Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Delegatiebesluit in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
CiteertitelDelegatiebesluit WRO
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpdelegatiebesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Ruimtelijke Ordening, art. 3:10 en 6:12
 2. Gemeentewet, art. 156
 3. Algemene Wet Bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2008Nieuwe regeling

23-09-2008

Stadsnieuws jrg 6. , nr 20, d.d. 7-10-2008, p.2

RB2008086

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Artikel

 

Nr.RB.2008086

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2008

 

en gelezen de side letter van 9 september 2009

 

gelet op het bepaalde in artikel 3.10 en artikel 6:12 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 156 van de Gemeentewet, en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit

 

 • 1.

  de besluitvorming om medewerking te verlenen middels een projectbesluit als bedoeld in artikel 3:10 Wro te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, tenzij er sprake is van een gevoelige en/of grootschalige voorziening danwel een speerpunt van beleid als bedoeld in dit raadsbesluit;

 • 2.

  de weigering om medewerking middels een projectbesluit als bedoeld in artikel 3:10 Wro te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  de besluitvorming als bedoeld in artikel 6:12 lid 1 en 2, bij een besluit als bedoeld in artikel 3.10, vierde lid Wro (projectbesluit), te delegeren aan burgemeester en wethouders;

 • 4.

  aan de delegatie de voorwaarde te verbinden dat het college de commissie Stadsontwikkeling per kwartaal informeert over de toepassing van het delegatiebesluit;

 • 5.

  het delegatiebesluit na 1 jaar te evalueren;

   

Heerhugowaard, 23 september 2008

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting

Agendanr. : 20

Voorstelnr. : RB.2008086

 

Onderwerp : Delegatiebesluit projectbesluiten

 

Aan de Raad,

 

Heerhugowaard, 12 augustus 2008

 

Beknopt voorstel

 • 1.

  de besluitvorming om medewerking te verlenen middels een projectbesluit als bedoeld in artikel 3:10 Wro te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, tenzij er sprake is van een gevoelige en/of grootschalige voorziening danwel een speerpunt van beleid als bedoeld in dit raadsbesluit;

 • 2.

  de weigering om medewerking middels een projectbesluit als bedoeld in artikel 3:10 Wro te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  de besluitvorming als bedoeld in artikel 6:12 lid 1 en 2, bij een besluit als bedoeld in artikel 3.10, vierde lid Wro (projectbesluit), te delegeren aan burgemeester en wethouders;

 • 4.

  aan de delegatie de voorwaarde te verbinden dat het college de commissie Stadsontwikkeling per kwartaal informeert over de toepassing van het delegatiebesluit;

 • 5.

  het delegatiebesluit na 1 jaar te evalueren;

Toelichting

 

Op 1 juli 2008 treedt een nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking. De wet kent een aantal nieuwe ruimtelijke besluiten en brengt wijzigingen aan in de bestaande instrumenten. Zo worden de mogelijkheden om incidenteel af te kunnen wijken van het bestemmingsplan ingrijpend gewijzigd.

Huidige systematiek

De huidige mogelijkheid om incidenteel af te wijken van het bestemmingsplan is opgenomen in artikel 19 van de WRO. Er kan op basis van dit artikel vrijstelling verleend worden. Deze vrijstellingsmogelijkheid is opgesplitst in drie categorieën. Artikel 19 lid 3 WRO bevat de basis voor een aantal gevallen waarbij de besluitvorming rechtstreeks door de wetgever is toegewezen aan ons college. Artikel 19 lid 2 WRO bevat de mogelijkheid voor Gedeputeerde Staten om de besluitvorming voor een aantal gevallen toe te wijzen aan ons college. Voor alle overige gevallen geldt artikel 19 lid 1 WRO. In beginsel is de gemeenteraad dan bevoegd, maar u kunt dit delegeren.

Nieuwe systematiek

Het afwijken van het bestemmingsplan is op basis van de nieuwe wet uitsluitend mogelijk op basis van een ontheffingsmogelijkheid op basis van de wet of op basis van een projectbesluit. Het onderscheid tussen artikel 19 lid 1 en 2 is opgeheven. Dit heeft tot gevolg dat uw gemeenteraad het bevoegd orgaan is bij bouwwerken met een geringe ruimtelijke impact, zoals bijvoorbeeld uitbouwen en garages met een hoogte van meer dan 5,0 meter.

Knelpunt bij de nieuwe systematiek

Om te voorkomen dat de raadsagenda volstroomt en aanvragers lang moeten wachten op besluitvorming stellen wij voor om een delegatiebesluit te nemen en de besluitvorming ons college te delegeren.

Wenselijkheid projectbesluiten

Hoewel het verstandig is om een delegatiebesluit te nemen, dient er ook stilgestaan te worden bij de vraag of het wel wenselijk is om veel met projectbesluiten te werken. Er zijn immers ook andere mogelijkheden, zoals postzegelbestemmingsplannen. Deze vraag is relevant omdat het projectbesluit van de nodige procedurele eisen en voorwaarden is voorzien.

Het projectbesluit moet gevolgd worden door een bestemmingsplan of beheersverordening waar het projectgebied in is opgenomen. Dat betekent een dubbele procedure. Ook moet het ontwerpbesluit naar diverse instanties worden verzonden. Niet alleen moet er meer werk worden verricht, er zijn ook meer kosten mee gemoeid. Alleen al de kosten voor de advertenties in de Staatscourant (2x voor het projectbesluit, 2x voor het bestemmingsplan dat er op volgt) zijn behoorlijk hoog. De uitgestelde legesinvordering werkt ook kostenverhogend doordat de administratie moet worden bijgehouden van uitgestelde leges en kosten door renteverlies, wat in ontwikkelingsgebieden bij andere met name grote(re) ontwikkelingen leiden tot een aanzienlijke inkomstenderving. De uitgestelde leges betekent ook een risico: de rechtspersoon van de initiatiefnemer kan failliet gegaan zijn of niet willen betalen of de speciaal voor het project opgerichte rechtspersoon (bijv. een ontwikkelingsmaatschappij) kan worden opgeheven. Uit bovenstaande moet geconcludeerd worden dat het projectbesluit in vergelijking met een directe herziening van het bestemmingsplan een onhandig instrument is dat veel kosten en administratie met zich meebrengt.

Wij zijn er dan ook voorstander van om voor projecten met enige omvang primair te kiezen voor het verlenen van medewerking middels het opstellen van een (postzegel)bestemmingsplan. Pas als er een bewuste reden is om hiervan af te wijken wordt medewerking verleend middels een projectbesluit. Dat kan gaan om zeer kleine gevallen, zeer spoedeisende gevallen of als er bijvoorbeeld een bestemmingsplan is waarvan een klein deel nog aangevochten wordt en waardoor de ontwikkeling van de overige gebieden, die niet ter discussie staan, grote vertraging dreigen op te lopen. Er kan dus, ondanks de wens om zoveel mogelijk te werken met bestemmingsplannen alsnog een reden zijn om te kiezen voor een projectbesluit. Voor dergelijke gevallen is het verstandig om te delegeren.

Algemene insteek delegatiebesluit

 • 1.

  Hoofdregel is dat medewerking wordt verleend middels een bestemmingsplan.

 • 2.

  Daarvan kan in voorkomende gevallen worden afgeweken door medewerking te verlenen middels een projectbesluit. Om te voorkomen dat er onnodige lange besluitvormingstrajecten ontstaan wordt voorgesteld om de besluitvorming omtrent projectbesluiten te delegeren aan ons college tenzij er sprake is van:

  a.Afwijking van de speerpunten van beleid uit het structuurbeeld

In het structuurbeeld zijn de drie gebieden die specifiek zijn aangeduid als speerpunt. Deze gebieden vragen om bijzondere aandacht. Het gaat om het landelijk gebied, de bestaande stad en de Broekhornpolder. Bestaat de wens om medewerking te verlenen aan een project dat op onderdelen afwijkt van dit door de gemeenteraad vastgestelde kaderstellend ruimtelijk beleid, dan is de gemeenteraad ook in eerste instantie degene die een besluit dient te nemen over het project dat daar op onderdelen van afwijkt. Dit om te voorkomen dat door de afwijking de oorspronkelijke beleidsdoelen worden doorkruist. Er kan natuurlijk altijd per specifiek geval voorgesteld worden om, indien de gemeenteraad medewerking wenst te verlenen, de verdere besluitvorming te delegeren.

b.Grootschalige projecten

Initiatieven van een zodanige omvang dat een besluit van de gemeenteraad op zijn plaats is. Daarbij wordt rekening gehouden met de relatie met de omgeving. Daarbij is rekening gehouden met de relatie met de omgeving. Indien er sprake is van een onbebouwde omgeving, zoals bij het buitengebied, dan is er eerder sprake van een grootschalig project.

c.Gevoelige projecten.

Initiatieven met een sterk merkbare gevolgen voor de omgeving, door bijvoorbeeld licht, geluid, stankoverlast, externe veiligheid of als het gaat om voorzieningen met een grote parkeerbehoefte. Bij dergelijke projecten moet gedacht worden aan:

 • ·

  grote windturbines van bijvoorbeeld 40 meter of hoger (vanwege geluid/slagschaduw/zicht)

 • ·

  vestiging van bedrijven die onder het Besluit Externe Veiligheid vallen

 • ·

  grote winkelvoorzieningen (vanwege de parkeerbehoefte)

Om onduidelijkheid te voorkomen zijn de grootschalige en gevoelige projecten nader uitgewerkt.

 • 3.

  Als een project past binnen een (ontwerp)bestemmingsplan, dat minimaal voor de inspraak ter visie is gelegd, of vastgestelde structuurvisie, dan is de besluitvorming in verband met een projectbesluit per definitie gedelegeerd, ook als er sprake is van een gevoelig of grootschalig project. Het gaat dan immers om de uitvoering van reeds genomen (raads)besluiten.

 • 4.

  De bovengenoemde wijze van delegeren komt overeen met de wijze waarop Gedeputeerde Staten op dit moment de categorieën van gevallen heeft bepaald waarvoor vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO verleend kan worden. Als gekozen wordt voor de omgekeerde variant (vastleggen wat wel gedelegeerd wordt waarbij alle overige gevallen bij de gemeenteraad blijven), dan is de kans groot voordeel dat kleinere gevallen die niet voorzien zijn, onbedoeld alsnog de langere weg naar de gemeenteraad moeten bewandelen.

 • 5.

  Er wordt rekening gehouden met monitoring en evaluatie. Per kwartaal wordt er een lijst met de genomen projectbesluiten ter kennisname aangeboden aan de commissie SO, na 1 jaar wordt het delegatiebesluit geëvalueerd.

 

Gevoelige en/of grootschalige voorzieningen

 

Structuurbeeld Heerhugowaard 20052015

 • -

  Projecten waaraan medewerking wordt verleend die in strijd zijn met het in het structuurbeeld opgenomen beleid ten aanzien van het landelijk gebied, de bestaande stad en de Broekhornpolder worden gezien als gevoelig.

 • -

  Als het project in strijd is met het beleid uit het structuurbeeld, maar in overeenstemming is met een recenter ruimtelijk besluit, dan is het geen gevoelig of grootschalig project.

   

Wonen

 • -

  Ontwikkeling van woningbouw binnen de bebouwde kom wordt gezien als grootschalig indien er meer dan 10 nieuwe woningen worden gerealiseerd.

 • -

  Herontwikkeling van woningbouw binnen de bebouwde kom wordt gezien als grootschalig indien er meer dan 10 extra woningen worden gerealiseerd of als er meer dan 20 bestaande woningen bij het project betrokken zijn.

 • -

  Een ontwikkeling buiten de bebouwde kom wordt gezien als grootschalig indien er 2 of meer woningen worden toegevoegd.

   

Werken (bedrijven/winkels/maatschappelijke/recreatieve voorzieningen)

 • -

  Nieuwe projecten worden als grootschalig gezien indien het brutovloeroppervlak meer dan 2.000 m2 bedraagt of het benodigde perceel groter is dan 5.000 m2.

 • -

  Herontwikkeling waarbij het gebruik wijzigt indien het bestaande brutovloeroppervlak meer dan 2.000 m2 bedraagt of het bestaande perceel groter is dan 5.000m2.

 • -

  Herontwikkeling waarbij het gebruik gelijk blijft wordt beschouwd als grootschalig indien het bruto vloeroppervlak met meer dan 2.000 m2 toeneemt of het perceel vergroot wordt met meer dan 5.000m2.

 • -

  (Her)ontwikkeling van nietagrarische bedrijvigheid buiten de bebouwde kom wordt gezien als gevoelig indien het brutovloeroppervlak meer dan 500 m2 bedraagt of met 500 m2 toeneemt.

 • -

  Nieuwe of bestaande agrarische bedrijvigheid buiten de bebouwde kom wordt gezien als gevoelig indien deze niet binnen de bestaande wijzigingsbevoegdheid van het vigerende bestemmingsplan past.

   

Verkeer

 • -

  Ingrepen in de hoofdwegenstructuur indien deze in strijd zijn met de beleidsvisie “hoofdwegenstructuur Heerhugowaard herzien”.

 • -

  De aanleg van nieuwe en wijziging van bestaande stroomwegen en aanleg van nieuwe gebiedsontsluitingswegen (wegen met een maximale snelheid van 50km/u of meer).

   

Groen, water, (cultuur)landschap

-Projecten die veranderingen tot gevolg hebben in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en het Waarderhout (de belangrijke onderdelen van de groene en blauwe loper) worden gezien als gevoelige projecten.

 

Milieu

 • -

  Projecten met sterke milieugevolgen voor de omgeving op het gebied van geluid (inrichtingen die vallen onder artikel 2.4 van het IVB) worden gezien als gevoelig.

 • -

  Projecten die de nieuwvestiging inhouden van een voorziening die onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen valt, wordt gezien als gevoelig.

 • -

  Het aanbrengen van grote windmolens (masten van 40 meter hoog of hoger) worden vanwege de effecten van onder andere slagschaduw en geluid gezien als gevoelig project.

   

Gebruikswijziging buiten de bebouwde kom

-Overige wijzigingen van het gebruik van bouwwerken of gronden buiten de bebouwde kom (al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten), voor zover niet genoemd in de bovenstaande punten, worden gezien als gevoelig/grootschalig:

 • ·

  indien het brutooppervlakte groter is dan 1500 m2,

 • ·

  indien het aantal woningen met meer dan 2 toeneemt,

   

Uitzondering voor geringe uitbreidingen van bestaande voorzieningen

-Projecten zijn niet gevoelig of grootschalig indien het project wat gebruik betreft voorzien is in het geldende bestemmingsplan, maar er slechts sprake is van een beperkte mate van overschrijding van de maximale bouwmogelijkheden. Daarbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan (geringe) overschrijdingen van de rooilijn, overschrijdingen van het bouwvlak, bouwhoogte, maximale volume, dakhellingen en dergelijke.

 

Korte toelichting gevoelige en/of grootschalige voorzieningen

Wonen

In verband met de toenemende schaalvergroting in de landbouw wordt regelmatig verzocht om bestaande stolpboerderijen te kunnen splitsen. Bij een dergelijke splitsing is er sprake van het toevoegen van één woning in het buitengebied. Een dergelijke ingreep wordt op basis van het delegatiebesluit niet gezien als grootschalig of gevoelig.

Verkeer

Verkeer en de daarmee gepaard gaande uitstraling is vaak onderwerp van discussie. Dat wil echter niet zeggen dat er sprake is van een grootschalig of gevoelig project. In het kader van dit delegatiebesluit zijn alleen de aanleg of wijziging van de grotere wegen en (hoofd)wegenstructuur grootschalig en/of gevoelig. De aanleg van nieuwe of wijziging van bestaande erftoegangswegen (30 km/uregime) en de wijziging van bestaande gebiedsontsluitingswegen worden niet gezien als grootschalig of gevoelig.

Groen, water, (cultuur)landschap

Water vormt een belangrijke onderlegger voor andere ruimtelijke ingrepen, maar er wordt zelden of nooit een project ingediend die uitsluitend gericht zijn op wateraspecten. Projecten met uitsluitend gevolgen voor de waterhuishouding worden niet gezien als grootschalig of gevoelig. Ten aanzien van archeologische waarden, monumenten en andere cultuurhistorische waarden is van belang dat deze waarden in het verleden niet een zodanige rol hebben gespeeld dat er door de aanwezigheid sprake is geweest van grootschalige of gevoelige projecten. Er is dan ook voor gekozen om geen speerpunten op dit punt te benoemen.

Milieu

Ten aanzien van bedrijven met gevolgen voor externe veiligheid is van belang wat onder nieuwvestiging wordt verstaan. Het gaat uitsluitend om die gevallen waarbij er voor het eerst een ruimtelijke afweging gemaakt moet worden in verband met het BEVI. Projecten zijn gevoelig als het gaat om een nieuw bedrijf dat zich vestigt, een bestaand bedrijf dat zodanig uitbreid of wijzigt dat het bedrijf onder het BEVI komt te vallen, of bedrijven die door een aanpassing van het BEVI onder de werking van dit besluit komen te vallen.

Indien een ander project gerealiseerd wordt binnen de groepsrisicocontour van een bedrijf is er geen sprake van een gevoeligproject. Ook indien er sprake is van wijziging/uitbreiding van bestaande bedrijvigheid, die al onder het BEVI valt, is er geen sprake van een gevoelig project.

 

Delegatie van weigeringsbesluiten

In de woningwet wordt vastgelegd dat aanvragen bouwvergunning die niet passen in een bestemmingsplan, automatisch moeten worden opgevat als een verzoek om ontheffing danwel het nemen van een delegatiebesluit.

 

Dat kan betekenen dat als een verzoek wordt ingediend dat evident niet binnen het beleid van de gemeente past, weigering uitsluitend mogelijk is indien de gemeenteraad een besluit neemt. Om dit te voorkomen is delegatie van het besluit om geen medewerking te verlenen middels een projectbesluit noodzakelijk.

 

Delegatie van kostenverhaal bij projectbesluiten

Tenslotte is onder punt 3 nog een specifieke delegatie opgenomen. Het gaat om de delegatie van de besluitvorming omtrent kostenverhaal (via een exploitatieplan of via een overeenkomst) bij het verlenen van medewerking middels een projectbesluit.

 

De wetgever heeft het instrumentarium van kostenverhaal gekoppeld aan de ruimtelijke besluitvorming. In het kader van bestemmingsplannen dient de raad over het kostenverhaal te besluiten omdat dit samenhangt met het bestemmingsplan, en de besluitvorming omtrent bestemmingsplannen is niet delegeerbaar. Dat is echter niet het geval bij projectbesluiten. Omdat deze besluitvorming te delegeren is, is ook de besluitvorming rond het kostenverhaal te delegeren.

 

In de huidige bestendige praktijk wordt het kostenverhaal door ons college afgehandeld op basis van de door de raad vastgestelde kaders. Wij zien geen aanleiding om op dit punt wijzigingen aan te brengen. Er wordt dan ook voorgesteld om de besluitvorming omtrent kostenverhaal bij projectbesluiten te delegeren aan ons college, ongeacht de vraag of er sprake is van een grootschalig of gevoelig project.

 

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De secretaris, de burgemeester,

 

Advies commissie

Bespreekstuk