Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) Gemeente Westervoort 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) Gemeente Westervoort 2007
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) gemeente Westervoort 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regelig treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Westervoort 2007, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-200701-01-2007nieuwe regeling

11-12-2006

Westervoort Post, 10-01-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) Gemeente Westervoort 2007

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort;gelezen het raadsbesluit van 11 december 2006 tot vaststelling van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) van gemeente Westervoort 2007;gelet op artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Westervoort 2007;gelet op de artikelen 108 en 160 van de Gemeentewet;besluit vast te stellen:

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) gemeente Westervoort 2007

Hoofdstuk 1 Technische uitvoeringsvoorschriften

Artikel 1 Systeem voor toekenning nummers

 • 1.

  De wijze van toekenning van nummers gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983 (bijlage 2).

 • 2.

  Afwijking van dit systeem is mogelijk als de toepassing van dit systeem leidt tot onduidelijkheden voor de nummering.

Artikel 2 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983 (bijlage 2).

Artikel 3 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde rond afmetingen en vormgeving volgens de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959 (bijlage 3).

 • 2.

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 4 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959 (bijlage 3).

Artikel 5 Verstrekken huisnummers bij nieuwe woningen

Aan eigenaren van nieuw opgeleverde woningen wordt voor rekening van de gemeente een huisnummerbordje verstrekt.

Artikel 6 Voeren oude en nieuwe naam of nummer

Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of het oude nummer naast de nieuwe naam of het nieuwe nummer wordt de oude naam met een streep en het oude nummer met een kruis doorgehaald.

Artikel 7 Naamdragers

Naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van de naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992 (bijlage 1).

Hoofdstuk 2 Administratieve uitvoeringsvoorschriften

Artikel 8 Het tijdstip van naamgeving en nummering van objecten

 • 1.

  Besluitvorming over naamgeving aan openbare ruimten vindt plaats op het moment dat de indeling van de openbare ruimten een definitieve status heeft bereikt.

 • 2.

  Besluitvorming over nummering vindt plaats op het moment dat de ruimtelijke indeling van de adresseerbare objecten een definitieve status heeft bereikt.

Artikel 9 Registratie besluiten naamgeving en nummering

 • 1.

  Een besluit betreffende een of meer naamgevingen aan openbare ruimten wordt vastgelegd in een naambesluit met bijbehorende situatietekening.

 • 2.

  Een besluit betreffende een of meer nummeraanduidingen wordt vastgelegd in een adresbeschikking met bijbehorende situatietekening. Indien het voor de eenduidige registratie van nummeraanduidingen noodzakelijk is, zal de situatietekening uitgebreid worden met een gevelschets en/of een situatietekening per etage.

Hoofdstuk 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking op 1 januari 2007.

Artikel 11 Citeertitel

Deze uitvoeringsvoorschriften worden aangehaald als “Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) gemeente Westervoort 2007”.

Vastgesteld op 11 december 2006.Burgemeester en wethouders van Westervoort,de secretaris,              de burgemeester,A. Vink                           mr. J.J.G.M. Geukers

Toelichting 1 op de Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) gemeente Westervoort 2007

Artikel 1Lid 1. Ook voor nieuwe wijken of buurten verdient het aanbeveling om een systeem van nummering te kiezen dat zo veel mogelijk aansluit bij het systeem dat van oudsher in de gemeente gangbaar is. In de Nederlandse norm 1773 (uitgave: Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, herziene uitgave, 1983), hoofdstuk 3, zijn de in gemeente gangbare systemen van nummering nader gedefinieerd: Systeem A: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend vanuit het centrum van de gemeente (of vanaf het (oude) gemeentehuis). Systeem B: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend van noord naar zuid en van west naar oost. Systeem C: de nummering vindt in dit systeem plaats gerekend vanaf hoofdwegen naar het einde van (doodlopende) zijwegen of woonerven. Voor elk systeem bevat de norm detailregels voor situaties waarin de hoofdregels niet onverkort toepasbaar zijn, alsmede nadere regels over etagewoningen en dergelijke. Tevens zijn toelichtende tekeningen opgenomen. Lid 2. Het systeem van nummering als bedoeld in het eerste lid kan in de praktijk onduidelijkheden opleveren. Het ligt voor de hand in die gevallen af te wijken.Artikel 2Met het oog op de zichtbaarheid vanaf de openbare weg bevat de Nederlandse norm NEN 1773, hoofdstuk 4, maatvoorschriften voor de plaats van de nummerdragers, gerekend vanaf het maaiveld en de bijbehorende voordeur. Tevens worden regels gegeven voor de verzamel- en verwijsbordjes die nodig zijn bij de ligging van meer dan één woning (of bedrijf) in hetzelfde gebouw, respectievelijk bij de ligging binnen een complex of op grote afstand van de weg. Lid 1. In de Nederlandse norm NEN 1774 zijn tekeningen voor nummerdragers opgenomen met volledige maatvoering. Uitgegaan is van een hoogte van de cijfers van 88 millimeter. De breedte van de nummerdragers varieert, afhankelijk van het aantal cijfers waaruit een bepaald nummer bestaat. Het opgenomen cijferontwerp is van een schreefloos, op grote afstand leesbaar type. Lid 2. Bij de beoordeling van een gelijkwaardige leesbaarheid verdient het in elk geval aanbeveling om geen cijfers van een geringere hoogte dan circa 9 cm te accepteren.Artikel 3Dit artikel regelt de afmeting en vorm van nummerdragers. De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.Artikel 4De overigens globaal omschreven uitvoeringseisen in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959, zijn gericht op de keuze van materialen die duurzaam bestand zijn tegen weersinvloeden. Te verlichten nummerdragers bestaan in de regel uit zogenaamde transparanten, waarachter bij duisternis een lampje brandt. (De bovenstaande tekst is een beschrijving gebaseerd op de in gemeente van oudsher gehanteerde werkwijze die later in NEN-normen zijn neergelegd. Gemeenten worden aangeraden uit te gaan van de genoemde NEN-normen, waarin de voornoemde werkwijze is gecodificeerd.Artikel 5Dit artikel regelt de verstrekking van huisnummers bij nieuwe woningen.Artikel 6Met het met een streep doorhalen van de oude naam en met een kruis doorhalen van het oude nummer wordt voor eenieder die zoekt op de oude naam of het oude nummer duidelijk dat er een wijziging in de naam of nummer is opgetreden.Artikel 7Dit artikel regelt de functionele eisen voor naamborden en naamverwijsborden.Artikel 8Het is niet verstandig om in een vroeg stadium besluitvorming over naamgeving en nummering te laten plaatsvinden In de ontwikkelingsfase van (uitbreidings- of bouw-) plannen kunnen namelijk nog mutaties plaatsvinden die van invloed zijn op de naamgeving en nummering.Artikel 9Dit artikel regelt dat besluiten over naamgeving en nummering in schriftelijke besluiten met situatietekeningen worden vastgelegd.Artikel 10Dit artikel regelt het tijdstip van inwerkingtreding, afgestemd op de datum waarop de Verordening naamgeving en nummering (adressen) in werking treedt.Artikel 11Dit artikel geeft weer onder welke naam de uitvoeringsvoorschriften kunnen worden aangehaald.