Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Regeling voor de Commissie Naamgeving openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling voor de Commissie Naamgeving openbare ruimte
CiteertitelRegeling voor de Commissie Naamgeving openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Regeling voor de Commissie Straatnaamgeving die miv 27 januari 2006 in werking was getreden, vervalt miv 1 januari 2009

Datum en bron bekendmaking niet van toepassing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2008nieuwe regeling

16-12-2008

-

B08.0987

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor de Commissie Naamgeving openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende regeling:

Regeling voor de Commissie Naamgeving openbare ruimte

Algemene bepalingen

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken binnen de gemeentegrenzen van Velsen.

Organisatorische aangelegenheden

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De samenstelling van de commissie is afgestemd op de gewenste interne en externe deskundigheid gericht op de taakstelling.

 • 2.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   de portefeuillehouder Geo-Informatie & Statistiek;

  • b.

   het hoofd van de afdeling Geo-Informatie & Statistiek van Middelen en Ondersteuning;

  • c.

   een lid van de afdeling Economische zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid van Ruimte, ontwikkeling, economische zaken;

  • d.

   een lid van de afdeling Beleid en Voorbereiding van Beheer Openbare Ruimte;

  • e.

   een vertegenwoordiger van Koninklijke TNT als deskundige;

  • f.

   een deskundige met een aardrijkskundige of geschiedkundige achtergrond;

  • g.

   twee burgerleden;

  • h.

   een ambtelijk secretaris van de afdeling Geo-Informatie & Statistiek;

 • 3.

  De commissie kan plaatsvervangende leden aanwijzen.

Artikel 4 Zittingsduur en benoeming

 • 1.

  Leden in dienst van de gemeente Velsen

  • a.

   De leden bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a, b, c en d worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders, op voordracht van het afdelingshoofd;

  • b.

   Indien een lid niet langer voldoet aan de benoemingscriteria als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a, b, c of d houdt deze op lid van de commissie te zijn. Het afdelingshoofd zal een voorstel doen ter vervanging.

 • 2.

  Deskundigen

  • a.

   De leden bedoeld in artikel 3, lid 2, onder e en f worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   De zittingsduur van deze leden is tenminste gelijk aan de periode van 1 kalenderjaar en kan stilzwijgend worden verlengd;

  • c.

   Indien een lid bedoeld onder artikel 3, lid 2, onder f niet langer voldoet aan het benoemingscriterium houdt deze op lid van de commissie te zijn;

  • d.

   Indien een lid zijn functie niet meer kan of wil vervullen, wordt aan dit lid gevraagd een voorstel te doen ter vervanging.

 • 3.

  Burgerleden

  • a.

   De werving en de selectie van de leden bedoeld in artikel 3, lid 2, onder g geschiedt door de zittende leden bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a t/m f;

  • b.

   De leden bedoeld in artikel 3, lid 2, onder g worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   De zittingsduur van deze leden is tenminste gelijk aan de periode van 1 kalenderjaar en kan na wederzijds overleg worden verlengd.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De functie van voorzitter wordt vervuld door de portefeuillehouder Geo-Informatie & Statistiek.

 • 2.

  De plaatsvervangend voorzitter is het hoofd van de afdeling Geo-Informatie & Statistiek van Middelen en Ondersteuning.

 • 3.

  De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.

Artikel 6 Secretaris

 • 1.

  De functie van ambtelijk secretaris wordt vervuld door de management-assistente van de afdeling Geo-Informatie & Statistiek.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris heeft in de commissie stemrecht.

Artikel 7 Tekenen van stukken

 • 1.

  De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De stukken van procedurele aard worden door de ambtelijk secretaris ondertekend.

Artikel 8 Deskundigen

De commissie kan de voorzitter verzoeken ambtenaren en andere deskundigen incidenteel uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Werkwijze

Artikel 9 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie komt 1x per 6 weken bijeen gedurende reguliere werktijden. Als daar aanleiding toe is, kan de voorzitter extra vergaderingen beleggen.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als tenminste drie leden, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter zo nodig binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 10 Openbaarheid

De commissie vergadert in beslotenheid en waarborgt de vertrouwelijkheid van het besprokene en kan geheimhouding opleggen voor datgene wat in de vergadering wordt besproken.

Artikel 11 Besluitvorming

Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter, of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter..

Artikel 12 Advisering

Het advies van de commissie aan het college van burgemeester en wethouders bevat een zo goed mogelijke onderbouwing van het voorstel.

Overige bepalingen

Artikel 13 Presentiegeld/onkostenvergoeding

De commissieleden zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, onder g ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding als bepaald in art. 26, lid 1 van de Verordening vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden 2007.

Artikel 14 Overige gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling voor de commissie Naamgeving openbare ruimte’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 3.

  De Regeling voor de Commissie Straatnaamgeving die op 27 januari 2006 in werking is getreden vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 december 2008.

De secretaris a.i., De voorzitter,

drs. M. Zierikzee mr. P.A.G. Cammaert

Toelichting

Algemeen

Namen toekennen aan delen van de openbare ruimte is om verschillende redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in straten het mogelijk dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverlenende instanties als politie, brandweer, ambulance en posterijen zich snel geografisch kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is de indeling van een gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties komen immers namen voor en wordt gesorteerd op de alfanumerieke volgorde van namen.

Namen voor de openbare ruimte ontstaan echter niet zomaar. Namen moeten immers worden toegekend; er moeten namen worden bedacht. Daarbij dienen deze namen aan allerlei eisen te voldoen. Zo moeten de namen bijvoorbeeld bruikbaar zijn in de spreektaal en uniek in de desbetreffende gemeente.

Een naam van een persoon wordt alleen toegekend als die persoon minstens tien jaar overleden is.

Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van namen onontbeerlijk. Gelet op het belang van goede naamgeving en de ingewikkeldheid daarvan verdient het aanbeveling de naamgeving op te dragen aan een gemeentelijke commissie en wel de Commissie Naamgeving openbare ruimte

De Commissie dient tevens rekening te houden met de afspraken die de VNG heeft gemaakt met PTT Post BV (nu genaamd Koninklijke TNT), (circulairenummer 91/30, kenmerk AJZ/102328, d.d. 5 april 1991). De aanleiding tot deze afspraken was het terughoudende beleid van PTT Post BV om wijzigingen aan te brengen in het postcodesysteem. Er is afgesproken dat gemeenten niet nodeloos wijzigingen in de naamgeving aanbrengen die wijzigingen in het postcodesysteem noodzaken. Hiervan was bijvoorbeeld sprake toen een Friese gemeente besloot de namen van straten en woonplaatsen in het Fries om te zetten. Indien een gemeente zich niet aan de afspraak houdt om de naamgeving niet nodeloos te wijzigen, worden de kosten die PTT Post als gevolg hiervan moet maken bij het gemeentebestuur in rekening gebracht. Ook is afgesproken dat een gemeentebestuur zo spoedig mogelijk overleg met PTT Post pleegt over zijn voornemen om wijzigingen aan te brengen in de naamgeving, die gevolgen hebben voor het postcodesysteem.

De bevoegdheid tot het toekennen van namen aan de openbare ruimte berust bij het college van burgemeester en wethouders. Op basis van artikel 84 van de Gemeentewet kan het college de Commissie Naamgeving openbare ruimte instellen, die het college ten behoeve van deze taak adviseert. De Commissie Naamgeving openbare ruimte kan naar eigen inzicht namen bedenken voor delen van de openbare ruimte. Op dit gebied bestaan immers geen voorschriften of richtlijnen van hogere overheden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

De Commissie Naamgeving openbare ruimte geeft niet alleen namen aan woonplaatsen, wijken en buurten. Ook het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken behoort tot haar taak. Voorbeelden hiervan in Velsen zijn bijvoorbeeld de IJbunker en de Brandweerkazerne.

Artikel 3

In het kader van de dualisering kunnen sinds 7 maart 2002 in de Commissie Naamgeving openbare ruimte geen raadsleden meer plaatsnemen (zie artikel 84, tweede lid, juncto artikel 83, tweede lid van de Gemeentewet). De beheerder van de gemeentelijke adressenregistratie, die bij de gemeente Velsen is ondergebracht bij afdeling Geo-Informatie & Statistiek, opnemen als lid van de Commissie was niet gebruikelijk, maar door de voortschrijdende informatisering is dat noodzakelijk geworden. De Commissie Naamgeving openbare ruimte is een commissie van advies aan het college. Hierdoor verdient het aanbeveling om het commissielid dat lid is van het college van burgemeester en wethouders op te nemen als lid van de Commissie. De toevoeging van 2 burger-deelnemers geschiedt in Velsen krachtens collegebesluit B04.1449 van 28 september 2004.

Artikel 6

De secretaris wordt aangewezen door de voorzitter en is lid van de Commissie. Krachtens collegebesluit B04.1449 van 28 september 2004 is dit de management-assistente van de afdeling Geo-Informatie & Statistiek.

Artikel 7

Uitgaande correspondentie wordt krachtens de bestaande regeling in de gemeente Velsen door de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter verzorgd, met uitzondering van stukken van procedurele aard. Deze worden door de ambtelijk secretaris behandeld en ondertekend.

Artikel 8

Indien daartoe de noodzaak bestaat, kan deskundige hulp die niet aanwezig is binnen de Commissie worden ingeroepen.

Artikel 9

De Commissie wordt in ieder geval door de voorzitter of op verzoek van het college bijeengeroepen wanneer nieuwe namen moeten worden toegekend of wanneer namen worden herzien. Herziening van namen kan onder andere wenselijk zijn als gevolg van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de bestaande naamgeving of de vindbaarheid van panden bemoeilijkt is.

De werkwijze beoogt de continuïteit, vertrouwelijkheid en tijdigheid van te adviseren besluiten aan het college te waarborgen.

Artikel 10

Door het vertrouwelijke karakter van de werkzaamheden is het bijwonen van de vergaderingen op grond van artikel 84, lid 3 Gemeentewet slechts toegankelijk voor de leden van de Commissie en voor zover van toepassing op genodigden.

De burgervertegenwoordiging is gehouden de vertrouwelijkheid van de overwegingen die tot advisering aan het college te eerbiedigen en hierover niet buiten de vergaderingen van de Commissie mededelingen te doen. Ook stellen zij zich achter de doelstelling van de Commissie en haar werkwijze. Zij beoordelen en handelen zonder last of ruggespraak. De Commissie kan ingevolge artikel 86, lid 1 Gemeentewet tijdens de vergadering geheimhouding opleggen omtrent hetgeen in die vergadering behandeld wordt. Tevens kan geheimhouding worden opgelegd omtrent de inhoud van de stukken die aan de leden worden overgelegd.

Artikel 13

Omdat bij andere commissies de burgerleden een vergoeding krijgen, is er in de nieuwe Regeling voor de Commissie Naamgeving openbare ruimte een artikel opgenomen betreffende presentiegeld/onkostenvergoeding.