Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Reglement Audit Committee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Audit Committee
CiteertitelReglement Audit Committee
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 213 Gemeentewet
 2. Controleverordening Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-201427-04-2011wijziging artikel 3, lid 2

26-04-2011

elektronisch gemeenteblad week 38, 2014

1894/2011/15685
27-05-201027-04-2011Nieuwe regeling

23-03-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekbericht voor Meijel d.d. 26-05-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Audit Committee

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

 

Gelet op het voorstel 2011-042

Zaaknummer: 1894/2011/14680

 

Gelet op het bepaalde in artikel 213 van de gemeentewet en in de controleverordening van de gemeente Peel en Maas

 

Gehoord de beraadslagingen

 

BESLUIT

 

vast te stellen het reglement audit committee

 

Artikel 1 Samenstelling en benoeming leden

 • 1.

  Het Audit Committee bestaat uit vertegenwoordigers namens de raad en het college, te weten:

  • -

   Vijf leden van de gemeenteraad;

  • -

   Raadsgriffier;

  • -

   Portefeuillehouder financiën;

  • -

   Gemeentesecretaris;

  • -

   Concerncontroller.

  Voor het overleg kan ook de accountant worden uitgenodigd.

 • 2.

  De leden van het Audit Committee worden door de raad benoemd.

   

 • 3.

  De voorzitter van het Audit Committee wordt uit het midden van de vijf leden van de gemeenteraad gekozen. 

 • 4.

  De raadsleden worden door de raad uit zijn midden benoemd voor een periode die gelijk is aan de zittingsduur van de zittende gemeenteraad.

   

 • 5.

  Indien een lid van het Audit Committee niet in staat is deel te nemen aan de vergadering, kan hij/zij zich in overleg met de overige raadsleden van het Audit Committee laten vervangen door een ander raadslid.

 • 6.

  De voorzitter van het Audit Committee laat zich vervangen door een van de overige raadsleden die lid is van het Audit Committee.

 • 7.

  De concerncontroller is secretaris van het Audit Committee. 

Artikel 2 Werkwijze

 • 1.

  Het Audit Committee wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. Deze functie wordt ingevuld door de griffie. De ambtelijk secretaris bereidt de agenda van de vergaderingen van het Audit Committee voor, samen met de concerncontroller en ondersteunt het Audit Committee. 

 • 2.

  De voorzitter van het Committee stelt de agenda vast.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris en de voorzitter bereiden de overlegvergadering van het Audit Committee voor. 

 • 4.

  Het Audit Committee komt naar behoefte bijeen, maar minimaal 2 keer per jaar.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  Het Audit Committee bereidt de controleprotocol voor en formuleert de uitgangspunten voor de jaarlijks uit te voeren accountantscontroles. Ter waarborging van een goede communicatie en doelmatige uitvoering van de controlewerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de volgende elementen van de controlecyclus:

  • a.

   Jaarlijkse afstemming planning rechtmatigheidsonderzoeken rekenkamer en accountant;

  • b.

   Jaarlijkse afstemming planning doeltreffendheids- en doelmatigheidsonderzoeken rekenkamer en college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   Uit te voeren tussentijdse accountantscontroles en de wijze waarop hierover wordt gerapporteerd. Op basis van risicoanalyse en verzoeken vanuit de organisatie dient te worden bepaald welke processen of programma’s onderwerp van controle dienen te zijn.

 • 2.

  Het Audit Committee adviseert de raad omtrent de in de controleprotocol op te nemen voorwaarden. De raad stelt het controleprotocol jaarlijks vast voor het einde van het te controleren rekeningsjaar. 

 • 3.

  Het Audit Committee bereidt de aanbestedingsprocedure voor het aantrekken van de accountant voor en vervolgens neemt de raad een besluit (GW 213). 

 • 4.

  De raadsgelding van het Audit Committee bespreekt voorafgaande aan de raadbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met de accountant.(Controleverordening artikel 7 lid 4). 

 • 5.

  In het Audit Committee worden de verschillende controle-instrumenten op elkaar afgestemd. Deze afstemming is erop gericht overlap te voorkomen en hiaten tijdig op te sporen. De rapportages worden niet inhoudelijk besproken. 

 • 6.

  Het Audit Committee stemt de onderzoeken op elkaar af en waakt ervoor dat er geen sprake is van overlap of tegenstrijdige belangen.

 • 7.

  Het Audit Committee rapporteert in de raad over de uitvoering van de taken genoemd onder artikel 3 lid 1 tot en met lid 6. 

Artikel 4 Bevoegdheden

Het Audit Committee heeft een voorbereidende, coördinerende en toetsende rol met betrekking tot de uitvoering van taken die betrekking hebben op de accountantscontrole en is tevens een afstemmingsorgaan voor wat betreft de inzet van controle-instrumenten in de organisatie. Het Audit Committee heeft geen beslissingsbevoegdheid. 

Artikel 5 Communicatie

Raad en college worden geïnformeerd over de vergaderingen van het Audit Committee door middel van de verslagen en conform artikel 3 lid 7.

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking zodra vaststelling in de gemeenteraad heeft plaatsgehad. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 april 2011

 

De raad van de gemeente Peel en Maas,

 

de griffier, de voorzitter

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo