Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSVERORDENING van de 29e juni 1961 inzake het bouwen en de volkshuisvesting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSVERORDENING van de 29e juni 1961 inzake het bouwen en de volkshuisvesting
CiteertitelBouw- en woningverordening Bonaire
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

De datum van inwerkingtreding van de Eilandsverodening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire van 18-8-1994 (A.B. 1994, no. 22), waarbij deze regeling werd gewijzigd, is vastgesteld bij eilandsbesluit van 30-6-1999 (A.B. 1999, no. 5).

Abusievelijk zijn bij die wijziging de aan artikel 22 toegevoegde onderdelen niet genummerd als 7o en 8o, zoals de andere onderdelen, maar als 7 en 8.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening van 8 oktober 2010, no. 1 tot vaststelling van eilandsverordeningen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Eilandsbesluit van 7 maart 2008, nr. 11

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 20

onbekend
02-07-199910-10-2010art. 5, 11, 21, 22, 22a, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 59, § 3, 8, 10

18-08-1994

A.B. 1994, no. 22

onbekend
07-07-1961Nieuwe regeling

29-06-1961

A.B. 1961, no. 17

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSVERORDENING van de 29e juni 1961 inzake het bouwen en de volkshuisvesting

 

 

§ 1. Betekenis van sommige in deze verordening voorkomende uitdrukkingen.

Artikel 1.
 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  gebouw:

  elk alleenstaand vertrek of lokaal;

  elk een geheel uitmakend aantal vertrekken of lokalen;

  elk geheel of gedeeltelijk gesloten, voor woning bestemd getimmerte;

  elk niet voor woning gestemd getimmerte met een inhoud van meer dan twintig m3;

  elke bewaar- of opslagplaats van vloeistoffen met meer dan twee m3 inhoud;

  elke inrichting tot opneming en afvoer van vloei- en drekstoffen;

  voorzover een en ander met de grond verbonden is, aan de grond bevestigd is of op de grond rust;

  voorts worden onder gebouwen verstaan tribunes, uitzichttorens, lifttorens, geconstrueerde masten, windmolens, schoorstenen, hoge schuttingen en muren en dergelijke bouwwerken, die bij onoordeelkundige samenstelling een gevaar voor de gebruikers of voor de omgeving kunnen opleveren; tenten worden niet als gebouwen beschouwd;

  woning:

  het vertrek;

  het als geheel gedacht aantal vertrekken, of het gebouwsgedeelte, bestemd om zelfstandig tot huisvesting te dienen;

  voor een gedeelte vernieuwen van een gebouw:

  het vernieuwen of veranderen van fundering, buitenmuren, balken, vloeren, trappen of bekapping, of het aanbrengen, veranderen of wegnemen van binnenmuren, of het aanbrengen van tot het plafond reikende, schotten, anders samengesteld dan uit met papier of doek bespannen latwerken ter afscheiding van nieuw in te richten vertrekken,

  voorzover de vernieuwing of verandering niet als normaal onderhoud is aan te merken;

  weg:

  een strook gronds als weg, straat, steeg, pad, gang, kade, plein, plantsoen, steiger, werf of pier gebruikt;

  openbare weg:

  weg, die door de overheid, tot algemeen gebruik is bestemd of, door de eigenaar tot algemeen gebruik bestemd, door de overheid in openbaar beheer is aanvaard;

  tot de weg worden mede geacht te behoren de wegbermen en de voor de afwatering benodigde buizen, goten en bermsloten langs de weg;

  geveIrooilijn:

  de lijn, die bij het oprichten of het gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw, behoudens bij of krachtens deze verordening toegelaten afwijkingen, op het te bebouwen terrein aan de naar de weg gekeerde zijde niet mag worden overschreden.

 • 2.

  Onder oprichten van een gebouw worden mede begrepen het geheel vernieuwen en het uitbreiden van een gebouw, terwijl onder eigenaar mede verstaan wordt de beheerder en de gebruiker en voorts ieder, die krachtens enig zakelijk recht, bezit daaronder begrepen, beschikking over enig goed heeft.

Artikel 2.

Indien een rechtspersoon als eigenaar in de zin dezer verordening moet worden beschouwd, wordt een verplichting of een verbod, in deze verordening ten aanzien van eigenaars voorkomende, geacht opgelegd of gesteld te zijn aan de leden van het bestuur van die rechtspersoon.

Artikel 3.

Het splitsen van een woning in verschillende woningen, zomede het tot woning bestemmen van een voorheen niet tot woning bestemd gebouw of gebouwsgedeelte worden beschouwd als het oprichten van een woning of van woningen.

Artikel 4.

Gebouwen, waarvan bij de inwerkingtreding dezer verordening reeds daadwerkelijk met de fundering een aanvang is gemaakt, worden mede beschouwd als voor zodanig tijdstip opgericht.

Artikel 5.

Een woning of ander gebouw ligt, voor de toepassing van de verordening, aan een weg indien de afstand tot die weg niet meer dan tien meter bedraagt en de tussengelegen strook grond aan dezelfde eigenaar c.q. rechthebbende behoort als de woning of het gebouw.

Artikel 6.

Onder aanvragen en vergunningen worden in deze verordening steeds schriftelijke bedoeld.

§ 2. Algemene bepalingen.

Artikel 7.

Het is verboden een gebouw op te richten, voor een gedeelte te vernieuwen of als eigenaar te laten oprichten of voor een gedeelte te laten vernieuwen:

 • a.

  zonder inachtneming van de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze verordening;

 • b.

  zonder bouwvergunning, tenzij artikel 10 of § 5 dezer verordening van toepassing is;

 • c.

  in afwijking van het bepaalde in de bouwvergunning, behoudens nadere goedkeuring.

Artikel 8.

Het is verboden een na de inwerkingtreding dezer verordening opgericht of voor een gedeelte vernieuwd gebouw geheel of ten dele in gebruik te geven of krachtens zakelijk recht of als beheerder in gebruik te nemen of te hebben, indien het opgerichte of vernieuwde niet beantwoordt aan de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze verordening.

Artikel 9.
 • 1.

  De eigenaar van een gebouw, dat na de inwerkingtreding dezer verordening wordt opgericht of voor een gedeelte wordt vernieuwd, of als woning in gebruik wordt genomen, is verplicht dit gebouw of gebouwsgedeelte te onderhouden in de toestand, welke beantwoordt aan de terzake bestaande wettelijke regelingen en de dienaangaande verleende bouwvergunning.

 • 2.

  Ten aanzien van de vernieuwing van een gedeelte van een gebouw of de uitbreiding van een gebouw zijn alleen die voorschriften van toepassing, welke het vernieuwde of bijgebouwde gedeelte betreffen.

Artikel 10.
 • 1.

  Ten aanzien van gebouwen van eenvoudige aard en in bijzondere gevallen, kan het Bestuurscollege gehele, gedeeltelijke of voorwaardelijke vrijstelling van de naleving van een of neer bepalingen van deze verordening verlenen.

 • 2.

  Een overeenkomstige vrijstelling ten aanzien van bepaaldelijk aan te wijzen terreinen geschiedt bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen.

§ 3. Plaatsing van woningen en andere gebouwen ten opzichte van de weg en van elkaar

Artikel 11.

Het is verboden een woning of ander gebouw op te richten of als eigenaar c.q. rechthebbende te laten oprichten anders dan aan een openbare weg in eigendom toebehorend aan het eilandgebied, of aan een weg die voldoet aan de eisen, terzake bij eilandsbesluit gesteld.

Artikel 12.

De eigenaar is verplicht te zorgen, dat achter elke op te richten of voor een gedeelte te vernieuwen woning of naast een der zijwanden van zodanige woning over de gehele breedte van de achtergevel of van die zijwand op de te bebouwen grond een oppervlak wordt opengelaten, diep ten minste de halve hoogte van de aangrenzende achtergevel of zijwand, met een minimum van twee en een halve meter, gemeten rechthoekig op de richting van de aangrenzende achtergevel of van de aangrenzende zijwand.

Artikel 13.

Het bepaalde bij het vorig artikel is niet van toepassing:

 • a.

  ten aanzien van woningen, die met meer dan een zijde geheel aan de weg gelegen zijn;

 • b.

  indien binnen de woning een oppervlak is opengelaten van de grootte van ten minste een der opengelaten oppervlakten, bedoeld in het vorig artikel.

Artikel 14.
 • 1.

  Het is verboden op opengelaten oppervlakten als bedoeld in de twee voorgaande artikelen, andere met de grond verbonden, aan de grond bevestigde of op de grond rustende voorwerpen aan te brengen of te hebben dan bomen, struiken, planten, gewassen, alleenstaande palen of staketsels of zich ten hoogste een en een halve meter boven de begane grond verheffende opstallen, getimmerten of voorwerpen.

 • 2.

  Het is verboden andere dan in het vorig lid genoemde opstallen, getimmerten of voorwerpen aan te brengen op een tussen een woning en een weg gelegen strook gronds als bedoeld in artikel 5, tenzij de ligging van die woning aan een weg op andere wijze is verzekerd.

§ 4. Bouwvergunningen en eisen aan de weg te stellen.

Artikel 15

Bouwvergunningen worden verleend door het Bestuurscollege .

Artikel 16.
 • 1.

  De aanvraag van een bouwvergunning vermeldt de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de aanvrager en gaat vergezeld van een tekening in dubbel, vervaardigd op een schaal 1: 100, aanwijzende:

  • 1o.

   de constructie der fundering, bekapping, zolderingen, balklagen, vloeren en trappen;

  • 2o.

   de hoogte en het binnen de muren of wanden gemeten grondoppervlak;

  • 3o.

   het hoogtepeil van de vloer der benedenverdieping;

  • 4o.

   het aantal en de afmetingen der vertrekken, trappen en portalen;

  • 5o.

   de dikte en samenstelling der muren en wanden;

  • 6o.

   de toegangswegen van licht en lucht;

  • 7o.

   het aantal verdiepingen;

  • 8o.

   de plaatsing van het gebouw ten opzichte van de weg en van de belendende percelen.

 • 2.

  Voor eenvoudige gebouwen zonder verdieping met een grondoppervlak van ten hoogste zestig m2 is het overleggen van een tekening niet vereist, indien de gegevens, genoemd onder 1o. tot en met 8o. voldoende duidelijk worden omschreven

Artikel 17.

Indien de aanvraag een op te richten of voor een gedeelte te vernieuwen woning betreft,wijst de in het vorig artikel bedoelde tekening of omschrijving mede aan:

 • 1o.

  de wijze van watervoorziening;

 • 2o.

  de wijze van verwijdering van water, vuil en fecaliën;

 • 3o.

  het tracé, de breedte en de constructie van de weg;

 • 4o.

  de ingevolge artikelen 11, 12 en 13 open gelaten oppervlakten.

Artikel 18

In de gevallen vermeld in artikel 3, behoeft bij de tekening of omschrijving bedoeld in de twee voorgaande artikelen, slechts te worden aangewezen het bij artikel 16, lid 1 onder 4o. en 6o. en bij artikel 17 bepaalde.

Artikel 19.

Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen worden ten aanzien van daarbij te bepalen districten of wegen of gedeelten van districten of van wegen voor alle dan wel voor de daarbij aan te duiden gebouwen, nadere voorschriften vastgesteld betreffende:

 • 1o.

  de minimum hechtheid van fundering, muren, balken, vloeren en bepakking;

 • 2o.

  de minimum hoogte van gebouwen en de wijze van berekening der hoogte van gebouwen en vertrekken;

 • 3o.

  Het minimum hoogtepeil van de vloer der benedenverdieping;

 • 4o.

  de minimum afmetingen en de vormen van vertrekken en trappen en van toegangswegen van licht en lucht;

 • 5o.

  de minimum afstand tussen beer- en zinkputten en woningen en waterputten of regenbakken;

 • 6o.

  de wijze van watervoorziening en verwijdering van water en vuil en fecaliën en de bouw en inrichting van privaten, dit met inachtneming van § 14 dezer verordening.

Artikel 20.

De aanvrager is verplicht het bestuurscollege alle nadere inlichtingen te verschaffen, welke dit verlangt.

Artikel 21.
 • 1.
  • a.

   Het bestuurscollege beslist zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee maanden nadat de aanvraag is ingediend.

  • b.

   Het bestuurscollege kan de termijn, bedoeld onder a met ten hoogste een maand verlengen.

 • 2.

  De beslissing wordt onverwijld aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld, onder terugzending van een der ingezonden tekeningen.

Artikel 22.

Een beslissing tot het verlenen van voorwaardelijke bouwvergunning of tot gehele of gedeeltelijke weigering is steeds met redenen omkleed en kan slechts gegrond zijn op een of meer der volgende omstandigheden:

 • 1o.

  dat de aanvraag, de tekening, de omschrijving of het gebouw of gebouwsgedeelte niet voldoet aan de voorschriften bij of krachtens dezer verordening gegeven;

 • 2o.

  dat het gebouw ook in verband met de toegepaste bouwwijze niet zodanige hechtheid kan geacht worden te zullen bezitten, dat het voor het leven van de bewoners of gebruikers of voor de omgeving geen gevaar op levert;

 • 3o.

  dat de afmetingen der vertrekken of der trappen, of het aantal of de inrichting der privaten, of het aantal toegangswegen voor licht en lucht onvoldoende te achten zijn

 • 4o.

  dat het gebruik van het gebouw of gebouwsgedeelte schadelijk voor de openbare gezondheid of voor de gezondheid van de gebruikers te achten is;

 • 5o.

  dat het gebouw of gebouwsgedeelte wegens de ligging of wegens de bouwwijze de omgeving ontsieren,of hinderlijk dan wel brandgevaarlijk voor de omgeving zijn zal;

 • 6o.

  dat de weg, waaraan de woning zal komen te liggen, niet voldoet aan de eisen, welke betreffende het tracé, de breedte en de constructie daarvan, rekening houdende met de aard der woning en de eis van begaanbaarheid van de weg voor de gouvernementsdiensten, gesteld worden,

 • 7.

  dat het gebruik van het gebouw dan wel het gebruik van de zich aan, bij of in het gebouw bevindende of in het gebouw te realiseren faciliteiten, gevaar zal opleveren voor de veiligheid van het verkeer, de vrije loop van het verkeer zal hinderen, de bereikbaarheid van de bebouwing in de omgeving zal verminderen of door haar verkeersaantrekkend karakter de omgeving overlast zal bezorgen;

 • 8.

  dat het bouwplan in strijd is met de bestemmingsvoorschriften behorende bij een goedgekeurd verkavelingsplan waarin de bij de aanvraag betrokken grond is begrepen.

Artikel 22a
 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 21 en 22 houdt het bestuurscollege de beslissing aan, indien er geen grond is de vergunning te weigeren en voor het gebied, waar het gebouw zal worden opgericht, voordat de aanvraag is ingediend, een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 33 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire is genomen, dan wel een ontwerp-ontwikkelingsplan of een ontwerp-herziening daarvan ter inzage is gelegd.

 • 2.

  De aanhouding duurt totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen of omtrent het ontwerp-ontwikkelingsplan of de ontwerp-herziening daarvan onherroepelijk is beslist, dan wel de termijn, bedoeld in artikel 10 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire is overschreden.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan het bestuurscollege de vergunning verlenen indien het bouwplan niet in strijd is met het ontwerp-ontwikkelingsplan of een ontwerp-herziening daarvan en na vaststelling en terinzagelegging is gebleken dat tegen de onderdelen waarop het bouwplan betrekking heeft geen beroep is ingesteld.

 • 4.

  Tijdens de periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire kan het bestuurscollege in afwijking van het bepaalde in het derde lid de vergunning verlenen indien:

  • a.

   voor het gebied waarop het bouwplan betrekking heeft nog geen bestemmingsvoorschriften van toepassing zijn;

  • b.

   het bouwplan past in het ontwerp-ontwikkelingsplan dat voor het gebied waarop het bouwplan betrekking heeft wordt voorbereid;

  • c.

   na een bezwarenprocedure, waarbij het bouwplan tenminste vijftien dagen ter inzage heeft gelegen, een en ander overeenkomstig de procedure, bedoeld in artikel 18 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire, is gebleken dat de belangen van derden belanghebbenden in verhouding tot het door de vermelde realisering te dienen belang niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 23.

Geen bouwvergunning wordt verleend tot het ver nieuwen van een buiten de gevelrooilijn gelegen gebouwsgedeelte, tenzij het vernieuwen volgens oordeel van het Bestuurscollege onvermijdelijk is om het gebouw in zijn bestaande bouwwijze of indeling te behouden .

Artikel 24

Eigenaars zijn verplicht aan ambtenaren, met het opsporen van overtredingen dezer verordening belast, op hun eerste vordering de bouwvergunning ter inzage af te geven.

Artikel 25

De aanvragen en tekeningen, in deze paragraaf bedoeld, zijn vrij van zegel.

§ 5 Geoorloofd bouwen zonder bouwvergunning.

Artikel 26.

Geen bouwvergunning is nodig:

 • 1o.

  voor het oprichten, van de voor een bouwwerk tijdelijk benodigde keten, schuren, loodsen en dergelijke, voor zover niet op de openbare weg staande of daaroverheen stekende;

 • 2o.

  voor het oprichten van graven en grafbemetselingen, voorzover dienaangaande bij wettelijke regeling geen andere bepalingen zijn vastgesteld;

 • 3o.

  voor het oprichten van hokken, dienende uitsluitend tot bergplaats van voorwerpen voor huishoudelijk gebruik of huisdieren, mits die hokken, buitenwerks gemeten, gezamenlijk met reeds bestaande hokken geen grotere inhoud dan dertig m3 en geen grotere hoogte dan drie meter hebben.

Artikel 27.
 • 1.

  Indien de toestand waarin een gebouw verkeert, onmiddellijk gevaar of ernstige schade doet verwachten, kan de eigenaar of bewoner, zonder daartoe vooraf een bouwvergunning te hebben verkregen, reeds dadelijk zodanige voorlopige maatregelen treffen als noodzakelijk zijn om onmiddellijk gevaar of ernstige schade af te wenden.

 • 2.

  Hij is in dat geval echter verplicht daarvan binnen drie dagen na de aanvang der werkzaamheden aangifte te doen bij het Bestuurscollege.

 • 3.

  Indien hij niet binnen een maand een bouwvergunning aanvraagt, is het Bestuurscollege bevoegd te eisen, dat bepaalde voorzieningen worden getroffen.

§ 6. Bijzondere bepalingen bij tijdelijke bewoning.

Artikel 28.
 • 1.

  De bepalingen betreffende woningen zijn niet van toepassing op tot tijdelijke bewoning bestemde loodsen, schuren, keten, tenten en andere soortgelijke inrichtingen, tenzij de bewoning, zij het door verschillende bewoners, langer dan een jaar aanhoudt.

 • 2.

  Het is verboden inrichtingen als in het eerste lid bedoeld ter bewoning in gebruik te geven, te nemen of te hebben, anders dan met schriftelijke vergunning van het Bestuurscollege en anders dan met inachtneming van de in het belang van gezondheid, veiligheid en zedelijkheid aan die vergunning verbonden voorwaarden.

§ 7 Intrekken ener bouwvergunning.

Artikel 29.
 • 1.

  Het Bestuurscollege is bevoegd een verleende bouwvergunning bij een met redenen omklede beslissing in te trekken, indien:

  • a.

   binnen een jaar na de dag waarop de bouwvergunning is verleend, met het werk nog geen begin is gemaakt of wanneer het werk gedurende een jaar is gestaakt;

  • b.

   bij het verrichten van het werk waarop de bouwvergunning betrekking heeft, wordt afgeweken van de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze verordening.

 • 2.

  Een beslissing tot intrekking wordt niet genomen dan nadat de belanghebbende – indien zijn woon- of verblijfplaats bekend is - gehoord althans behoorlijk opgeroepen is.

 • 3.

  Indien voor een beslissing tot intrekking ener bouwvergunning de termijn is verstreken, moet een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd, wanneer de belanghebbende het voorgenomen werk nog wenst uit te voeren of voort te zetten. In zodanig geval wordt van de bescheiden en tekeningen behorende bij de ingetrokken bouwvergunning, opnieuw gebruik gemaakt.

§ 8 Bouwverbod ten behoeve van de aanleg, de verbreding of verbetering van de openbare weg

Artikel 30.

Het is verboden een gebouw op te richten of voor een gedeelte te vernieuwen of als eigenaar te laten oprichten of voor een gedeelte te laten vernieuwen of enig voorwerp te plaatsen, aan te brengen of te hebben op grond, welke ingevolge het besluit van de eilandraad in het belang van stelselmatige bebouwing in de naaste toekomst voor de aanleg, de verbreding of verbetering van een openbare weg bestemd is.

Artikel 31.

De eigenaar van de grond waarop een bouwverbod als bedoel in het voorgaande artikel is gelegd heeft, wanneer tengevolge van het bouwverbod bewijsbare schade ontstaat, recht op vergoeding ten laste van het eilandgebied van die schade, bij gebreke van overeenstemming te bepalen door de bevoegde rechter.

Artikel 32.

Wanneer het Bestuurscollege besluit de door een bouwerbod getroffen grond voor de aanleg, de verbreding of de verbetering van een openbare weg te bezigen of in of onder de ter plaatse aan te leggen of aangelegde wegen, greppels, buizen, leidingen, kabels of rioleringen te doen aanbrengen en tot het aanleggen en hebben daarvan aan natuurlijke personen of rechtspersonen vergunning te verlenen, zal, indien omtrent de vergoeding van mogelijke schade of omtrent de aankoop van bedoelde grond geen overeenstemming wordt verkregen, worden overgegaan tot onteigening overeenkomstig de voorschriften van de Onteigeningsverordening (P.B. 1935 - no.19) zoals deze is of zal worden gewijzigd.

§ 9 Gevelrooilijnen.

Artikel 33.
 • 1.

  Het vaststellen van gevelrooilijnen geschiedt, voorzover dit niet voortvloeit uit de bestemmingsvoorschriften van een ontwikkelingsplan of een goedgekeurd verkavelingsplan, door het bestuurscollege bij het verlenen van een bouwvergunning.

 • 2.

  Indien het vaststellen van een gevelrooilijn in een bijzonder geval neerkomt op het leggen van een bouwverbod, kan ten laste van het eilandgebied vergoeding worden gegeven van bewijsbare schade, ontstaan tengevolge van die vaststelling, bij gebreke van overeenstemming te bepalen door de bevoegde rechter .

Artikel 34.
 • 1.

  De eilandsraad kan bij besluit voor een gebied gevelrooilijnen vaststellen voor zover het bepaalde in artikel 33, eerste lid geen toepassing vindt.

 • 2.

  Het besluit als bedoeld in het eerste lid wordt afgekondigd en ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van de gezaghebber.

Artikel 35
 • 1.

  Gedurende de in het eerste lid van het vorig artikel bedoelde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk ten Bestuurskantore hun bezwaren tegen de vaststelling van een gevelrooilijn als bedoeld indienen.

 • 2.

  Na verloop van die termijn beslist de eilandsraad op de ingediende bezwaarschriften en doet de betrokken belanghebbende daarvan schriftelijk kennis geven.

Artikel 36.

Het is verboden bij het oprichten of het gedeeltelijk vernieuwen of het als eigenaar laten oprichten of het gedeeltelijk laten vernieuwen van een gebouw de vastgestelde geveIrooilijn te overschrijden.

Artikel 37.

Het verbod van overschrijden der gevelrooilijn geldt niet ten aanzien van vergunningen als bedoeld in artikel 42 en voorts van erfafscheidingen, stoepen, treden, terrassen, niet overdekte balcons, erkers, luifels, versieringen, goten en andere bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen genoemde uitspringende werken, mits aangebracht op of tot zodanige hoogte of op zodanige afstand van de begane grond en van geen grotere dan zodanige afmetingen, als bij zodanig eilandsbesluit te bepalen.

Artikel 38.

Het Bestuurscollege kan ten aanzien van gebouwen, bestemd voor openbare godsdienstoefeningen, voor ziekenverpleging, onderwijs of openbare vermakelijkheden en ten aanzien van vergader- of verenigingslokalen vrijstelling verlenen van inachtneming van de gevelrooilijn tot op zodanige afstand van de weg als in ieder bijzonder geval te bepalen.

§ 10. [vervallen]

Artikel 39.

[vervallen]

Artikel 40.

[vervallen]

Artikel 41.

[vervallen]

§ 11. Stoepen, treden en uitbouwingen op en over de openbare weg.

Artikel 42.

Het is verboden zonder vergunning van het Bestuurscollege, zomede anders dan met inachtneming van de aan de vergunning verbonden voorwaarden of daarbij bepaalde hoogte, afmetingen of afstand van de begane grond:

 • 1o.

  op een openbare weg een al dan niet met een gebouw verbonden stoep of trede aan te brengen, te laten aanbrengen of te hebben;

 • 2o.

  aan of om een stoep als onder 1o. bedoeld, een ringmuur of hekwerk aan te brengen, te laten aanbrengen, of te hebben;

 • 3o.

  aan enig gebouw een uitbouw aan te brengen, te laten aanbrengen of te hebben, voorzover deze over een openbare weg uitsteekt, zelfs indien dat weggedeelte ter bede of als stoep is afgestaan.

Artikel 43.

Aan een vergunning als in het vorig artikel bedoeld, is steeds de verplichting verbonden ten bate van het eilandgebied de recognitiegelden te storten, bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen te bepalen.

§ 12. Bouwvallige gebouwen, muren of erfscheidingen.

Artikel 44.
 • 1.

  De eigenaar van gebouwen, muren of erfscheidingen, die wegens de geheel of gedeeltelijk bouwvallige of verwaarloosde toestand dreigen in te storten gevaar opleveren of een ontsiering voor de omgeving zijn, is op een schriftelijk en met redenen omkleed besluit van het Bestuurscollege verplicht te zorgen, dat binnen de daarbij gestelde termijn bedoelde gebouwen, muren of erfscheidingen behoorlijk hersteld of versterkt of, ter keuze van de betrokken eigenaar, afgebroken worden.

 • 2.

  Het Bestuurscollege kan voorts onmiddellijke ontruiming en sluiting gelasten van bouwvallige gebouwen, waarin het verblijf naar zijn oordeel dadelijk gevaar oplevert.

Artikel 45.
 • 1.

  Is aan een besluit als in het eerste lid van het vorig artikel bedoeld, binnen de daarvoor gestelde termijn geen gevolg gegeven, dan kan het Bestuurscollege, indien het dit met het oog op dreigend gevaar noodzakelijk acht, op kosten van de eigenaar zelf de herstellingen doen uitvoeren of de bedoelde gebouwen, muren of erf scheidingen geheel of gedeeltelijk doen afbreken.

 • 2.

  Hangende de termijn van en de behandeling in beroep wordt door het Bestuurscollege slechts dan gebruik gemaakt van de bevoegdheid in het vorig lid vermeld, wanneer het college zulks met het oog op dreigend gevaar onvermijdelijk voorkomt.

Artikel 46.

Een afschrift van het in artikel 44 bedoeld besluit wordt onverwijld verzonden aan de hypotheekhouder aan diens bij de inschrijving der hypotheek gekozen woonplaats en mede aan de bewoner, indien deze niet de eigenaar der woning is.

§ 13. Onbewoonbaarverklaring, ontruiming en sluiting.

Artikel 47.
 • 1.

  Indien het Bestuurscollege een woning wegens vochtigheid of de toestand waarin zij van hygiënische standpunt beschouwd verkeert, ter bewoning ongeschikt acht, geeft het met vermelding van gronden, de eigenaar schriftelijk daarvan kennis met het bevel binnen een daarbij gestelde termijn de nodig geoordeelde, bepaaldelijk aangeduide verbeteringen te doen aanbrengen.

 • 2.

  Een afschrift van de kennisgeving wordt onverwijld de hypotheekhouder aan diens bij de inschrijving der hypotheek gekozen woonplaats en mede aan de bewoner, indien deze niet de eigenaar der woning is, toegezonden.

Artikel 48.

Is aan het bevel in het vorig artikel bedoeld, geen gevolg gegeven, terwijl de bewoning nog voortduurt of opnieuw is aangevangen, dan wordt, nadat de termijn is verstreken, door het Bestuurscollege de woning onbewoonbaar verklaard en ontruiming binnen een daarbij bepaalde tijd, en bovendien, bij gebleken noodzakelijkheid, voor zolang nodig, sluiting van de woning gelast.

Artikel 49.

Van de onbewoonbaarverklaring en de last tot ontruiming wordt vanwege het Bestuurscollege onverwijld de hypotheekhouder aan diens bij de inschrijving der hypotheek gekozen woonplaats, aan de eigenaar en, indien deze niet zelf de woning bewoont of het gebouw gebruikt, mede aan de bewoner of gebruiker kennis gegeven.

Artikel 50.

Vanwege het Bestuurscollege wordt zo spoedig mogelijk aan de onbewoonbaarverklaarde woning of het ontruimde gebouw een kenteken bevestigd, waarop met duidelijke letters te lezen is: "onbewoonbaar verklaarde woning", dan wel: "wegens gevaar ontruimd".

Artikel 51

De ontruiming en de sluiting geschieden door de politie na verloop van de bepaalde tijd, op vertoon van de daartoe strekkende last en in tegenwoordigheid van hetzij de betrokken ambtenaar van het Openbaar Ministerie, hetzij een hulpofficier van Justitie.

Artikel 52.

Opheffing der onbewoonbaarverklaring kan, mits voldoende blijkt, dat de woning alsnog in bewoonbare staat is gebracht of door de verbouwing het karakter van woning geheel verloren heeft, op verzoek van de eigenaar door het Bestuurscollege geschieden.

Artikel 53.

Bij opheffing der onbewoonbaarverklaring wordt het in artikel 50 bedoeld kenteken verwijderd.

§ 14. Bepalingen betreffende de afvoer van faeces.

Artikel 54.
 • 1.

  In het stadsdistrict en in de bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen aan te wijzen andere gedeelten van het eilandgebied is de eigenaar van de grond, waarop een woning wordt opgericht en de eigenaar van de grond, waarop bij de inwerkingtreding dezer verordening een woning van ten minste honderd m2 woningoppervlakte .aanwezig was, verplicht zorg te dragen, dat een privaat tot kosteloos gebruik voor de bewoners beschikbaar is in of in de nabijheid van die woning.

 • 2.

  Indien woningen van minder dan honderd m2 oppervlakte en gebouwd voor de inwerkingtreding dezer verordening bijeengelegen zijn, is de eigenaar verplicht zorg te dragen, dat per honderd m2 woningoppervlakte in of in de nabijheid van die woningen een privaat beschikbaar is tot kosteloos gebruik van de bewoners dier woningen.

Artikel 55.

Als woningoppervlakte wordt gerekend de som der vloeroppervlakten van de vertrekken, die naar het oordeel van het bestuurscollege als woonvertrekken kunnen worden gebezigd.

Artikel 56.
 • 1.

  De privaten mogen, alleen toegankelijk zijn voor de bewoners der woningen, waarbij ze behoren.

 • 2.

  Elk privaat moet door wanden van voldoende materiaal, door een dichte zoldering en een goed sluitende deur van de omringende ruimte zijn afgesloten.

 • 3.

  De privaten moeten rechtstreeks gemeenschap hebben met de buitenlucht door een te openen raam of luchtkoker.

 • 4.

  De privaten die lozen op een riool, moeten van een inrichting tot waterdoorspoeling zijn voorzien.

 • 5.

  De privaten die niet lozen op een riool of op open water, moeten lozen op een beer- of zinkput, waarvan de inhoud door het Bestuurscollege wordt vastgesteld.

Artikel 57.
 • 1.

  Van de eigenaar die niet heeft voldaan aan het bepaalde in voorgaande artikelen, zal, zodra en voor zolang terzake door het Bestuurscollege voorzieningen in de faecaliënafvoer zijn getroffen, een jaarlijkse recognitie ten bate van het eilandgebied worden geheven van f. 0,50 per m2 woningoppervlakte, waarvoor deze voorschriften niet zijn opgevolgd geworden.

 • 2.

  De eigenaar voor wiens woning of woningen het Bestuurscollege voor de faecaliënafvoer blijvende voorzieningen heeft getroffen, wordt door vergoeding van een tussen hem en het Bestuurscollege overeen te komen bedrag ontslagen van de heffing in het eerste lid bedoeld.

 • 3.

  Het Bestuurscollege kan wegens gebleken onvermogen ontheffing der vorderingen verlenen.

Artikel 58.

De bepalingen van de verordening houdende regeling van de invordering van belastingen door middel van dwangschriften, alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen 1943 (P.B. 1958 – No.164), zijn op de in het vorig artikel genoemde vorderingen van toepassing.

§ 15. Hoger beroep.

Artikel 59.
 • 1.

  Van een beslissing als bedoeld in artikelen 22, 23, 28 tweede lid, 29 eerste lid, 39 tweede lid en [abusievelijk zijn bij de wijziging bij A.B. 1994, no. 22 niet de verwijzing naar artikel 39 en het woord ”en” vervallen] kan de aanvrager binnen zestig dagen nadat hem de beslissing is medegedeeld, schriftelijk bij de eilandsraad in beroep komen.

 • 2.

  De met redenen omklede beslissing van de eilandsraad wordt zo spoedig mogelijk bij afschrift aan de aanvrager medegedeeld.

 • 3.

  Hangende de termijn van en de behandeling in beroep blijft de beslissing waarvan beroep buiten werking.

Artikel 60.
 • 1.

  Van een besluit als in artikel 44 eerste lid en van een besluit als in artikel 47 eerste lid bedoeld, zomede van de afwijking van een verzoek als in artikel 52 bedoeld, kan de eigenaar binnen de termijn van dertig dagen op de wijze als in het eerste lid van het vorig artikel bepaald, bij de eilandsraad in beroep komen desgewenst onder overlegging van verslagen van deskundigen of andere stukken.

 • 2.

  De eilandsraad is bevoegd andere deskundigen te horen.

 • 3.

  Het tweede en derde lid van het vorig artikel vinden ten deze overeenkomstige toepassing.

§ 16. Strafbepalingen en maatregelen ter verzekering van de naleving der verordening.

Artikel 61.
 • 1.

  Met geldboete van ten hoogste drie honderd gulden worden gestraft:

 • 1o.

  overtreding van een besluit krachtens artikel 30 uitgevaardigd;

 • 2o.

  overtreding van artikel 7, 8, 9 eerste lid, 11, 12,14, 24, 27 tweede lid, 28 tweede lid, 36 eerste lid, 39 eerste lid, 40 eerste lid, 41 eerste lid, en 42;

 • 3o.

  hij die het kenteken bedoeld in artikel 50 wegneemt, vernielt of onleesbaar maakt;

 • 4o.

  de bewoner, hoofd van een gezin of afzonderlijk levend persoon, die na verloop van de gestelde termijn van ontruiming de onbewoonbaarverklaarde woning niet verlaat, tenzij blijkt, dat het hem onmogelijk was andere huisvesting te bekomen;

 • 5o.

  hij die een onbewoonbaarverklaarde woning betrekt of ter bewoning afstaat.

 • 2.

  Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan de bevoegde rechter geldboete tot het dubbel van het voor elke overtreding gesteld maximum uitspreken.

 • 3.

  De feiten bij deze verordening strafbaar gesteld, worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 62.

Met het toezicht op de naleving dezer verordening zijn belast de ambtenaren in artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen vermeld.

Artikel 63.
 • 1.

  De ambtenaren in het voorgaande artikel bedoeld, hebben in de uitoefening van het hun opgedragen toezicht met de hen vergezellende personen te allen tijde vrije toegang tot alle plaatsen, waar redelijkerwijze vermoed kan worden, dat in strijd met de bepalingen bij of krachtens deze verordening vastgesteld, gehandeld is of wordt.

 • 2.

  Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich die, desnoods met inroeping van de sterke arm.

 • 3.

  Is de plaats tevens een woning of alleen door een woning toegankelijk, dan treden zij deze tegen de wil van de bewoner niet binnen dan op een algemene of bijzondere schriftelijke last van de betrokken ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in eerste aanleg en niet dan in tegenwoordigheid `et:aj van die ambtenaar hetzij van een hulp-officier van jurtitie.

 • 4.

  Van dit binnentreden wor$t door hen proces-verbaal opgemaakt, dat binnel tweemaal vier en twintig uren aan degene wiens woning is binnengetre$en, in afsc`rift wgrdt me$egedeeld.

Artikel 64.
 • 1.

  Het Bestuur3ckllege is bevoegd op kos4en der overtbeders te doen wegnemen of te beletten hetgeen in strijd eet deze verordening of de vergqnning wordt aangebracht, of onderjomen en te doen verrachten, hetgeen in strijd daarmede wordt nafelaten.

 • 2.

  Spoedeisende gevallen uitgezonderd, geschiedt het in het eerste lid bepaalde niet hangende de termijn van en de behandeling in beroep of voordat de belanghebbende schriftelijk gewaarschuwd en in de gelegenheid gesteld is zelf een en ander te verwijderen of te verrichten.

Artikel 65.

De kosten, ingevolge het vorig artikel aangewend, zijn bevoorrecht op het gebouw ten aanzien waarvan zij zijn besteed en worden na de kosten tot behoud, bedoeld in artikel 1165 onder 4o. van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen,uit de opbrengst van het goed gekweten.

Artikel 66.

In geval van afbraak worden vanwege het Bestuurscollege de bouwmaterialen in het openbaar verkocht en wordt de opbrengst na aftrek der kosten van afbraak en verkoop, de rechthebbende ter hand gesteld.

Artikel 67.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Bouw- en woningverordening' Bonaire".

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

 • 3.

  De krachtens de landsverordening van de 1ste december 1934, houdende voorschriften betreffende het bouwen en de volkshuisvesting (P.B. 1935 No.64), verleende vergunningen blijven ook na de inwerkingtreding van deze eilandsverordening van kracht, behoudens intrekking daarvan door het Gezag, dat volgens deze verordening daartoe bevoegd is.