Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Behandeling ambtenarenbezwaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBehandeling ambtenarenbezwaren
CiteertitelBehandeling ambtenarenbezwaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201101-01-2020Onbekend

06-01-2011

Geen bron

Geen
06-01-201106-01-2011nieuwe regeling

06-01-2011

Geen bron

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Behandeling ambtenarenbezwaren

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b

  ambtenaar: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1, onder a van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR);

 • c

  de gemeente: de gemeente Veere;

 • d

  de commissie: de adviescommissie zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 2 Behandeling bezwaren

Dit reglement is bedoeld voor de behandeling van bezwaren ingediend door ambtenaren.Het bezwaar dient gericht te zijn tegen een besluit genomen door of namens een bestuursorgaan van de gemeente en de rechtspositie van de individuele ambtenaar betreffen.

Met in achtneming van het vermelde in lid 1 is dit reglement van overeenkomstige toepassing indien is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar tegen andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten, zoals bedoeld in artikel 6:1 van de Awb.

Artikel 3 Adviescommissie

Er is een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de wet voor de voorbereiding van de beslissing op bezwaren.

Het bestuursorgaan beslist op de bij hem ingediende bezwaren na advies van de adviescommissie.

Het horen zoals bedoeld in artikel 7:2 van de wet geschiedt door de adviescommissie.

Artikel 4 Samenstelling adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit 3 leden:

 • a

  een voorzitter die geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. De voorzitter wordt, na instemming van de centrales van overheidspersoneel, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

 • b

  één lid wordt voorgedragen door de twee centrale organisaties voor overheidspersoneel;

 • c

  één lid wordt aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

Aan de adviescommissie wordt een secretaris, zonder stemrecht toegevoegd, zijnde een personeelsadviseur. De secretaris maakt het verslag van de zitting zoals bedoeld in artikel 7:7 van de wet.

Er worden tevens plaatsvervangende leden aangewezen.

Indien de adviescommissie dit wenselijk acht, kunnen op de zitting andere ambtenaren van de gemeente en/of externe deskundigen worden uitgenodigd in de zitting te verschijnen.

De bijeenkomsten van de adviescommissie zijn besloten.

Artikel 5 Zittingsduur

De voorzitter en de leden van de commissie worden aangewezen voor een periode van 4 jaar.

De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.

De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven, indien mogelijk, hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Indien hiervoor zwaarwegende argumenten zijn kan het college van burgemeester en wethouders besluiten tot ontslag van een van de leden van de commissie.

Artikel 6 Inlichtingen en advies

De voorzitter van de commissie kan ten behoeve van de voorbereiding van het advies rechtstreeks alle inlichtingen inwinnen of doen inwinnen.

De voorzitter kan uit eigen beweging of op verzoek van de adviescommissie bij deskundigen advies inwinnen en deze zonodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen.Indien aan het inwinnen van advies kosten zijn verbonden, is daarvoor vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 7 Plaats en tijdstip zitting

De voorzitter en secretaris van de adviescommissie bepalen plaats en tijdstip van de zitting, waarin de belanghebbenden en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de adviescommissie te doen horen.

De voorzitter beslist over toepassing van artikel 7:3 van de wet (het afzien van horen van belanghebbenden).

Indien de voorzitter op grond van het in het tweede lid genoemde artikel besluit af te zien van het horen doet hij daarvan mededeling aan:

 • a

  de belanghebbenden

 • b

  het verwerend orgaan.

Artikel 8 Quorum

Voor het houden van de zitting is het vereist dat de meerderheid van het aantal leden van de commissie, waaronder de voorzitter van de commissie, aanwezig is.

Artikel 9 Verslaglegging zitting

Het verslag van het horen, zoals bedoeld in artikel 7:7 van de wet, vermeldt de namen van alle aanwezigen alsmede hun hoedanigheid.

Het verslag vermeldt voorts kort hetgeen tijdens de zitting is gezegd en voorgevallen.

Het verslag verwijst naar de in de zitting overlegde bescheiden, die aan het verslag zijn gehecht.

Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Advies

De adviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.Van minderheidsstandpunten wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel aan het bestuursorgaan voor de te nemen beslissing op het bezwaar.

Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de adviescommissie ondertekend.

Artikel 11 Verdaging beslissing

Indien naar het oordeel van de voorzitter van de adviescommissie de termijn van tien weken, als bedoeld in artikel 7:10 van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van advies door de adviescommissie en het nemen van een beslissing op het bezwaar door het bestuursorgaan, verzoekt hij het bestuursorgaan tijdig de beslissing op het bezwaar te verdagen.

Van het besluit tot verdaging ontvangen het de commissieleden en de ambtenaar een afschrift.

Artikel 12 Vergoeding adviescommissie

de voorzitter ontvangt per zitting een vergoeding gelijk aan 5% van het maximum van schaal 10 van de salaristabellen gemeenteambtenaren, nieuwe structuur.

de leden ontvangen per zitting een vergoeding gelijk aan 5% van het maximum van schaal 9 van de salaristabellen gemeenteambtenaren, nieuwe structuur.

de vergoeding per zitting als bedoeld in lid 1, respectievelijk lid 2 van dit artikel, wordt vermeerderd met 50% voor elke zaak meer dan één.

de voorzitter en de leden hebben recht op een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit herziene reglement treedt in werking op de dag van vaststelling.

Het reglement kan worden aangehaald als "Reglement behandeling ambtenarenbezwaren".