Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening aansluitvoorwaarden huisaansluiting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening aansluitvoorwaarden huisaansluiting
CiteertitelVerordening aansluitvoorwaarden huisaansluiting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpAfval, milieu en riolering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt verordening aansluitvoorwaarden riolering d.d. 23-01-1995

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-200704-01-2007Nieuwe regeling

18-12-2006

Weekblad Parkstad, 03-01-2007

2006 / 11 / 13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aansluitvoorwaarden huisaansluiting

 

Gemeente

Voerendaal

2006/ 11/13

======================================= Verordening aansluitvoorwaarden huisaansluiting

=======================================

De raad van de gemeente Voerendaal, gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel d.d. 30 ok tober 2006 van burgemeester en wethouders; B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening aansluitvoorwaarden huisaansluiting.

Afdeling I: Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Openbaar riool: De verschillende typen gemeentelijk rioolstelsel, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen en persleidingen en andere openbare werken en installaties van overeenkomstige aard. Onderscheiden worden vuilwaterrioolstelsel, schoonwaterrioolstelsel en gemengd rioolstelsel

 • b.

  Vuilwaterrioolstelsel Het rioolwaterstelsel dat het huishoudelijk afvalwater inzamelt en transporteert, ook genoemd het DWAstelsel waarbij DWA staat voor Droog Weer Afvoer

 • c.

  Schoonwaterrioolstelsel Het rioolwaterstelsel dat het hemelwater en grondwater inzamelt en transporteert, ook genoemd het HWAstelsel waarbij HWA staat voor Hemel Water Afvoer

 • d.

  Gemengd rioolstelsel Het rioolwaterstelsel dat zowel huishoudelijk afvalwater als hemelwater als grondwater inzamelt en transporteert

 • e.

  Gemeentelijke huis- Het deel van de rioolaansluitleiding(en) gelegen tussen het openbaar aansluiting rioolstelsel(s) en kadastrale eigendomsgrens van het aan te sluiten perceel

( zie ook de bij deze verordening behorende bijlage).

 • f.

  Private huisaansluiting Het deel van de rioolaansluitleidingen binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het perceel (zie ook de bij deze verordening behorende bijlage).

 • g.

  Aansluitpunt Denkbeeldig punt op de kadastrale grens waar de gemeentelijke huisaansluiting overgaat in de private huisaansluiting

 • h.

  Rechthebbende: 1. De eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker van het perceel ten behoeve waarvan de huisaansluiting wordt aangelegd.

  • 2.

   De rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder

  • 1.

   bedoelde personen.

 • i.

  Bestuursorgaan: Het college van burgemeester en wethouders.

Verordeningaansluitvoorwaarden huisaansluiting(versie18-12-2006)

Afdeling II: Vergunningplicht en aanvraag

Artikel 2. Vergunning

 • 1.

  Aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel of wijziging van die aansluiting mag niet plaatsvinden dan met een door het bestuursorgaan verleende vergunning.

 • 2.

  Geen aansluitleiding wordt aangelegd indien het aan te sluiten object lager ligt dan 20 cm boven de berekende waterstand in het openbaar riool ter plaatse, op het tijdstip dat de noodoverlaten in werking treden.

 • 3.

  Voor de aanvraag van de vergunning als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient gebruik te worden gemaakt van een door het bestuursorgaan vastgesteld formulier.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag tot aansluiting moet worden ingediend door de eigenaar c.q. gebruiker van het aan te sluiten pand, onder vermelding van de ligging daarvan en de af te voeren vloeistoffen, waarbij moet worden aangegeven of huishoudelijk afvalwater, regenwater en of grondwater zal worden afgevoerd. In geval van afvoer van proceswater dient aangegeven te worden de aard, de samenstelling en temperatuur van het af te voeren proceswater.

 • 2.

  De aansluitkosten die door het bestuursorgaan worden bepaald, komen voor rekening van de aanvrager.

Afdeling III: Verplichtingen vergunninghouder

Artikel 4 Aanleg

 • 1.

  Nadat vergunning verleend is en nadat de gemeente Voerendaal in overleg de gemeentelijke huisaansluiting(en) heeft aangelegd, kunnen door rechthebbende de private huisaansluitingen aangelegd worden.

 • 2.

  De private huisaansluiting die zorg draagt voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, de DWA, moet worden aangelegd tot aan het aansluitpunt van de gemeentelijke huisaansluiting. Deze private huisaansluiting moet bestaan uit pvc -buizen, kleur roodbruin, klasse SN8, diameter 125 mm. In deze private huisaansluiting dient binnen 1 meter van de perceelsgrens aangebracht te zijn een pvc - ontstoppingstuk met klemdeksel, diameter 125 mm. De kleur van het klemdeksel is roodbruin.

 • 3.

  De private huisaansluiting die zorg draagt voor de afvoer van hemelwater en eventueel grondwater, de HWA, moet worden aangelegd tot aan het aansluitpunt van de gemeentelijke huisaansluiting. Deze private huisaansluiting moet bestaan uit pvc -buizen, kleur groen, klasse SN8, diameter 125 mm. In deze private huisaansluiting dient binnen 1 meter van de perceelsgrens aangebracht te zijn een pvc - ontstoppingstuk met klemdeksel, diameter 125 mm. De kleur van het klemdeksel is vooralsnog grijs.

 • 4.

  In geval van het vernieuwen van een bestaande aansluiting moet de private huisaansluiting die zorg draagt voor de afvoer van zowel huishoudelijk afvalwater als van hemelwater en eventueel van grondwater, worden aangelegd tot aan het aansluitpunt van de gemeentelijke huisaansluiting. Deze private huisaansluiting moet bestaan uit pvc -buizen, kleur grijs, klasse SN8, diameter 125 mm. In deze private huisaansluiting dient binnen 1 meter van de perceelsgrens aangebracht te zijn een pvc - ontstoppingstuk met klemdeksel, diameter 125 mm. De kleur van het klemdeksel is grijs.

 • 5.

  Alle voor de private huisaansluiting toe te passen materialen moeten voldoen aan de geldende NEN- norm voor buitenriolering.

 • 6.

  De riolering moet ten genoegen van het bestuursorgaan worden aangelegd. Verbindingen in buitenriole- ring moeten waterdicht en stankvrij zijn; daartoe moeten de hulpstuk ken zijn voorzien van ingevulcani- seerde rubber-ring-afdichtingen. Voorzieningen welke een goede be- en ontluchting van het

gemeentelijk rioolstelsel via hemelwaterafvoeren en standleiding verhinderen of beperken zijn niet toegestaan.

7.Door het bestuursorgaan kunnen nader eisen worden gesteld met betrekking tot de aanleg en uitvoering van de riolering.

 

Verordeningaansluitvoorwaarden huisaansluiting(versie18-12-2006)

Artikel 5. Keuring

 • 1.

  De riolering dient door het bestuursorgaan te worden gekeurd op zowel een juiste aansluiting als op het juiste gebruik van materialen. Pas nadat de riolering is goedgekeurd mogen de sleuven worden gedicht.

 • 2.

  Rechthebbende dient contact op te nemen met het bestuursorgaan met het verzoek tot keuring. Het bestuursorgaan zal op de eerstvolgende werkdag tot keuring overgaan.

 • 3.

  Voor de keuring wordt gebruik gemaakt van een door het bestuursorgaan vastgesteld formulier.

Artikel 6. Controle

1.Aan de met de uitvoering en controle op de naleving van de gestelde voorschriften belaste ambtenaren moet vrije toegang tot het terrein worden verleend en moeten de nodige inlichtingen worden verstrekt.

Artikel 7. Niet -nakoming voorschriften

 • 1.

  Indien de eigenaar c.q. gebruiker van een aangesloten pand niet voldoet aan de voorschriften in deze verordening, kan de aansluiting op het aansluitpunt van de gemeentelijke huisaansluiting worden verbroken.

 • 2.

  De aansluiting wordt niet eerder opnieuw tot stand gebracht dan nadat de eigenaar c.q gebruiker alsnog aan de gestelde voorschriften heeft voldaan en de kosten van verbreking en heraansluiting aan de gemeente heeft betaald.

Afdeling IV: Bepalingen omtrent onderhoud herstel en/of vernieuwing

Artikel 8. Onderhoud, herstel en vernieuwing

 • 1.

  Onderhoud, herstel en/of vernieuwing van de gemeentelijke huisaanaansluitlng geschiedt door en voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  Onder vernieuwing wordt tevens verstaan aanpassing van de gemeentelijke huisaansluiting, welke het gevolg is van een wijziging van het openbaar riool.

 • 3.

  Indien blijkt dat onderhoud, herstel en/of vernieuwing van de aansluitleiding noodzakelijk is als gevolg van verstoppingen, verwaarlozing dan wel onjuist gebruik van de huisaansluiting, dan wordt hierin door de gemeente voorzien en worden de kosten hiervan - met inbegrip van de kosten van een eventueel onderzoek - bij de rechthebbende in rekening gebracht.

 • 4.

  Indien ten gevolge van onderhoud, herstel, vernieuwing, verandering of uitbreiding een tweede huisaansluiting of andere aansluitleiding op het openbaar riool moet worden aangebracht, dient zulks te geschieden op aanwijzing en tot genoegen van het bestuursorgaan en voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 9. Rioolverstopping

Teneinde te komen tot een uniforme afhandeling van verstoppingen, dient de eigenaar de volgende procedure aan te houden:

 • 1.

  De eigenaar dient in eerste instantie aan te tonen dat de verstopping van het riool niet gelegen is in het private deel van de huisaansluiting op zijn perceel. De eigenaar dient daartoe een erkend bedrijf in te schakelen om de huisaansluiting tot aan de perceelsgrens door te spuiten.

 • 2.

  Blijkt na uitvoering van de onder punt 1 beschreven werkzaamheden dat de verstopping niet gelegen is in het private deel van de huisaansluiting, dan dient de eigenaar de gemeente te waarschuwen. De gemeente zal dan trachten de verstopping op dezelfde dag te verhelpen; hierbij is het raadzaam reeds opengebroken verhardingen op eigen terrein open te laten totdat de gemeente de situatie in ogenschouw heeft genomen.

 • 3.

  In de onder punt 2 beschreven situatie zal de gemeente een bijdrage verlenen in de gemaakte kosten van maximaal € 125,--