Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSBESLUIT van 7 november 1986, no.1, regelende de instelling en doelstelling van de dienst "Servisio di Enseñansa i Formashon"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT van 7 november 1986, no.1, regelende de instelling en doelstelling van de dienst "Servisio di Enseñansa i Formashon"
CiteertitelEilandsbesluit Servisio di Enseñansa i Formashon
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit buskaarten schoolvervoer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
21-02-199110-10-2010art. 2

20-02-1991

A.B. 1991, no. 4

n.v.t.
27-11-198601-07-1986Nieuwe regeling

26-11-1986

A.B. 1986, no. 17

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT van 7 november 1986, no.1, regelende de instelling en doelstelling van de dienst "Servisio di Enseñansa i Formashon"

 

 

Artikel 1

Er is een dienst genaamd "Servisio di Enseñansa i Formashon" (afgekort S.E.F.).

Artikel 2

De dienst S.E.F. streeft algemene- en bijzondere doelstellingen na:

A. Algemene doelstellingen

Onder algemene doelstellingen wordt verstaan:

 • 1.

  informatie verstrekken over studie- en opleidingsmogelijkheden en de financiering hiervan;

 • 2.

  informatie verstrekken over en het scheppen van recreatiemogelijkheden;

 • 3.

  organiseren van cursussen;

 • 4.

  coördineren en uitvoeren van schoolmaatschappelijk werk;

 • 5.

  adviseren van het bestuurscollege en het uitvoeren van het beleid van het bestuurscollege omtrent onderwijs, sport, buurthuiswerk en schoolmaatschappelijk werk (inhoudelijk, organisatorisch, financieel, man-power);

 • 6.

  coördineren en uitvoeren van buurthuiswerk in samenwerking met de besturen van de buurthuizen;

B. Ter realisering van de bijzondere doelstellingen worden voorlopig bij de S.E.F. 3 (drie) afdelingen ingesteld met de navolgende taken:

I. Onderwijs en schoolmaatschappelijk werk:

 • 1.

  toezicht en controle op en verantwoordelijk voor kleuter-, basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in de ruimste zin des woords (hieronder wordt verstaan inhoudelijk, organisatorisch, beleidsmatig, financieel, personeel);

 • 2.
  • a.

   organisatie en coördinatie van cursussen;

  • b.

   organisatie en coördinatie van bijscholingscursussen voor de zittende leerkrachten;

 • 3.

  voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van de introductie van het Papiamentu in het basis- en kleuteronderwijs;

 • 4.

  informatieverstrekking over huisvestingstoelagen en verdere studie- en opleidingsmogelijkheden;

 • 5.

  organisatie van het schoolbussenvervoer;

 • 6.

  organisatie van schoolzwemmen;

 • 7.

  controle op de uitgaven voor onderhoud van gebouwen en aanschaf van leermiddelen ten behoeve van de bijzondere schoolbesturen;

 • 8.
  • a.

   overleg met landsdiensten op het gebied van onderwijs;

  • b.

   overleg en samenwerking met diensten en afdelingen van de andere eilandgebieden op het gebied van onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, sport en buurthuiswerk;

 • 9.

  voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de invoering van het Papiamentu in het basisonderwijs;

 • 10.

  informatie verschaffen aan het publiek;

 • 11.

  verzorgen van schoolmaatschappelijk werk, waaronder:

  • a.

   contacten onderhouden met leerkrachten en ouders met betrekking tot het kind;

  • b.

   sociale hulp verlenen aan probleem-kinderen en eventueel aan het gezin;

  • c.

   vormingsactiviteiten ten behoeve van ouders en kinderen organiseren;

  • d.

   contacten onderhouden niet andere instanties ten behoeve van doorverwijzing.

II. De afdeling Sport:

 • 1.

  organiseren van sportactiviteiten in de wijken en buurthuizen;

 • 2.

  ondersteunen van sport- en spellessen op de basisscholen;

 • 3.

  organiseren van cursussen op sportgebied;

 • 4.

  adviseren en ondersteunen van sportbonden, sportclubs en clubhuizen over sportactiviteiten en sportfaciliteiten;

 • 5.

  het verzorgen van gymnastieklessen voor politiefunctionarissen;

 • 6.

  het aanschaffen, onderhouden en in bruikleen geven van sportmateriaal.

III. De afdeling buurthuiswerk:

 • 1.

  werken met groepen:

  • a.

   jeugdgroepen: stimuleren van vrijwilligers en meehelpen in alternatieven in de middagen;

  • b.

   volwassenen: organiseren van cursussen en sociaal culturele activiteiten.

 • 2.

  coördineren van contacten met de besturen van de buurthuizen. Tevens de besturen van buurthuizen bijstaan bij het organiseren van de activiteiten en het oplossen van hun problemen;

 • 3.

  beheren van algemene buurthuisfaciliteiten;

 • 4.

  de besturen van de buurthuizen terzijde staan bij het compileren van jaarverslagen;

 • 5.

  opvang van probleemgevallen in samenwerking met schoolmaatschappelijk werk;

 • 6.

  samenwerking buurthuiswerk en sport in de wijken;

 • 7.

  besturen van buurthuizen bijstaan in- en eventueel bemiddelen bij het verkrijgen van materialen ten behoeve van de activiteiten in de buurthuizen.

IV. De afdeling vorming en opleidingen

 • 1.

  het organiseren en/of coördineren van alle interne cursussen;

 • 2.

  het organiseren, coördineren en financieel afhandelen van alle andere cursussen vanwege het eilandgebied gegeven;

 • 3.

  het bestuurscollege adviseren over fondsen voor vorming en/of opleiding buiten school-verband;

 • 4.

  om-, her-, en bijscholing verzorgen en hieromtrent adviseren;

 • 5.

  contacten onderhouden met andere instanties, eilandgebieden en Nederland op het gebied van scholing en vorming.

Artikel 3

De dienst S.E.F. ressorteert rechtstreeks onder de eilandssecretaris.

Artikel 4
 • 1.

  Er is een hoofd S.E.F. bij wie de algemene leiding berust.

 • 2.

  Indien nodig wordt in elke afdeling een functionaris belast met de dagelijkse leiding.

 • 3.

  Alle uitgaande stukken worden door het hoofd getekend.

 • 4.

  Het bestuurscollege voorziet in de vervanging van het hoofd ingeval van ziekte, afwezigheid of ontstentenis.

Artikel 5
 • 1.

  Dit eilandsbesluit, hetwelk in het afkondigingsblad zal worden opgenomen, kan worden aangehaald als “Eilandsbesluit Servisio di Enseñansa i Formashon".

 • 2.

  Het Eilandsbesluit Servisio di Enseñansa i Formashon treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met 1 juli 1986.