Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Achtkarspelen

Erfgoedverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAchtkarspelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingErfgoedverordening
CiteertitelErfgoedverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010Onbekend

23-09-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Erfgoedverordening

De raad van de gemeente Achtkarspelen,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.      

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 14 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

besluit vast te stellen de volgende:

Erfgoedverordening gemeente Achtkarspelen 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  beschermd monument: beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • 2.

  monumentencommissie: de op basis van art.15 Monumentenwet 1988 , door de raad van de gemeente Achtkarspelen ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de verordening en het monumentenbeleid

Artikel 2 Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3 Vergunning voor beschermd monument

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijk aanvraag om vergunning voor een beschermd monument aan de monumentencommissie.

 • 2.

  De monumentencommissie adviseert over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

Artikel 4. Intrekken oude regeling

De Monumentenverordening gemeente Achtkarspelen 1991 wordt ingetrokken op het moment waarop de Erfgoedverordening gemeente Achtkarspelen 2010 in werking treedt.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt zij in werking op het tijdtsip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ' Erfgoedverordening gemeente Achtkarspelen 2010'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d.      

de griffier, de voorzitter

R.van der Heide T.J. van der Zwan