Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening lijkbezorgingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2005” van de gemeente Arcen en Velden vastgesteld bij raadsbesluit van 23 december 2004, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-2012nieuwe regeling

15-12-2010

E3-journaal, 22-12-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2011

De raad van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010, nummer 10-27295

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2010 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2011)

Gelet op artikel 229, 1e lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen Venlo, Blerickse Bergen, Tegelen en Belfeld en Velden;

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken, lichaamsdelen en foetussen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en begezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  particulier urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, urnengraf of urnennis;

 • j.

  gedenkteken: voorwerp op een graf, urnengraf of urnennis voor het aanbrengen van opschriften;

 • k.

  wasruimte: bijgebouw op de begraafplaats “Blerickse Bergen” dat onder meer wordt gebruikt voor het ritueel wassen van lijken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

Artikel 4 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het opgraven van een lijk, lichaamsdeel, foetus of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of in één asbus worden bijgezet.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald binnen 2 maanden na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het 1e lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2010” vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2005” van de gemeente Arcen en Velden vastgesteld bij raadsbesluit van 23 december 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2011".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2010.

De griffier, De voorzitter,

Tarievientabel behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2011”

Hoofdstuk 1 Begraven

1.1

Voor het begraven van een lijk, lichaamsdeel of foetus wordt geheven:

 

 

1.1.1

- voor een persoon van 12 jaar of ouder

450,00

1.1.2

- voor een persoon beneden 12 jaar

225,00

1.1.3

- voor een persoon jonger dan één jaar of foetus

110,00

1.1.4

Ingeval de onder lid 1.1.1 t/m 1.1.3 genoemde dienstverlening betrekking heeft op meer dan één overledene van dezelfde familie die gelijktijdig in een zelfde graf worden begraven, wordt voor de tweede en volgende overledenen de helft van het tarief geheven.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bijzetten van asbussen en urnen

2.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een begraaflaag van

 

 

 

- een particulier graf wordt geheven

450,00

2.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn in de bovenlaag van

 

 

 

- een particulier graf wordt geheven

70,00

2.3

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particulier urnengraf wordt geheven

70,00

2.4

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particuliere urnennis wordt geheven

20,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Grafbedekking

3.1

Voor het stichten van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis

75,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Opgraven en lichten

4.1

Voor het opgraven van een lijk, lichaamsdeel, foetus wordt geheven

450,00

4.2

Voor het na het opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

135,00

4.3

Voor het na het opgraven weer opnieuw begraven in een ander graf wordt geheven

450,00

4.4.1

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn uit een begraaflaag van een particulier graf wordt geheven

450,00

4.4.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn uit de bovenlaag van een particulier graf wordt geheven

70,00

4.4.3

Voor het verwijderen van een asbus of urn uit een urnennis wordt geheven

20,00

4.5

Ingeval de onder lid 4.1 t/m 4.4.1 genoemde dienstverleningen betrekking hebben op een persoon beneden 12 jaar wordt de helft van het tarief geheven.

 

 

4.6

Ingeval de onder lid 4.1 t/m 4.4.1 genoemde dienstverleningen betrekking hebben op een persoon beneden 1 jaar of foetus wordt een kwart van het tarief geheven.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verlenen van rechten

5.1

Voor het verlenen van een recht van 20 jaar op een particulier graf wordt geheven

1850,00

5.2

Voor het verlengen van een recht op een particulier graf van 1 tot maximaal 20 jaar wordt per jaar geheven

92,50

5.3

Ingeval de onder lid 5.1 t/m 5.3 genoemde dienstverleningen betrekking hebben op een eigen urnengraf of urnennis wordt de helft van het recht geheven.

 

 

5.4

Ingeval de onder lid 5.1 t/m 5.3 genoemde dienstverleningen betrekking hebben op een persoon beneden 12 jaar wordt een kwart van het recht geheven.

 

 

5.5

Ingeval de onder lid 5.1 t/m 5.3 genoemde dienstverleningen betrekking hebben op een persoon beneden 1 jaar of een foetus wordt een achtste van het recht geheven.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Gebruik wasruimte

6.1

Voor het gebruik van de wasplaats op de begraafplaats “Blerickse Bergen” wordt per keer geheven

200,00

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2010.

De griffier, De voorzitter,