Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

24 Sociaal Statuut

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling24 Sociaal Statuut
Citeertitel24 Sociaal Statuut
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-201118-04-2018Onbekend

10-08-2011

Onbekend

04-01-201101-01-0001nieuwe regeling

04-01-2011

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

24 Sociaal Statuut

 

 

24 Sociaal Statuut

Artikel 24:1:1:1 Definities

In dit sociaal statuut wordt verstaan onder:

 • a

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 van de CARUWO, alsmede de werknemer met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft afgesloten;

 • b

  werkgever: de gemeente Baarn;

 • c

  organisatiewijziging: een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente (of een onderdeel daarvan) en/of een belangrijke wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan), als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden, die niet van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich meebrengt. Een organisatiewijziging heeft betrekking op de hoofdstructuur van onze organisatie;

 • d

  organisatieverandering: een beperkte inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente (of een onderdeel daarvan) en/of een beperkte wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan), niet zijnde een organisatiewijziging als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Een organisatieverandering raakt - in beginsel - één sector en kan licht overstijgend zijn naar een andere sector;

 • e

  organisatie-aanpassing: een aanpassing in de taakverdeling binnen in beginsel niet meer dan twee afdelingen binnen dezelfde sector;

 • f

  privatisering: het verzelfstandigen van een deel van de organisatie tot een nieuwe (privaatrechtelijke) rechtspersoon of de overdracht van een deel van de organisatie aan een derde (privaatrechtelijke) partij;

 • g

  publiekrechtelijke taakoverheveling: het overhevelen van een deel van de organisatie naar een ander publiekrechtelijk orgaan;

 • h

  personele gevolgen: gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken ambtenaren;

 • i

  salaris: het voor de ambtenaar geldende bedrag van de aan de ambtenaar toegekende schaal als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR/UWO;

 • j

  salarisperspectief: de opeenvolgende salarisperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de uitloopschaal van de ambtenaar en eventueel schriftelijk vastgelegde extra individuele salarisafspraken;

 • k

  functiegebonden toelage: alle toelage, niet zijnde een persoonlijke toelage, waarmee het salaris wordt vermeerderd ingevolge de Bezoldigingsverordening van de gemeente Baarn;

 • l

  functie: het geheel van werkzaamheden dat de ambtenaar volgens de op zijn functie van toepassing zijnde organieke functiebeschrijving verricht;

 • m

  ongewijzigde functie: een functie die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de functie die de ambtenaar voor de organisatiewijziging vervulde;

 • n

  passende functie: een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten binnen onze organisatie kan worden opgedragen;

 • o

  geschikte functie: een functie die niet valt onder het begrip passende functie, maar die de ambtenaar bereid is te vervullen;

 • p

  CAR/UWO: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO);

 • q

  georganiseerd overleg: de commissie voor georganiseerd overleg zoals bedoeld in artikel 12:1 van de CAR/UWO;

 • r

  ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden;

 • s

  sociaal plan: nadere afspraken, gebaseerd op en aanvullend op dit sociaal statuut, met betrekking tot de personele gevolgen van een organisatiewijziging;

 • t

  onze organisatie: de werkorganisatie van de gemeente Baarn.

Artikel 24:1:1:2 Werkingssfeer

Dit sociaal statuut is van toepassing op elke organisatiewijziging, organisatieverandering, organisatie-aanpassing, privatisering en publiekrechtelijke taakoverheveling als bedoeld in artikel 24:1:1:1, niet zijnde een organisatiewijziging als gevolg van een gemeentelijke herindeling.

Artikel 24:1:1:3 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatiewijziging

De gemeenteraad is bevoegd tot het nemen van besluiten tot vormgeving en wijziging van de ambtelijke organisatie, tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is bepaald.

Artikel 24:1:1:4 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatieverandering

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten tot vormgeving en wijziging van de ambtelijke organisatie in het kader van de organisatieverandering.

Artikel 24:1:1:5 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot organisatie-aanpassing

De directeur van de betreffende sector is bevoegd tot het nemen van besluiten tot vormgeving en wijziging van de organisatie in het kader van de organisatie-aanpassing.

Artikel 24:1:1:6 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders neemt besluiten over wijziging van de aanstelling, overplaatsing en ontslag van ambtenaren, tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is bepaald.

Artikel 24:1:1:7 Onderzoek naar organisatiewijziging organisatieverandering of organisatie-aanpassing

Lid 1

Als de werkgever voornemens is de mogelijkheid de wenselijkheid van een organisatiewijziging, organisatieverandering of organisatie-aanpassing te onderzoeken, worden de ondernemingsraad en de betrokken ambtenaren hier in een vroeg stadium van op de hoogte gesteld.

Lid 2

Het tijdstip van kennisgeving is dusdanig, dat de ondernemingsraad zijn mening over het onderzoek naar de organisatiewijziging kenbaar kan maken.

Lid 3

De ambtenaren worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Bovendien worden zij, indien mogelijk, tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek.

Lid 4

De schriftelijke eindrapportage van het onderzoek wordt ter kennisneming toegezonden aan de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg.

Artikel 24:1:1:8 Extern advies organisatiewijziging

Indien de werkgever voornemens is over de wenselijkheid van organisatiewijziging extern advies te vragen, wordt de ondernemingsraad om advies gevraagd over het verstrekken en formuleren van de adviesopdracht, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 24:1:1:9 Advies ondernemingsraad over organisatiewijziging

Lid 1

Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt de ondernemingsraad schriftelijk om advies gevraagd, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Lid 2

De adviesaanvraag bevat een heldere omschrijving van het voorgenomen besluit, de beweegredenen van het besluit, de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen personele maatregelen.

Lid 3

Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het nog van een wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Artikel 24:1:1:10 Overleg over de personele gevolgen en maatregelen organisatiewijziging en organisatieverandering

Lid 1

Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging en organisatieverandering, wordt in de commissie voor georganiseerd overleg overleg gevoerd over de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen.

Lid 2

Als het georganiseerd overleg van mening is dat voor de organisatiewijziging en organisatieverandering aanvullende werkafspraken moeten worden gemaakt ten aanzien van de te nemen personele maatregelen, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Over dit sociaal plan moet in het georganiseerd overleg overeenstemming worden bereikt.

Lid 3

De leden van het georganiseerd overleg kunnen tussentijds bijeen worden geroepen dan wel schriftelijk worden geraadpleegd, wanneer de omstandigheden een versnelde procedure vereisen.

Artikel 24:1:1:11 Kennisgeving en uitvoering besluit tot organisatiewijziging, organisatieverandering en organisatie-aanpassing

Lid 1

Als er een definitief besluit wordt genomen tot organisatiewijziging, organisatieverandering en organisatie-aanpassing, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk meegedeeld aan het georganiseerd overleg, de ondernemingsraad en de betrokken ambtenaren. Daarbij wordt tevens ingegaan op de personele gevolgen van het besluit.

Lid 2

Als in het besluit tot organisatiewijziging wordt afgeweken van het advies van de ondernemingsraad, zal deze afwijking duidelijk worden gemotiveerd. De uitvoering van het besluit tot organisatiewijziging wordt in dit geval uitgesteld tot op zijn vroegst een maand nadat de ondernemingsraad van het besluit in kennis is gesteld, conform artikel 25, lid 6, van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 24:1:1:12 Werkingssfeer hoofdstuk

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op een organisatiewijzing, een organisatieverandering of organisatie-aanpassing en niet op een privatisering of publiekrechtelijke taakoverheveling

Artikel 24:1:1:13 Werkgelegenheid bij organisatiewijziging, organisatieverandering of organisatie-aanpassing

Lid 1

De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat de bij de organisatiewijziging, organisatieverandering of organisatie-aanpassing betrokken ambtenaren gedwongen werkloos raken.

Lid 2

Deze inspanningsverplichting sluit niet uit dat voor betrokkenen een baan wordt gezocht buiten onze organisatie.

Artikel 24:1:1:14 Volgorde bij herplaatsing

Lid 1

Op basis van de functieprofielen wordt een functievergelijk tussen “oude” en “nieuwe” functies gemaakt. Daarbij wordt de status benoemd van de functies zoals deze terugkomen in de nieuwe inrichting van de betreffende afdeling(en). De status kan als volgt worden getypeerd:

 • -

  Ongewijzigd: indien de functie qua aard, niveau en complexiteit volledig of overwegend gelijk is gebleven;

 • -

  Nieuw: indien het een functie betreft die niet (volledig) is te herleiden tot een functie in de “oude” opbouw en op grond van de vereiste competenties andere eisen worden gesteld aan de ambtenaar;

 • -

  Opgeheven: indien de hoofdbestanddelen van de functie - bij besluit van het college van burgemeester en wethouders - worden afgestoten.

Lid 2

Als hoofdregel geldt dat de ambtenaar het werk (“functievolger”) volgt ongeacht de plaats binnen de organisatie. Indien het werk wordt verplaatst naar buiten de organisatie, dan geldt het gestelde in de artikelen 24:1:1:28 en volgende (privatisering en publiekrechtelijke taakoverheveling).

Lid 3

Bij herplaatsing zijn de volgende situaties te onderscheiden:

De functie is Ongewijzigd

 • a

  Ambtenaren van wie de functie niet wijzigt, zijn “functievolger”. Zij worden in beginsel definitief geplaatst.

 • b

  Als meerdere ambtenaren in aanmerking komen voor dezelfde functie, worden zij beoordeeld op geschiktheid voor binnen de (start)formatie beschikbare passende of geschikte functies. Bij de toedeling van de beschikbare functies aan de te plaatsen ambtenaren gelden de onderstaande criteria:

  • -

   Vakkennis en/of ervaring van de betrokkene

  • -

   Competenties

  De functieprofielen (en het bijbehorende competentieprofiel) dienen als uitgangspunt voor vaststelling van de selectiecriteria. De toetsing op bovengenoemde criteria geschiedt op basis van opleiding- en ervaringsgegevens, beoordelingsgesprekken en eventuele geschiktheidtesten. De ambtenaar is verplicht om mee te werken aan gesprekken en tests die nodig zijn voor het verzamelen van deze gegevens. De kosten van eventuele tests zijn voor rekening van de werkgever.

 • c

  Bij gelijke geschiktheid van twee of meer kandidaten wordt de volgende volgorde voor plaatsing aangehouden:

  • 1

   zij die 55 jaar en ouder zijn

  • 2

   zij die meeste dienstjaren als ambtenaar in overheidsdienst hebben doorgebracht.

De functie is Nieuw

 • a

  Ambtenaren van wie de functie als “nieuw” wordt aangemerkt, worden volgens de onder b. genoemde criteria beoordeeld op geschiktheid voor binnen de (start)formatie beschikbare passende of geschikte functies.

 • b

  Bij de toedeling van de beschikbare functies aan de te plaatsen ambtenaren gelden de onderstaande criteria:

  • -

   Vakkennis en/of ervaring van de betrokkene

  • -

   Competenties

  De functieprofielen (en het bijbehorende competentieprofiel) dienen als uitgangspunt voor vaststelling van de selectiecriteria. De toetsing op bovengenoemde criteria geschiedt op basis van opleiding- en ervaringsgegevens, beoordelingsgesprekken en eventuele geschiktheidtesten. De ambtenaar is verplicht om mee te werken aan gesprekken en tests die nodig zijn voor het verzamelen van deze gegevens. De kosten van eventuele tests zijn voor rekening van de werkgever. De selectie kan per individuele ambtenaar de volgende uitkomsten hebben:

  • -

   Ongeschikt respectievelijk de inschatting dat de betrokken ambtenaar de gevraagde geschiktheid niet op een redelijke termijn kan verwerven en op basis daarvan niet geplaatst kan worden.

  • -

   Nog niet volledig geschikt, maar op basis van een inschatting de kans bieden zich op een maximale termijn van 6 maanden alsnog te kwalificeren voor een functie in de nieuwe situatie. Aan het eind van het opleiding- en/of ontwikkelingstraject wordt definitief tot wel of niet plaatsing besloten op basis van een formele beoordeling.

  • -

   Geschikt voor de functie. De inschatting dat de betrokken ambtenaar direct dan wel binnen één maand volledig inzetbaar is in de functie.

 • c

  Bij gelijke geschiktheid van twee of meer kandidaten wordt de volgende volgorde voor plaatsing aangehouden:

  • 1

   zij die 55 jaar en ouder zijn

  • 2

   zij die meeste dienstjaren als ambtenaar in overheidsdienst hebben doorgebracht.

De functie is Opgeheven De ambtenaar van wie de functie als “opgeheven” wordt aangemerkt en die niet volgens het uitgangspunt “mens volgt werk” overgeplaatst kan worden, wordt een “werk naar werk arrangement” aangeboden, zoals genoemd in artikel 24:1:1:16.

Artikel 24:1:1:15 Belangstellingsregistratie

Voordat besluiten als bedoeld in artikel 24:1:1:14, tweede lid, onder b. en c. worden genomen, wordt de betrokken ambtenaar in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken:

 • a

  in welke functie(s) hij het meest herkent van zijn organieke functie die op hem van toepassing is verklaard;

 • b

  zijn voorkeur voor maximaal drie functies.

Artikel 24:1:1:16 Geen passende of geschikte functie

Lid 1

Indien de werkgever er niet in slaagt om de ambtenaar een passende dan wel geschikte functie aan te bieden, zullen de werkgever en de ambtenaar zich gezamenlijk inspannen om een structurele oplossing op maat te vinden. Onderdelen van deze oplossing kunnen zijn:

 • -

  bijscholing en omscholing;

 • -

  tijdelijke tewerkstelling binnen onze organisatie, al dan niet bovenformatief;

 • -

  tijdelijke detachering naar een externe organisatie;

 • -

  outplacementbegeleiding;

 • -

  een functie buiten onze organisatie;

 • -

  flankerende maatregelen, die er op gericht zijn financiële nadelen voor de ambtenaar aan een mogelijke oplossing weg te nemen;

Lid 2

De kosten van bijscholing, omscholing en/of outplacementbegeleiding zijn voor rekening van de werkgever.

Lid 3

Indien de werkgever na een periode van tenminste 1 jaar zorgvuldig onderzoek constateert dat geen structurele oplossing als bedoeld in het eerste lid kan worden gevonden, zal de ambtenaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden eervol ontslag wegens reorganisatie worden ontleend, als bedoeld in artikel 8:4 van de CAR. De bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringsregeling van de CAR, hoofdstuk 10a, is van toepassing, indien recht bestaat op een uitkering krachtens de WW.

Artikel 24:1:1:17 Verplichting ambtenaar

Lid 1

De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem met inachtneming van de herplaatsingsprocedure is toegewezen, te aanvaarden.

Lid 2

Wanneer de ambtenaar na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van aanvaarding van een passende functie of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing als bedoeld in artikel 24:1:1:16, eerste lid, kan het college van burgemeester en wethouders in het uiterste geval tot ontslag op grond van artikel 8:4 van de CAR/UWO overgaan. Daarbij kan het college van burgemeester en wethouders melding maken bij de instelling die de WW uitvoert, dat de betreffende ambtenaar weigert een passende functie te aanvaarden of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing bedoeld in artikel 24:1:1:16, lid 1.

Artikel 24:1:1:18 Salarisgarantie

De ambtenaar die overgeplaatst wordt naar een andere functie binnen onze organisatie, wordt het salaris en het salarisperspectief, zoals die voor hem golden direct voorafgaand aan de datum van overplaatsing, gegarandeerd.

Artikel 24:1:1:19 Functiegebonden toelagen

Lid 1

Indien de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen onze organisatie, worden de aan de functie, die de ambtenaar bekleed direct voorafgaand aan de datum van overplaatsing, gebonden toelagen afgebouwd overeenkomstig het gestelde in artikel 3:1:1:19.

Lid 2

Indien de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen onze organisatie waaraan eveneens een of meer functiegebonden toelage is c.q. zijn verbonden, dan vindt afbouw, zoals aangegeven in lid 1, alleen plaats indien het totaalbedrag van de aan de functiegebonden toelage(n) in de functie die de ambtenaar bekleed direct voorafgaand aan de functiewisseling hoger is dan de functiegebonden toelage(n) in de nieuwe functie

Artikel 24:1:1:20 Studiefaciliteiten

Lid 1

De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen onze organisatie, behoudt de rechten die hem op grond van de studiefaciliteitenregeling zijn toegekend, op voorwaarde dat de ambtenaar de studie voortzet.

Lid 2

Als de ambtenaar als gevolg van de overplaatsing met instemming van de werkgever besluit om de studie te stoppen, wordt hij ontheven van de terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling.

Artikel 24:1:1:21 Aanvullende scholing

De werkgever onderzoekt of het nodig is dat de overgeplaatste ambtenaar voor een goede vervulling van zijn nieuwe functie bij- of omscholing volgt. Het bepaalde in artikel 15:1:26 is van toepassing.

Artikel 24:1:1:22 Loopbaanbegeleiding

Lid 1

In het belang van zowel de ambtenaar als de werkgever, wordt zoveel mogelijk getracht aan de ambtenaar op wie het gestelde in artikel 24:1:1:19 en/of 24:1:1:18 van toepassing is, het salaris toe te kennen direct voorafgaand aan de datum van overplaatsing. Daartoe komt de ambtenaar, voor zover mogelijk, in aanmerking voor zwaardere taken binnen de afdeling en/of wordt bij vacatures binnen onze organisatie bezien of de betreffende ambtenaar naar een hoger bezoldigde functie begeleid kan worden;

Lid 2

Op scholing die door de ambtenaar en de werkgever zijn overeengekomen, vooruitlopend op het onder 1 gestelde, is het bepaalde in artikel 15:1:26 van toepassing

Artikel 24:1:1:23 Functie buiten onze organisatie

Lid 1

Indien de ambtenaar, waarvoor in de herplaatsingsprocedure binnen onze organisatie geen passende of geschikte functie is gevonden, een functie accepteert buiten onze organisatie, wordt hem eervol ontslag verleend.

Lid 2

De ambtenaar die overeenkomstig lid 1 ontslag wordt verleend, wordt ontheven van eventuele terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling, de verhuiskostenregeling en de regeling betaald ouderschapsverlof.

Lid 3

Indien de ambtenaar als bedoeld in het eerste lid, een functie van ten minste een gelijke betrekkingsomvang accepteert buiten onze organisatie, vult de werkgever het brutosalaris aan tot het niveau van het brutosalaris, inclusief de functiegebonden toelagen, dat de ambtenaar genoot direct voorafgaand aan het ontslag.

Lid 4

Indien de ambtenaar als bedoeld in het eerste lid, een functie met een kleinere betrekkingsomvang accepteert buiten onze organisatie, ontvangt de ambtenaar een aanvulling van het salaris naar rato, tenzij de ambtenaar aantoont dat hij als gevolg van arbeidsmarkt en andere buiten hem liggende redenen zich geen functie kan verwerven van een gelijke betrekkingsomvang, in welk geval de werkgever het brutosalaris aanvult tot het niveau van het salaris dat de ambtenaar genoot direct voorafgaand aan het ontslag.

Lid 5

De aanvulling geldt voor zolang er een aanspraak bestaat op een uitkering op grond van hoofdstuk 10a CAR.

Artikel 24:1:1:24 Herplaatsingscommissie bij organisatiewijziging en organisatieverandering

Lid 1

Het college van burgemeester en wethouders kan bij een organisatiewijziging of een organisatieverandering, een herplaatsingscommissie in het leven roepen, die als taak heeft om de benodigde gegevens te verzamelen en om het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de te nemen herplaatsingsbesluiten.

Lid 2

Het college van burgemeester en wethouders beslist over de samenstelling van de herplaatsingscommissie, na overleg in het georganiseerd overleg.

Lid 3

De herplaatsingscommissie bestaat uit drie personen, waaronder in ieder geval één vertegenwoordiger namens het personeel, aangewezen door de werknemersvertegenwoordiging in het georganiseerd overleg.

Artikel 24:1:1:25 Advies over herplaatsing

Lid 1

De herplaatsingscommissie verzamelt alle volgens haar benodigde gegevens en adviseert op basis van deze gegevens het college van burgemeester en wethouders over te nemen herplaatsingsbesluiten. De zittingen van de commissie zijn niet openbaar.

Lid 2

De commissie dient voltallig aanwezig te zijn om haar werkzaamheden als genoemd in lid 1 te kunnen verrichten en adviseert met meerderheid van stemmen.

Lid 3

Het college van burgemeester en wethouders beslist op basis van het in lid 1 genoemde advies.

Lid 4

Het college van burgemeester en wethouders informeert de ambtenaar schriftelijk over het advies van de herplaatsingscommissie over zijn herplaatsing, respectievelijk over het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden.

Artikel 24:1:1:26 Bedenkingen tegen voorstel

Lid 1

Indien de ambtenaar bedenkingen heeft tegen de beslissing als bedoeld in artikel 24:1:1:25, lid 3, tot herplaatsing, respectievelijk tegen de beslissing om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden, kan hij deze binnen 14 dagen schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Lid 2

De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld om mondeling zijn bedenkingen te uiten tegen het voorgenomen besluit. De ambtenaar die hiertoe een verzoek indient zal binnen 14 dagen worden gehoord. Van de hoorzitting wordt verslag opgemaakt.

Artikel 24:1:1:27 Herplaatsingsbesluiten

Lid 1

Het college van burgemeester en wethouders neemt het besluit tot herplaatsing van de betrokken ambtenaar. De ambtenaar wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend.

Lid 2

De ambtenaar voor wie in de herplaatsingsprocedure geen passende of geschikte functie is gevonden, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van dit besluit in kennis gesteld. In de motivering wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend

Lid 3

De ambtenaar kan bezwaar en beroep aantekenen tegen de besluiten, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, conform de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 24:1:1:28 Werkingssfeer hoofdstuk

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op privatisering en publiekrechtelijke taakoverheveling.

Artikel 24:1:1:29 Werkgelegenheid

Lid 1

De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid van de bij de privatisering of taakoverheveling betrokken ambtenaren behouden blijft.

Lid 2

De werkgever treedt met de betrokken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instantie in overleg over de overname van de ambtenaren van het betreffende organisatieonderdeel en legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Artikel 24:1:1:30 Rechtspositievergelijking

Lid 1

Indien de betrokken ambtenaren overgaan naar een privaatrechtelijke of aan andere publiekrechtelijke werkgever waarvoor een afwijkende rechtspositieregeling of CAO geldt, maakt de werkgever een vergelijking tussen de arbeidsvoorwaardenpakketten die van toepassing zijn bij de huidige- en de nieuwe werkgever.

Lid 2

Indien uit de vergelijking als genoemd in lid 1 blijkt dat het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden (bestaande uit in ieder geval salaris, uitkeringen en toelagen, (pre)pensioen, vakantie, ziektekostenregeling en werkloosheidsuitkering) bij de nieuwe werkgever minder is dan het totaalpakket bij de huidige werkgever, worden in het sociaal plan, als bedoeld in artikel 24:1:1:31, nadere afspraken gemaakt over behoud, afbouw of compensatie van aanspraken.

Artikel 24:1:1:31 Sociaal plan

Lid 1

Als het georganiseerd overleg van mening is dat de privatisering of de publiekrechtelijke taakoverheveling zodanig ingrijpende gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Dit plan regelt in ieder geval de overplaatsingsprocedure naar een passende of geschikte functie bij de nieuwe werkgever, regels ingeval het ontbreken van een passende of geschikte functie en de ontslag- en aanstellingsprocedure van het over te plaatsen personeel en zonodig aanvullende rechtspositionele- en garantiebepalingen.

Lid 2

Er worden geen definitieve besluiten genomen ten aanzien van ambtenaren voordat in het georganiseerd overleg overeenstemming is bereikt over het sociaal plan.

Artikel 24:1:1:32 Belangenafweging

De werkgever zal bij de herplaatsingsprocedure een zorgvuldige afweging maken tussen de belangen van de over te plaatsen ambtenaar en het algemene organisatiebelang.

Artikel 24:1:1:33 Hardheidsclausule

Lid 1

In gevallen waarin toepassing van het sociaal statuut zou leiden tot een onbillijke situatie voor een ambtenaar, kan het college van burgemeester en wethouders van het statuut afwijken in een voor de ambtenaar gunstige zin.

Lid 2

In gevallen waarin het sociaal statuut niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.