Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie
CiteertitelVerordening vermakelijkhedenretributie 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 van de Gemeentewet
  2. Beleidsprogramma 2006-2010, Programmabegroting 2010-2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201003-04-2012nieuwe regeling

15-12-2010

Rond de Linde, 23-12-2010

onbekend
31-12-201001-01-2011nieuwe regeling

15-12-2010

Rond de Linde, 23-12-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie

 

 

Artikel 1  

De Raad van de gemeente Nuenen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2010;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2011 (Verordening vermakelijkhedenretributie 2011).

Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt onder een vermakelijkheid verstaan: Een eenmalige activiteit, waarbij wordt beoogd of mede wordt beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek dit amusement, deze verstrooiing, deze ontspanning of dit vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemde of geschikte voor een ieder toegankelijke inrichtingen of terreinen. Artikel 2. Aard van de heffing en belastbaar feit Onder de naam "vermakelijkhedenretributie" worden rechten geheven terzake van het, tegen betaling of vergoeding van welke aard dan ook en voor welk onderdeel van de vermakelijkheid dan ook, geven van vermakelijkheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur wordt getroffen. Artikel 3. Belastingplicht Belastingplichtig is degene die, op of in een binnen de gemeente gelegen voor een ieder toegankelijke inrichting of terrein de vermakelijkheid geeft, organiseert of de gelegenheid daartoe biedt, dan wel degene voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid wordt gegeven. Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief 1. De grondslag voor de heffing van de vermakelijkhedenretributie is het aantal bezoekers/deelnemers van de in de artikelen 1 bedoelde vermakelijkheid, met dien verstande dat er pas geheven wordt indien er meer dan 2.000 betalende bezoekers per vermakelijkheid zijn. 2. Het tarief bedraagt per betalende bezoeker 5% van de entreeprijs.Artikel 5. Het belastingtijdvak Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar. Artikel 6. Wijze van heffing De rechten worden geheven bij wege van voldoening op aangifte. Artikel 7. Termijnen van betaling 1. De betaling wordt gelijktijdig met het doen van aangifte gedaan binnen een maand na het einde van het belastingtijdvak. 2. Een naheffingsaanslag moet worden betaald uiterlijk een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. 3. Met betrekking tot een ingevolge van art. 2, tweede lid, onderdeel c. van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het tweede lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 8. Kwijtschelding Bij de invordering van de vermakelijkhedenretributie wordt geen kwijtschelding verleend. Artikel 9. Overgangsbepaling

De 'Verordening heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2010' van 10 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening vermakelijkhedenretributie 2011'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 15 december 2010.

DE RAAD VOORNOEMD,de griffier, de voorzitter,

 

drs. H.A.J.P. Duijmelinck mr. W.R. Ligtvoet