8.3Teruggaaf als gevolg van weigering van een bestemmingswijziging zonder activiteiten 
2.8.3.1Als de gemeente een aanvraag om een bestemmingswijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening zoals bedoeld in onderdeel 2.8 nadat deze in behandeling is genomen, weigert, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:60%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat van de verschuldigde leges, een minimumtarief wordt geheven van:€ 195,00
2.8.3.2Als de gemeente een aanvraag om een bestemmingswijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening zoals bedoeld in onderdeel 2.8 weigert nadat deze in behandeling is genomen en de procedure ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht reeds is opgestart, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt25%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat van de verschuldigde leges, een minimumtarief wordt geheven van:€ 195,00
   
2.8.4Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van de aanvraag bestemmingswijziging zonder activiteiten 
2.8.4.1 Indien een aanvraag om een bestemmingsplanwijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening zoals bedoeld in onderdeel 2.8, op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, wordt ambtshalve het verschuldigde tarief verminderd met: met dien verstande dat: 75%
2.8.4.2Een minimum bedrag verschuldigd blijft van:€ 195,00
2.8.4.3Een maximum bedrag verschuldigd blijf van:€ 1.170,00
   

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:€ 195,00
   

Hoofdstuk 10-11 Gereserveerd

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.Het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 
3.1.1Het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet€ 602,00
 Indien de aanvraag enkel betrekking heeft op een wijziging van de leidinggevende€ 402,00
3.1.2Het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:€ 468,00
 Indien de aanvraag enkel betrekking heeft op een wijziging van een leidinggevende 334,00 
3.1.2.1Met dien verstande dat, indien tevens een vergunning als bedoeld onder 3.1.2 is aangevraagd, de leges van de vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening niet worden geheven 
3.1.3Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de Drank-en Horecawet€ 12,50
3.1.4Het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2:30, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening (nachtvergunning)€ 268,00
3.1.5Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 2:30, lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening€ 66,00
   

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten e.d.

3.2.1Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg, als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening€ 6,00
3.2.2Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening€ 130,00
 Met uitzondering voor: 
3.2.2.1Het plaatsen van een container€ 130,00
3.2.2.2Het plaatsen van een noodwinkel€ 130,00
3.2.3Het onder de aandacht brengen van producten door middel van het uitdelen van monsters met gebruikmaking van onder andere promotieteams en voertuigen (samplingactie)€ 130,00
3.2.4Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voor werpen op, in of boven het water, als bedoeld in artikel 5:24 van de Algemene plaatselijke verordening€ 130,00
3.2.5Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, welke geldt voor onbepaalde tijd, voor het uitstallen van voorwerpen op, aan of boven de weg, als bedoeld in artikel 2:10 a van de Algemene plaatselijke verordening€ 130,00
3.2.6Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in art 5:15 (Venten e.d.) en 5:18 (Standplaatsen e.d.) van de Algemene plaatselijke verordening voor: 
3.2.6.1Een vergunning met een beperkte geldigheidsduur€ 130,00
3.2.7 Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning, als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening: Bij een aan tal verwachten bezoekers:  
3.2.7.1tot 1.500€ 67,00
3.2.7.2van 1.500 tot 3.000€ 140,00
3.2.7.3van 3.000 tot 5.000€ 195,00
3.2.7.4van meer dan 5.000€ 320,00
   

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1Het verkrijgen van een bordeelvergunning, als bedoeld in artikel 3:4, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening€ 1084,00
   

Hoofdstuk 4- 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gebruiksvergunning o.g.v. de brandbeveiligingsverordening

3.6.1Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Brandbeveiligingsverordening€ 124,10
 Dit is het basisbedrag dat geldt voor alle inrichtingen, ongeacht de oppervlakte van de inrichting. Het basisbedrag wordt bij een 
 gebruiksoppervlakte van de inrichting van: 
 • < 101 m² 
 Vermeerderd met per m²€ 0,14
 • 101 - 500 m²€ 12,40
 Vermeerderd met per m²€ 0,10
 • 501 - 1.000 m²€ 41,90
 Vermeerderd met per m²€ 0,07
 • > 1.000 m²€ 67,15
 Vermeerderd met per m²€ 0,04
 Het te vermeerderen bedrag per m² geldt alleen voor die meters welke binnen de bepaalde grenzen liggen. 
3.6.2Een vergunning, verklaring of ontheffing, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening, met uitzondering van die als bedoeld onder 3.6.1€ 124,10
   

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2010.

De griffier, De voorzitter,