Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Verordening winkeltijden 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden 1999
CiteertitelVerordening Winkeltijden gemeente Buren 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-199917-12-2014Nieuwe regeling

13-04-1999

Huis-aan-huis blad 'Extra nieuws', editie 21 april 1999

D1138

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden 1999

De raad der gemeente Buren;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;Besluit:vast te stellen: de Verordening inzake de winkelsluiting.

Hoofdstuk 1 Verordening inzake de winkelsluiting

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  De wet: de Winkeltijdenwet.

 • 2

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag of de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen zes weken.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1

  De verboden, vervat in artikel 2 eerste lid onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00:00 uur en 16:00 uur.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 24:00 uur en 16:00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 4

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste of tweede Kerstdag en de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2 eerste lid onder a en b van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van dorpen gelegen in de gemeente Buren en het landschapsschoon van het landelijk gebied in de gemeente Buren, met inachtneming van de volgende regels:

  • a.

   de ontheffing kan worden verleend voor de gehele gemeente Buren;

  • b.

   de ontheffing kan worden verleend voor het gehele jaar;

  • c.

   de ontheffing kan worden verleend voor winkels in de volgende branches: galerieën, antiekwinkels, luxe geschenkartikelen-winkels en campingwinkels en de verkoop van producten nauw samenhangend met dagrecreatie op de recreatiegebieden;

  • d.

   de ontheffing kan voor de galerieën, antiekwinkels en luxe geschenken-artikelen-winkels de volgende dagen en tijdstippen betreffen: • zondagen van 12.00 uur tot 17.00 uur; • feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur;

  • e.

   de ontheffing kan voor de campingwinkels en de verkoop van producten nauw samenhangend met de dagrecreatie op recreatiegebieden de volgende dagen en uren betreffen: • maximaal 5 uur gelegen tussen 09.00 uur en 17.00 uur op de zondag;• maximaal 5 uur gelegen tussen 09.00 uur en 17.00 uur op feestdagen.

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 3

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doel-einden als bedoeld in artikel 3 van de wet.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van haar bekendmaking.

 • 2

  De verordening inzake de winkelsluiting van de gemeente Buren, de verordening inzake de winkeltijden van de gemeente Lienden en de verordening inzake de winkelsluiting van de gemeente Maurik worden ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Winkeltijden gemeente Buren 1999”.Aldus vastgesteld door de raad van Buren in zijn openbare vergadering d.d. 13 april 1999De secretaris,                         De voorzitter,

Toelichting 1 artikelsgewijs

Verordening winkeltijden gemeente Buren 1999Artikel 1In dit artikel wordt een aantal begrippen gedefinieerd, dat in de verordening wordt gehanteerd.Artikel 2Op de behandeling van de verzoeken om ontheffing ter uitvoering van deze verordening is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Artikel 4:13 Awb regelt binnen welke wettelijke termijn het bestuursorgaan een beslissing op een aanvraag dient te nemen. In artikel 2 van de verordening is vastgelegd dat burge-meester en wethouders binnen zes weken beslissen. Tevens is een verdagings-termijn opgenomen van zes weken. Artikel 3In artikel 3 is bepaald dat een ontheffing op basis van deze verordening een zakelijk karakter heeft. Hierbij gaat het om ontheffingen die betrekking hebben op verkoop-activiteiten in verband met bepaalde omstandigheden. De ontheffingen hebben derhalve geen verband met de persoon van de ondernemer. Indien echter meer aanvragen zijn ingediend voor een ontheffing dan er in verband met de wettelijke vereisten (wet of verordening) kunnen worden verleend, kan worden overwogen de ontheffing persoonsgebonden te maken. In dat geval kan bij beëindiging van de betreffende activiteit een andere ondernemer in aanmerking komen voor een ontheffing. Artikel 4In de Awb is niet aangegeven in welke situaties een besluit (ontheffing) kan worden ingetrokken. Dit dient dan ook in de verordening te worden bepaald. Op het besluit tot intrekking van een ontheffing zijn de bepalingen van de Awb wel van toepassing. Artikel 5 t/m 9Op grond van artikel 3, lid 1 van de Winkeltijdenwet heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om per kalenderjaar maximaal 12 zon- en feestdagen aan te wijzen als koopzondag. Ingevolge artikel 3, lid 2 van de Winkeltijdenwet kan deze bevoegdheid worden overgedragen aan burgemeester en wethouders Ingevolge artikel 3, lid 4 van de wet kan de gemeenteraad bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om aan een zogenoemde avondwinkel ontheffing te verlenen voor opening op zon- en feestdagen tussen 16:00 uur en 24:00 uur. Deze bevoegdheid geldt voor ten hoogste één winkel per 15.000 inwoners. In de gemeente Buren kunnen burgemeester en wethouders derhalve aan maximaal één winkel ontheffing verlenen. Deze avondwinkel dient zich uitsluitend of hoofdzakelijk te richten op de verkoop van eet- en drinkwaren, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in de Drank- en Horecawet. Op grond van artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet kan de gemeenteraad bij verordening bepalen dat, indien de plaatselijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, de vrijstelling ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken niet geldt. In de voormalige gemeente Lienden waren de bovengenoemde bevoegdheden eveneens gedelegeerd aan burgemeester en wethouders. Aangezien nimmer een verzoek tot ontheffing of vrijstelling is ingediend, werd van deze bevoegdheden geen gebruik gemaakt. Artikel 10Op grond van artikel 3, lid 3 van de wet kunnen burgemeester en wethouders aan winkels vrijstelling of ontheffing verlenen in verband met het plaatselijke toerisme. In artikel 10 worden hieraan aanvullende eisen gesteld. Artikel 11. en 12Deze artikelen behoeven geen toelichting.