Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

ONTWERP-eilandsverordening tot bevordering van de veiligheid te water

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingONTWERP-eilandsverordening tot bevordering van de veiligheid te water
CiteertitelWaterveiligheidsverordening Bonaire
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Bij de plaatsing in het Afkondigingsblad van de regeling is het opschrift abusievelijk niet veranderd ten opzichte van het opschrift van de ter vaststelling aan de eilandsraad aangeboden ontwerp-verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-197410-10-2010Nieuwe regeling

28-03-1974

A.B. 1974, no. 5

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

ONTWERP-eilandsverordening tot bevordering van de veiligheid te water

Artikel 1.

Het is verboden zich op of in het openbaar water zodanig te gedragen, dat de veiligheid op of in openbaar water in gevaar wordt gebracht of redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de veiligheid op of in openbaar water in gevaar wordt gebracht.

Artikel 2.

Het is verboden op of in het openbaar water binnen een afstand van 75 meter van de laagwaterlijn met een vaartuig te varen met een snelheid van meer dan 10 km per uur of op zodanige wijze dat aan een ander of anderen overlast wordt berokkend.

Artikel 3.

Het is verboden de reddingsmiddelen, welke door of vanwege het eilandgebied nabij openbaar water zijn aangebracht te bezigen voor andere doeleinden dan voor het redden van drenkelingen.

Artikel 4.

  • 1. Overtreding van het in artikel 1 of 2 gestelde verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden, terwijl de voorwerpen

    waarmede de overtreding is gepleegd, voor zover zij de veroordeelde toebehoren kunnen worden verbeurd verklaard.

  • 2. Indien ten tijde van het plegen van een in het eerste lid van dit artikel bedoeld feit nog geen twee jaar verlopen is sedert een vorige veroordeling van de schuldige wegens overtreding van artikel 1 respectievelijk 2 dezer verordening onherroepelijk is geworden of vrijwillig voldaan is aan de voorwaarde door de bevoegde ambtenaar van het Openbaar Ministerie krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen gesteld, kan het dubbele van de in het vorige lid bedoelde straffen worden opgelegd, alsmede openbaarmaking van de rechterlijk uitspraak worden bevolen.

Artikel 5.

De bij deze verordening strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 6.

  • 1. De verordening kan worden aangehaald als de "Waterveiligheidsverordening Bonaire".

  • 2. Zij treedt in werking op de dag na die van haar afkondiging.