Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2011
CiteertitelVerordening marktgelden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Verordening marktgelden 2010" vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-2012nieuwe regeling

15-12-2010

E3-journaal, 22-12-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2011

De raad van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

16 november 2010, nummer 10-27295

gelet op het artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

(Verordening marktgelden 2011)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt; de warenmarkt, welke krachtens besluit van de gemeenteraad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

 • b.

  standplaats; de op en voor de duur van de markt door het bestuursorgaan aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats; een standplaats, waarvoor het bestuursorgaan voor onbepaalde tijd een vergunning heeft verleend;

 • d.

  dagplaats; een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld;

 • e.

  standwerkplaats; een dagplaats, bestemd voor het uitoefenen van de handel op een wijze als bij standwerken gebruikelijk is.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" wordt overeenkomstig de volgende bepalingen een recht geheven voor het gebruik van een standplaats op gemeentegrond, welke als markt is aangewezen of nog zal worden aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

1. Het marktgeld wordt geheven van degene, aan wie door de marktmeester een standplaats, als bedoeld in artikel 2, is toegewezen.

2. Indien er ten aanzien van eenzelfde belastbaar feit, meer dan één belastingplichtige valt aan te wijzen, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk, met dien verstande, dat betaling door de één de andere(n) bevrijdt en dat de nota, de kennisgeving of de andere schriftuur, als bedoeld in artikel 7, gesteld wordt ten name van één van hen met toevoeging van de afkorting "c.s.".

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De heffingsmaatstaf voor de berekening van het marktgeld is het aantal m2 dat als standplaats op gemeentegrond, als bedoeld in artikel 2, wordt ingenomen.

Artikel 5 Belastingtarief

 • A.

  Op de markt in het stadsdeel Blerick:

  • 1.

   voor dagplaatsen: per m² in gebruik genomen ruimte of gedeelte daarvan € 1,07 per marktdag of gedeelte daarvan;

  • 2.

   voor vaste standplaatsen: per m² in gebruik genomen ruimte of gedeelte daarvan € 0,87 per marktdag of gedeelte daarvan;

  • 3.

   voor standwerkplaatsen: per m² in gebruik genomen ruimte of gedeelte daarvan:

   • a.

    € 1,15 per marktdag of gedeelte daarvan;

   • b.

    € 1,07 per marktdag of gedeelte daarvan, indien een vaste standplaats, als bedoeld onder A.2., wordt ingenomen;

 • B.

  Op de markt in het stadsdeel Venlo:

  • 1.

   voor dagplaatsen: per m² in gebruik genomen ruimte of gedeelte daarvan € 1,34 per marktdag of gedeelte daarvan;

  • 2.

   voor vaste standplaatsen: per m² in gebruik genomen ruimte of gedeelte daarvan € 1,07 per marktdag of gedeelte daarvan;

  • 3.

   voor standwerkplaatsen: per m² in gebruik genomen ruimte of gedeelte daarvan:

   • a.

    € 1,57 per marktdag of gedeelte daarvan;

   • b.

    € 1,34 per marktdag of gedeelte daarvan, indien een vaste standplaats, als bedoeld onder B.2., wordt ingenomen.

Artikel 6 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement, heeft niet plaats, behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

 • 2.

  Indien een abonnementhouder door overmacht geen gebruik heeft kunnen maken van de hem toegewezen standplaats, wordt hem, door het college van burgemeester en wethouders naar evenredigheid restitutie van het betaalde abonnementsgeld verleend over het aantal volle kalendermaanden, waarin van de standplaats geen gebruik is gemaakt.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  Het recht, als bedoeld in artikel 5, leden A, sub 1 en 3.a., B, sub 1 en 3.a., wordt geheven door middel van een met een doorlopend nummer voorziene standplaatskaart.

 • 2.

  Het recht, als bedoeld in artikel 5, leden A, sub 2 en 3.b., B, sub 2 en 3.b., wordt geheven door middel van een gedagtekende nota, kennisgeving of andere schriftuur.

 • 3.

  Het verschuldigde bedrag wordt op de standplaatskaart, de nota, de kennisgeving of de andere schriftuur vermeld.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de modellen van de in dit artikel bedoelde bescheiden vast.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het recht, als bedoeld in artikel 5, leden A, sub 1 en 3.a., B, sub 1 en 3.a., dient te worden voldaan vóórdat een standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Het recht, als bedoeld in artikel 5, leden A, sub 2 en 3.b., B, sub 2 en 3.b., dient te worden voldaan vóór de eerste marktdag van het betreffende kwartaal.

 • 3.

  Indien het verschuldigde bedrag niet op het in het eerste en/of het tweede lid genoemd tijdstip kan worden vastgesteld, moet het recht worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, de nota of de andere schriftuur.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste tot en met derde lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2010" vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2011".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2010.

De griffier, De voorzitter,