Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Son en Breugel gevoerde bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Son en Breugel gevoerde bestuur
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Son en Breugel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2004Nieuwe regeling

30-09-2004

04.0013051
18-11-2004Nieuwe regeling

30-09-2004

04.0013051

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Son en Breugel gevoerde bestuur

De raad van de gemeente Son en Breugel;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 14 september 2004, bijlage nr.: 52 - 2004;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen; Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Son en Breugel gevoerde bestuur.  

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid: De mate waarin benoemde prestaties en geformuleerde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden gehaald.

Artikel 2 Onderzoeken

 • 1

  Het college streeft systematische kwaliteitsverbetering van processen na en selecteert daartoe jaarlijks een aantal processen, welke onderzocht worden op doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.  

 • 2

  Het college onderzoekt jaarlijks minimaal één (deel van een) programma en / of paragraaf.  

Artikel 3 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende onderzoeksbudgetten.  

Artikel 4 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbeve-lingen voor verbeteringen.  

 • 2

  op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan voor verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.  

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 18 november 2004.  

Artikel 6 Citeerregel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Son en Breugel”.  

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 30 september 2004.

DE RAAD VOORNOEMD, De griffier, De voorzitter,

 

mr. F. den Hengst drs. J.F.M. Gaillard