Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSVERORDERING van de 17e januari 1975, no. 3 inzake het slaan van waterputten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSVERORDERING van de 17e januari 1975, no. 3 inzake het slaan van waterputten
CiteertitelWaterputtenverordening 1975
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening van 8 oktober 2010, no. 1 tot vaststelling van eilandsverordeningen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 20

onbekend
24-01-197510-10-2010Nieuwe regeling

17-01-1975

A.B. 1975, no. 3

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSVERORDERING van de 17e januari 1975, no. 3 inzake het slaan van waterputten

 

 

Artikel 1.

Het is verboden waterputten te slaan of bestaande waterputten te vergroten of te verdiepen zonder voorafgaande vergunning van het Bestuurscollege, wanneer het onttrokken grondwater anders dan voor landbouw-, tuinbouw- doeleinden er voor veeteelt gebruikt wordt.

Artikel 2.
 • 1.

  De in artikel 1 bedoelde vergunning dient te worden aangevraagd middels een daartoe door het Bestuurscollege beschikbaar te stellen formulier.

 • 2.

  Op dit formulier dienen o.a. te worden vermeld de namen van degene, die de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden zal verrichten en van degene te wiens behoeve deze zullen geschieden alsmede van de hoeveelheden water die maximaal per dag middels de put aan de bodem zullen worden onttrokken.

Artikel 3.

Indien wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van de in artikel 1 bedoelde vergunning is het Bestuurscollege bevoegd de betreffende waterput te dempen op kosten van de eigenaar of gebruiker van de put; de vergunning vervalt alsdan van rechtswege.

Artikel 4.

Overtreding van het in artikel 1 genoemde verbod, zonder bezit van de in artikel 2 genoemde vergunning wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een week of geldboete van ten hoogste éénduizend gulden.

Artikel 5.

Voorwerpen waarmede de overtreding als bedoeld in artikel 4 is gepleegd kunnen worden in beslag genomen en verbeurd verklaard.

Artikel 6.

De bij deze verordening strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 7.

Met het opsporen van de bij deze verordening strafbaargestelde feiten zijn, behalve de in het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast:

 • a.

  de opzieners bij het domeinbeheer

 • b.

  andere daartoe bij eilandsbesluit aan te wijzen personen.

Artikel 8.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Waterputtenverordening 1975".

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.