Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Wegsleepverordening van de gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening van de gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gemeentewet, art. 149
 2. wegenverkeerswet, art. 173, lid 2
 3. besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-200519-10-2016Onbekend

16-12-2004

Gemerts-Nieuwsblad, 31 December 2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening van de gemeente Gemert-Bakel

De raad der gemeente Gemert-Bakel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2004.

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende "Wegsleepverordening van de gemeente Gemert-Bakel;

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het “Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990”;

 • b.

  Wet: de “Wegenverkeerswet 1994”;

 • c.

  Besluit: het “Besluit wegslepen van voertuigen”;

 • d.

  Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle

wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden.

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen Autobedrijf Harrie v.d. Heijden, Rijbeemd 1/3, 5469 EN Erp (telefoonnummer 0413212575).

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen.

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief € 75,00 exclusief BTW;

  • b.

   € 0,60 exclusief BTW per gereden kilometer of een gedeelte daarvan voor het overbrengen;

 • 2.

  De kosten voor het bewaren van een voertuig bedragen vanaf de vierde dag van de in bewaarneming € 7,50 exclusief BTW per dag.

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164,

zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt zes weken na bekendmaking in werking.

 

Aldus zoals deze is vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 16 december 2004

Artikel 7. Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente Gemert-Bakel”.