Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 30e juni 1987, no.6, ter uitvoering van artikel 7, sub a, van de Beveiligingsregeling (A.B.1986 , no.10)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 30e juni 1987, no.6, ter uitvoering van artikel 7, sub a, van de Beveiligingsregeling (A.B.1986 , no.10)
CiteertitelWervingsbesluit bewakings-ambtenaren
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beveiligingsregeling (A.B.1986, no.10), art. 7, sub a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200210-10-2010art. 3

28-02-2002

A.B. 2002, no. 10

n.v.t.
15-07-198701-04-1986Nieuwe regeling

30-06-1987

A.B. 1987, no. 10

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 30e juni 1987, no.6, ter uitvoering van artikel 7, sub a, van de Beveiligingsregeling (A.B.1986 , no.10)

Artikel 1

 • 1. Telkenmale wanneer de behoefte daartoe wordt gevoeld, bepaalt het Bestuurscollege dat er een opleiding zal worden gegeven, voor het examen tot bewakings-ambtenaar.

 • 2. Van het voornemen daartoe wordt op de wijze door het Bestuurscollege te bepalen, door of namens deze mededeling gedaan in een of meerdere lokale dagbladen, waarbij sollicitanten worden opgeroepen voor de functie van adspirant bewakings-ambtenaar.

Artikel 2

 • 1. Door het Bestuurscollege wordt op voordracht van het hoofd van de dienst Servisio Sentral di Vigilansia een commissie benoemd welke tot taak heeft te onderzoeken en te beoordelen of sollicitanten voor de functie van aspirant bewakingsambtenaar voldoen aan de eisen vermeld in artikel 3, leden a, b, c, d, f en g.

 • 2. Het hoofd van de dienst Servisio Sentral di Vigilansia is qualitate qua voorzitter van de commissie genoemd onder het voorgaande lid.

 • 3. Deze commissie kan eventueel uit subcommissies bestaan, die elk voor zich met een deel van het onderzoek worden belast en waarvan de leden uit de commissieleden worden benoemd.

Artikel 3

Voor aanstelling tot aspirant bewakings-ambtenaar komt uitsluitend in aanmerking hij/zij die:

 • a.

  Nederlander is;

 • b.

  van onbesproken levensgedrag is;

 • c.

  blootsvoets een lengte van tenminste 1,70 meter heeft;

 • d.

  een leeftijd van tenminste 23 jaar en ten hoogste 45 jaar heeft;

 • e.

  voldoet aan de eisen met betrekking tot de geneeskundige keuring ingevolge het Landsbesluit Keuring Politie 1968 (P.B.1968, no.110) of een daarvoor in de plaats te stellen regeling;

 • f.

  voldoet aan de bij het geschiktheids- en antecedenten onderzoek te stellen eisen;

 • g.

  in het bezit is van een MAVO-, ETAO-, LTS- of Huishoudschool diploma, dan wel blijk heeft gegeven over minstens overeenkomstige kennis te bezitten als de houder van een zodanig diploma.

Artikel 4

Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen hetwelk kan worden aangehaald als “Wervingsbesluit bewakings-ambtenaren”, treedt in werking op de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met 1 april 1986.