Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Autokostenregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAutokostenregeling
CiteertitelAutokostenregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201101-01-2020Onbekend

06-01-2011

Geen bron

Geen
06-01-201106-01-2011nieuwe regeling

06-01-2011

Geen bron

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Autokostenregeling

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Medewerker in de zin van deze regeling is hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

Artikel 2 Belanghebbende

Aan een medewerker die naar de mening van het afdelingshoofd, in het belang van dienst, voor de vervulling van zijn betrekking een eigen auto beschikbaar moet houden, kan een vaste autokostenvergoeding voor woon-werkverkeer worden toegekend;

Geen vergoeding wordt toegekend als niet gemiddeld op drie of meer dagen per week de auto beschikbaar gehouden moet worden voor de vervulling van de betrekking;

De secretaris beslist op advies van het afdelingshoofd en na bespreking in het MT of een werknemer in aanmerking komt voor een toelage als bedoeld in deze regeling;

Artikel 3 Hoogte vergoeding

De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald. Het betreft een netto vergoeding, die vanwege fiscale wetgeving zonodig gebruteerd wordt, ter grootte van:

Reisafstand woon-werk (kortste route)

Meer dan

Maar niet meer dan

Bedrag per maand

-

15 km

€ 65,00

15 km

20 km

€ 91,00

20 km

 

€ 130,00

Indien op basis van een ander besluit recht bestaat op vergoeding van woon-werkverkeer treedt de autokostenvergoeding daarvoor in de plaats (anticumulatie);

In afwijking op het eerste lid wordt voor de bepaling van de afstand woon-werk de optimale route genomen als de kortste route niet efficiënt is;

In aanvulling op deze vaste vergoeding heeft de medewerker recht op vergoeding van alle zakelijke omrijkilometers* tegen het hoge kilometertarief.

Artikel 4 Beëindiging vergoeding

De vergoeding eindigt in ieder geval met ingang van de dag van beëindiging van het dienstverband en/of indien de gronden waarop de toelage werd toegekend niet meer aanwezig zijn;

Indien een medewerker gedurende vier aaneengesloten weken geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt de autokostenvergoeding gestopt met terugwerkende kracht tot het moment van het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Ten onrechte uitbetaalde vergoeding wordt verrekend. Recht op de vergoeding ontstaat weer met ingang van de dag waarop de werkzaamheden volledig worden hervat (met inachtneming van de overige voorwaarden).

Bij opname van onbetaald verlof op basis van artikel 6:9 van de CAR stopt (op basis van artikel 6:10 van de CAR) de autokostenvergoeding voor de duur van het verlof.

De vergoeding kan worden stopgezet indien de medewerker weigert een volledige en deugdelijke declaratie van gereden zakelijke kilometers bij te houden, conform de eisen die de belastingdienst daaraan stelt.

Artikel 5 Verhuizing

Indien de medewerker na toekenning van de vergoeding op vrijwillige basis verhuist naar een woonplaats die op grotere afstand ligt van de werkplek dan de oorspronkelijke woonplaats, ontstaat geen recht op een hogere vergoeding. De vergoeding blijft in dat geval gebaseerd op het oorspronkelijke bedrag. In het omgekeerde geval wordt de vergoeding gebaseerd op de nieuwe (kortere) afstand tussen de woning en de werkplek.

Artikel 6 Schade

Schade (waaronder het verlies aan no-claimkorting) als gevolg van het gebruik van een eigen auto op grond van deze regeling, wordt vergoed conform het gestelde in artikel 15:1:23 van de CAR/UWO. De medewerker wordt geadviseerd om een zgn. all-riskverzekering af te sluiten, omdat de kosten daarvan geacht worden te zijn verdisconteerd in het hoge kilometertarief.

Artikel 7 Controle

De afdeling POI controleert steekproefsgewijs of de medewerker voldoet aan het gestelde in deze regeling.

Artikel 8 Onvoorzien

Het MT kan ter uitvoering van deze regeling nadere regels stellen en beslist in gevallen waarin de regeling niet voorziet.

Artikel 9 Naam

Deze regeling kan worden aangehaald als autokostenregeling.

Artikel 10 Vaststelling

Deze regeling treedt in werking op de dag der vaststelling.


*

de omrijkilometers worden bepaald door per werkdag de totale reisafstand woning-gemeentehuis te verminde-ren met tweemaal de enkele reisafstand woning-gemeentehuis volgens de kortste route.Terug naar tekst