Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 30e juni juni 1987, no.8 ter uitvoering van artikel 7, leden c en g van de Beveiligingsregeling (A.B.1986, no.10)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 30e juni juni 1987, no.8 ter uitvoering van artikel 7, leden c en g van de Beveiligingsregeling (A.B.1986, no.10)
CiteertitelBenoemings- en bevorderingseisen bewakings-ambtenaren
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
 2. Beveiligingsregeling, art. 7, onder c en g.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
15-07-198701-04-198610-10-2010Nieuwe regeling

30-06-1987

A.B. 1987, no. 12

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 30e juni juni 1987, no.8 ter uitvoering van artikel 7, leden c en g van de Beveiligingsregeling (A.B.1986, no.10)

 

 

Artikel 1

Voor aanstelling tot bewakings-ambtenaar, bewakings-ambtenaar 1e klas, hoofdbewakings-ambtenaar en hoofdbewakings-ambtenaar 1e klas komt uitsluitend in aanmerking diegene die voldoet aan de bij dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen gestelde eisen voor bevordering tot de desbetreffende rang en die overigens voldoet aan het gestelde in artikel 3 onder de leden a, b, e en g van het Wervingsbesluit bewakings-ambtenaren (A.B.1987, no.10).

Artikel 2

In afwijking van het in artikel 1 bepaalde, kunnen worden benoemd:

 • a.

  tot bewakings-ambtenaar en bewakings-ambtenaar 1e klas, diegene die in de Nederlandse Antillen of in het Koninkrijk een diploma hebben behaald op grond van een examen, dat naar oordeel van het Bestuurscollege, gelijk of gelijkwaardig is aan het examen voor bewakings-ambtenaar of bewakings-ambtenaar 1e klas en die in de Nederlandse Antillen of elders in het Koninkrijk reeds in een overeenkomstige rang bij een Bewakingscorps werkzaam was en alszodanig “zeer goed” is beoordeeld en die overigens voldoet aan het gestelde van artikel 3, leden a, b, c, d, e en f van het Wervingsbesluit bewakings-ambtenaren (A.B.1987, no.10);

 • b.

  in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het Bestuurscollege en gehoord het hoofd van de dienst Servisio Sentral di Vigilansia, tot bewakings-ambtenaar, bewakings-ambtenaar 1e klas, hoofdbewakings-ambtenaar en hoofdbewakings-ambtenaar 1e klas, diegene, die in de Nederlandse Antillen of elders in het Koninkrijk in een functie welke naar het oordeel van het Bestuurscollege, gelijkwaardig is te achten aan een overeenkomstige rang van de Servisio Sentral di Vigilansia, voorts “zeer goed” werd beoordeeld en die in de vorige functie bijzondere kennis en ervaring heeft opgedaan met betrekking tot een bewakingsdienst en die overigens voldoet aan het gestelde van artikel 3, leden a, b, e en f van het Wervingsbesluit bewakings-ambtenaren (A.B.1987, no.10).

 • c.

  in zeer bijzondere gevallen zulks ter beoordeling van het Bestuurscollege en gehoord het hoofd van de dienst Servisio Sentral di Vigilansia, tot bewakings-ambtenaar, bewakings-ambtenaar 1e klas, hoofdbewakings-ambtenaar en hoofdbewakings-ambtenaar 1e klas, diegene, die een gelijke rang hebben bekleed in de Servisio Sentral di Vigilansia, voorts “zeer goed” zijn beoordeeld en in die functie bijzondere kennis en ervaring hebben opgedaan en niet langer dan twee jaar daarvoor met eervol ontslag uit deze dienst zijn ontslagen en die overigens voldoen aan het gestelde van artikel 3, leden a, b, en c.

Artikel 3

Om bevorderd te kunnen worden tot bewakings-ambtenaar, moet de adspirant bewakings-ambtenaar, onverminderd de eisen van geschiktheid voor de nieuwe rang, het examen voor bewakings-ambtenaar met goed gevolg hebben afgelegd en daarnevens tenminste een jaar als adspirant bewakings-ambtenaar 1e klas werkzaam zijn geweest.

Artikel 4

Om bevorderd te kunnen worden tot bewakings-ambtenaar 1e klas, moet de bewakings-ambtenaar onverminderd de eisen van geschiktheid voor de nieuwe rang, het examen voor bewakings-ambtenaar 1e klas met goed gevolg hebben afgelegd en tenminste twee jaar als bewakings-ambtenaar werkzaam zijn geweest. Bovendien kan tot bewakings-ambtenaar 1e klas worden bevorderd de bewakings-ambtenaar, die tien jaar in de Servisio Sentral di Vigilansia werkzaam is geweest en die naar het oordeel van het Bestuurscollege, praktisch geschikt wordt geacht voor de vervulling van de rang van bewakings-ambtenaar 1e klas.

Artikel 5

Om bevorderd te worden tot hoofdbewakings-ambtenaar moet de bewakings-ambtenaar 1e klas onverminderd de eisen van geschiktheid voor de nieuwe rang en de te bezetten plaats, het examen voor hoofdbewakings-ambtenaar met goed gevolg hebben afgelegd en tenminste vier jaar als bewakings-ambtenaar 1e klas werkzaam zijn geweest.

Artikel 6

Om bevorderd te kunnen worden tot hoofdbewakings-ambtenaar 1e klas moet de hoofdbewakings-ambtenaar onverminderd de eisen van geschiktheid voor de nieuwe rang en de te bezetten plaats, het examen voor hoofdbewakings-ambtenaar 1e klas met goed gevolg hebben afgelegd en tenminste vijf jaar als hoofdbewakings-ambtenaar werkzaam zijn geweest.

Artikel 7

Voor de aanstelling tot hoofd van de Servisio Sentral di Vigilansia dient betrokkene tenminste in het bezit te zijn van het Politiediploma 3 of 4, dan wel gelijkwaardige diploma’s te bezitten en overigens voldoen aan het gestelde onder artikel 3, leden, a, b, e en f van het Wervingsbesluit bewakings-ambtenaren (A.B.1987, no.10).

Artikel 8

Bij wijze van hoge uitzondering kan een bewakings-ambtenaar in afwijking van de in dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen bedoelde exameneisen, gehoord het hoofd van de Servisio Sentral di Vigilansia, door het Bestuurscollege wegens buitengewone toewijding of bijzonder hoffelijke dienstverrichtingen met een bevordering worden beloond, mits de betrokken bewakings-ambtenaar praktisch geschikt wordt geacht voor de nieuwe rang en de te bezetten plaats en hij uitsluitend wegens het niet bezitten van het voor bevordering vereiste diploma niet voor bevordering in aanmerking is kunnen komen. Bij het voorgaande blijft het bepaalde van artikel 75 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B.1964, nr.159), zoals gewijzigd, onverminderd van kracht.

Artikel 9

Voor de berekening van de in de voorgaande artikelen genoemde diensttijden wordt verwezen naar de vigerende bepalingen van het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen Rangen en ranglijst S.S.V. 1987 (A.B.1987, no.11).

Artikel 10

Dit eilandsbeluit houdende algemene maatregelen hetwelk kan worden aangehaald als “Benoemings- en bevorderingseisen bewakings-ambtenaren”, treedt in werking op de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met 1 april 1986.