Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Verordening VROM-Startersleningen gemeente Alkmaar 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM-Startersleningen gemeente Alkmaar 2009
CiteertitelVerordening VROM-Startersleningen gemeente Alkmaar 2009 (nieuw)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bevordering eigenwoningbezit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2011nieuwe regeling

09-09-2010

Officiële Mededelingen, 22-09-2010

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM-Startersleningen gemeente Alkmaar 2009

 

 

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  Aanvrager: de persoon die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Koopsubsidie BEW+ (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1.

  De gemeente Alkmaar heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan de in artikel 6 bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van de in artikel 6 bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Alkmaar en de SVn van toepassing.

Artikel 4  

 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,- ;

 • 3.

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 4.

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6.

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5  

 • 1.

  Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de Gemeenterekening VROM Starterslening;

 • 2.

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is;

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in de gemeente Alkmaar woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van aanvraag minimaal één jaar staan ingeschreven als inwoner van Alkmaar in de Gemeentelijke Basis Administratie en maximaal 35 jaar zijn. In geval van twee aanvragers moet één van beide aanvragers aan deze voorwaarden voldoen.

  • Gaat het om een aanvraag waarbij de aanvrager de door hem gehuurde woning in eigendom verkrijgt, dan geldt geen maximum leeftijdseis;

  • b.

   Voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Alkmaar waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet lager zijn dan € 178.500 en niet hoger zijn dan € 204.500.

  • c.

   Voor het verwerven van nieuwbouw koopwoningen in de gemeente Alkmaar waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 204.500.

  • d.

   Het college is bevoegd de hiervoor onder b. en c. genoemde verwervingskosten aan te passen, rekening houdend met het bepaalde hieromtrent in de Wet Bevordering Eigen Woningbezit.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat deze verordening uitsluitend van toepassing is voor het verwerven van woningen die deel uitmaken van een door het college geselecteerd en/of te selecteren complex(en), (herstructurerings-)gebied(en) en/of nieuwbouwproject(en) en waarbij de kosten voor het verkrijgen in eigendom niet hoger zijn dan het maximumbedrag dat het college daarvoor van toepassing heeft verklaard.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraagprocedure

Artikel 7  

 • 1.

  Huishoudens die op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de procedures die zijn vastgelegd in de “Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening” die voortvloeien uit de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en SVn;

 • 3.

  Het college deelt de beslissing op de aanvraag middels een besluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8  

 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag nadat zij is bekendgemaakt en geldt tot en met 31 december 2012. Het college is bevoegd deze datum te verlengen.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening VROM-startersleningen gemeente Alkmaar 2009”.