Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Wegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2006
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Son en Breugel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149, art. 173, lid 2 Wegenverkeerswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2006Nieuwe regeling

29-06-2006

De Brug, 12 juli 2006

06.0007504
01-06-2006Nieuwe regeling

29-06-2006

De Brug, 12 juli 2006

06.0007504

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2006

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990 : het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

 • b.

  wet : Wegenverkeerswet 1994,

 • c.

  besluit : het Besluit wegslepen van voertuigen,

 • d.

  motorrijtuig : wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet, met uitzondering van bromfietsen,

 • e.

  het college : het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel,

 • f.

  wegslepen : het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen,

 • g.

  markt - en evene-mententerrein : open, onbebouwde ruimte bij of tussen bouwwerken waar markten en/of evenementen plaatsvinden.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar motorrijtuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Son en Breugel aangewezen voorzover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Wegsleepbevoegdheid

 • 1

  Met inachtneming van hetgeen daarover in de wet, het besluit en deze verordening is bepaald, is het college bevoegd op de weg staande motorrijtuigen weg te slepen.

 • 2

  Het college maakt gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, indien met een op een weg staand motorrijtuig een bij of krachtens de wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het motorrijtuig noodzakelijk is in verband met

  • a.

   het belang van de veiligheid op de weg,

  • b.

   het belang van de veiligheid van het verkeer of

  • c.

   het vrijhouden van aangewezen weggedeelten of wegen.

 • 3

  Het college is tevens bevoegd motorrijtuigen die langdurig, dit te zijner beoordeling, geparkeerd zijn op de openbare weg weg te slepen. Tot wegslepen wordt niet overgegaan, dan nadat de eigenaar van het motorrijtuig hiervan op de hoogte is gebracht.

Artikel 4 anwijzing van vrij te houden weggedeelten en wegen

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 kan een motorrijtuig worden weggesleept indien deze zich bevindt:

 • a.

  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, lid 1 onder e RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een parkeerverbod geldt;

 • b.

  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E2 van die bijlage of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder g RVV 1990 wordt aangegeven dat er plaatse een verbod stil te staan geldt;

 • c.

  op een parkeerplaats nader aangeduid door bord E4 van die bijlage voor zover:- het motorrijtuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep motorrijtuigen;- het motorrijtuig op een andere dan de aangegeven wijze is geparkeerd;- het motorrijtuig op andere dagen of uren dan aangegeven is geparkeerd;

 • d.

  op een gehandicaptenparkeerplaats, nader aangeduid met bord E6 van die bijlage:- tenzij het parkeren gebeurt met een gehandicaptenvoertuig;- tenzij gebruik wordt gemaakt van een geldig en duidelijk zichtbaar aangebrachte gehandicaptenkaart;- die gereserveerd is voor een bepaald motorrijtuig, tenzij het parkeren gebeurt met dat motorrijtuig;

 • e.

  op een laad - en losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage, tenzij de bestuurder van het motorrijtuig bezig is met het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

 • f.

  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage voor zover het motorrijtuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep motorrijtuigen;

 • g.

  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E9 van die bijlage en bestemd voor vergunninghouders, tenzij het parkeren gebeurt met het motorrijtuig waarvoor een parkeervergunning is afgegeven.

 • h.

  Op een markt - en evenemententerrein indien aldaar markt of andere evenementen plaatsvinden.

Artikel 5 Plaats bewaring motorrijtuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring wordt aangewezen:

  Het terrein van Vullings Best Autosleepdienst gevestigd aan Spoorstraat 24-25, 5684 AA Best. 

 • 2

  Deze bewaarplaats is 24 uur per dag geopend.

Artikel 6 Kosten overbrengen en bewaren motorrijtuigen

 • 1

  De kosten voor het overbrengen van een motorrijtuig naar de bewaarplaats komen voor rekening van de eigenaar/ houder van het motorrijtuig

 • 2

  De voorrijkosten voor het wegslepen bedragen exclusief BTW:

  • a.

   voor personenauto's e.d.basistarief/voorrijkosten: € 60,00;overbrengkosten: € 57,50.

  • b.

   voor bestelwagens tot 3500 kg.Basistarief/voorrijkosten: € 75,00;Overbrengkosten: € 62,50.

  • c.

   de kosten voor bewaring gedurende de eerste 24 uur bedragen:voor personenauto's e.d.: € 30,00voor bestelauto's: € 40,00

  • d.

   de kosten voor bewaring na 24 uur bedragen, per etmaal;voor personenauto's: € 9,00voor bestelauto's: € 12,00

 • 3

  Bij de kostenberekening vindt afronding naar boven plaats tot een heel etmaal.

   

 • 4

  De tarieven kunnen door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks worden aangepast aan het geldende prijsniveau.

Artikel 7 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164,

zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2006.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2006.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 29 juni 2006.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

 

 

mr. F. den Hengst. drs. J.F.M. Gaillard.

 

Toelichting 1 Toelichting Wegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2006

Algemeen

Op 1 januari 2002 heeft een wijziging in de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) plaatsgevonden. Indien gemeenten na deze wijziging gebruik wilden blijven maken van de bevoegdheid om motorrijtuigen weg te slepen in bepaalde gevallen dan moest deze bevoegdheid berusten op een wegsleepverordening (art. 173 lid 2 WvW). Omdat de gemeente Son en Breugel niet een dergelijke wegsleepverordening heeft, is besloten deze alsnog op te stellen en in werking te laten treden.

 

De belangrijkste wijzigingen die doorgevoerd zijn op basis van de nieuwe wetgeving zijn:

1. Voorheen was de burgemeester het bevoegd gezag om toestemming te geven voor

wegsleping en opslag. Met invoering van de nieuwe wetgeving is deze bevoegdheid bij

het college van burgemeester en wethouders neergelegd (art. 170 lid 1 WvW 1994)

2. De mogelijkheid om motorrijtuigen weg te slepen wordt verruimd. Voorheen mochten motorrijtuigen enkel worden weggesleept in geval van:

- veiligheid op de weg,

- de vrijheid van het verkeer of

- het vrijhouden van invalidenparkeerplaatsen.

 

In de praktijk blijkt dat er meer locaties zijn waar fout parkeren als hinderlijk wordt ervaren zonder dat de veiligheid in gevaar wordt gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een markt of - evenemententerrein, laad- en loshavens en dergelijke. Deze locaties kunnen worden aangewezen in de wegsleepverordening.

 

Op het moment dat er wordt geconstateerd dat een motorrijtuig fout geparkeerd staat zijn er twee manieren om hiertegen op te treden. Allereerst kan de politie of buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) op grond van de Wet Mulder een proces-verbaal opmaken. Daarnaast is het ook mogelijk bestuursdwang uit te voeren door het college van burgemeester en wethouders in de vorm van wegsleping van het motorrijtuig. In de oude wegsleepregeling moesten beide handelingen worden verricht, in de nieuwe regeling is dit echter niet meer noodzakelijk.[1]

 

Door de inwerkingtreding van de verordening zullen de politie en boa kunnen optreden tegen motorrijtuigen welke fout zijn geparkeerd. Voorheen mocht enkel worden opgetreden in het belang van de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden van invalidenparkeerplaatsen. Zoals eerder aangehaald worden met invoering van de wegsleepverordening deze bevoegdheden verruimd.

 

Op het moment dat wordt geconstateerd dat een burger zijn motorrijtuig fout heeft geparkeerd, wordt door de politie of boa contact opgenomen met de beleidsmedewerker veiligheid en handhaving van de gemeente Son en Breugel. In samenspraak met deze ambtenaar wordt besloten of er handhavend zal worden opgetreden. Indien men besluit het motorrijtuig wel te verwijderen, dan wordt hiervoor het takelbedrijf Vullings te Best ingeschakeld.[2] Deze sleept het motorrijtuig weg en bewaart het op eigen terrein. Indien een aanvang is gemaakt met de wegsleepprocedure en het motorrijtuig in de takels is geslagen is de eigenaar voorrijkosten verschuldigd. De beleidsmedewerker brengt de eigenaar van de auto op de hoogte van de inbeslagneming. Nadat de eigenaar de kosten voor slepen en opslag heeft voldaan bij de gemeente kan hij zijn motorrijtuig ophalen bij het takelbedrijf. De prijzen betreffende wegsleping en bewaring zijn opgenomen in de verordening. Kosten zijn per etmaal, en worden naar boven toe afgerond. Bij bijv. 3,5 etmalen worden 4 etmalen afgerekend.

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat indien de marktwaarde van een auto heel erg laag is, het kan voorkomen dat de auto niet wordt opgehaald. In een dergelijke situatie is artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. In het eerste lid van dit artikel staat dat het bestuursorgaan bevoegd is het motorrijtuig te verkopen en de kosten hieruit te voldoen indien het motorrijtuig niet binnen 13 weken wordt opgehaald

 

 

Toelichting per artikel

Artikel 1

In dit artikel worden begrippen uit de wegsleepverordening verklaard. Zo wordt motorrijtuig nader verklaard, omdat hier niet alleen motorvoertuigen onder vallen, maar ook fietsen, bromfietsen, invalidenvoertuigen, trams, wagens, caravans en aanhangwagens.

 

Artikel 2.

Waar het gaat om de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer mogen in de hele gemeente voertuigen worden weggesleept. Er hoeven geen wegen of weggedeelten te worden aangewezen. In artikel 2 van Besluit wegslepen van voertuigen is aangegeven dat het hierbij kan gaan om gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad - loshavens, parkeerplaatsen voor vergunninghouders, voetgangersgebieden en markt - en evenementenplaatsen.

 

Artikel 3.

In artikel 3, lid 1 Wegsleepverordening is vastgelegd welk orgaan de bevoegdheid heeft opdracht tot slepen te geven. In het tweede lid van het artikel is beschreven dat in het geval dat een burger een vastgesteld voorschrift overtreedt het motorrijtuig wordt verwijderd. Dit gebeurt wanneer zich een van de situaties voordoet, bedoeld onder lid 2.

 

Artikel 4.

Dit artikel geeft een weergave van weggedeelten en wegen die vrij dienen te worden gehouden. Indien men zich hier niet aan houdt kan het motorrijtuig worden weggesleept. Het kan hierbij gaan om situaties dat men heeft geparkeerd in een zone waar men niet mag parkeren, waar het verboden is stil te staan. In artikel 4 zijn meerdere situaties beschreven. In de bijlage zijn de bijbehorende verkeersborden opgenomen.

 

Artikel 5.

Wanneer een motorrijtuig wordt weggesleept, dient deze te worden opgeslagen. Deze opslag vindt plaats op eigen terrein van het Sleep - en takelbedrijf. In lid 1 is aangegeven welk takelbedrijf is bezwaard met de taak tot wegsleping en is het adres van de opslagplaats benoemd. Lid 2 geeft aan wanneer het takelbedrijf open is om het motorrijtuig op te kunnen halen.

 

Artikel 6.

Artikel 6 geeft een grondslag voor het feit dat de eigenaar van het motorrijtuig verantwoordelijk is voor de kosten van de wegsleping en opslag. Op het moment dat het motorrijtuig is vastgezet wordt de procedure afgemaakt, ongeacht of de eigenaar inmiddels ter plaatse is. Voordat het motorrijtuig wordt vrijgegeven dienen de kosten voor sleep en opslag te worden voldaan op het gemeentehuis. Betaling van kosten is mogelijk op afspraak. Bij hoge uitzonderingssituaties is het mogelijk bij het takelbedrijf de kosten te voldoen, indien het gemeentehuis niet open is.

In het tweede lid worden de kosten benoemd die een burger dient te betalen om zijn motorrijtuig te kunnen ophalen. De opgenomen bedragen zijn de tarieven van de Nederlandse Vereniging van Bergingsspecialisten, die ook door takelbedrijf Vullings Best worden gehanteerd. Prijzen zijn per etmaal en worden naar boven afgerond. Bij 3,5 etmalen worden 4 etmalen afgerekend.

Het college is bevoegd de tarieven jaarlijks aan te passen.

 

Artikel 7.

Naast de in artikel 170, eerste lid WvW 1994 bedoelde gevallen kan het ook in deze twee genoemde gevallen noodzakelijk zijn om een motorrijtuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. In deze gevallen is de verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8.

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9.

Dit artikel spreekt voor zich.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat indien men enkel gebruik wil maken van de

mogelijkheid bestuursdwang toe te passen de geconstateerde verkeersovertreding zo goed

mogelijk moet vastleggen in een schriftelijk document en deze bij voorkeur moet

vergezellen met een foto.

[2] Met het takelbedrijf dient een overeenkomst te worden opgemaakt waarin praktische zaken zijn vastgelegd,

bijvoorbeeld welke partij aansprakelijk is bij schade of diefstal.