Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanwijsbesluit hondenlosloopterreinen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit hondenlosloopterreinen 2010
CiteertitelAanwijsbesluit hondenlosloopterreinen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hierbij vervalt het besluit "Aanwijzing hondenspeelweides"vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2009, artikelen 2:57 en 2:58

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

30-11-2010

Gemeenteblad, 2010, 55

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJSBESLUIT HONDENLOSLOOPTERREINEN 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

Gelet op artikel 2:57 lid 2 en artikel 2:58 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009 (Apv);

 

b e s l u i t e n :

 • 1.

  de plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart aan te wijzen als:

  • a)

   plaatsen als bedoeld in artikel 2:57 lid 2 Apv waar het verbod van artikel 2:57 lid 1 aanhef en sub a (verbod voor de eigenaar of houder van een hond om die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is) niet geldt;

  • b)

   plaatsen als bedoeld in artikel 2:58 lid 2 Apv waar het verbod van artikel 2:58 lid 1 aanhef en sub a (de eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers) niet geldt;

 • 2.

  In te trekken het besluit “Aanwijzing hondenspeelweides” op grond van artikel 2.4.17 lid 2 en 2.4.18 lid 2 Apv, vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2003.

 • 3.

  Dit besluit treedt op 1 januari 2011 in werking.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

De secretaris, A.J. Peterson

De burgemeester, L.V. Elvers

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres vermelden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden dan u tegen dit besluit bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u richten aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden; nadere informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen, telefoonnummer (038) 888 44 44.