Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Subsidieverordening muziekonderwijs 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening muziekonderwijs 2001
CiteertitelSubsidieverordening muziekonderwijs 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke verordening treedt in werking op 1 augustus 2001. De huidige versie van de verordening treedt in werking op 7 november 2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2001Nieuwe regeling.

25-09-2003

De brug, circa 11 juli 2001

03.0010720

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening muziekonderwijs 2001

De raad van de gemeente Son en Breugel;

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2001; bijlage nr. : 22 - 2001;

bijlage nr. : 22 - 2001;

 

gelet op het bepaalde van artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de

 

SUBSIDIEVERORDENING MUZIEKONDERWIJS 2001 

Artikel 1 begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder :

 • a.

  Muziekleerlingen : amateurs die muziekonderwijs volgen, op 1 augustus van het cursusjaar jonger zijn dan 18 jaar en ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Son en Breugel;

 • b.

  Cursusjaar : het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

 • c.

  Erkende muziekschool : een instelling voor muziekonderwijs die voldoet aan de eisen opgenomen in de erkenningsregeling eerstelijns kunstzinnige vorming en amateurkunst;

 • d.

  Erkende muziekdocent : een muziekdocent die voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de "Uitvoeringsregeling benoembaarheidseisen" welke is opgenomen in de CAO Kunstzinnige vorming.

Artikel 2 Onderwerp subsidie

 • 1

  Op basis van deze verordening kunnen aanvragen worden ingediend voor de toekenning van een subsidie aan muziekleerlingen voor het volgen van muziekonderwijs aan een erkende muziekschool dan wel bij een erkende muziekdocent.

 • 2

  Op basis van deze verordening komen de kosten van het muziekonderwijs dat wordt gegeven door een muziekdocent niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3

  Een muziekleerling kan per cursusjaar een subsidie worden toegekend voor het volgen van muziekonderwijs op ten hoogste één instrument.

   

Artikel 3 Aanvraag voor subsidie

 • 1

  De aanvraag wordt ingediend op een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier;

 • 2

  De volledig ingevulde aanvraag dient voor 1 december van het betreffende cursusjaar te zijn ingediend;

 • 3

  De aanvraag voor subsidie wordt ondertekend door de ouders of verzorgers van de muziekleerling;

Artikel 4 Te overleggen gegevens

Bij de aanvraag om subsidie worden de volgende gegevens overlegd :

 • 1.

  Een verklaring waaruit blijkt dat de muziekleerling les ontvangt op een erkende muziekschool dan wel van een erkende muziekdocent;

 • 2.

  Een op naam van de aanvrager gestelde rekening, waarop tevens wordt vermeld op welke periode de rekening betrekking heeft.

Artikel 5 Hoogte subsidie

gemeenteraad vastgesteld.

Artikel 6 Gemeenteraad vastgesteld.

 • 1

    Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag vóór 1 februari van het betreffende cursusjaar.

 • 2

  De subsidie wordt voor maximaal telkens één cursusjaar verleend door middel van een beschikking toto subsidievaststelling.

 • 3

  Uitbetaling geschiedt in één termijn, binnen 4 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Artikel 7 Intrekking, wijziging en terugvordering

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen op de in artikel 4:49 Algemene wet bestuursrecht vermelde gronden.

 • 2

  In het geval toepassing is gegeven aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders tot terugvordering overgaan van hetgeen ten onrechte is uitbetaald. De aanvrager is verplicht tot onverwijlde betaling van het teruggevorderde subsidie.

Artikel 8 18 tot 21 jarigen

 • 1

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 1 lid a, aan muziekleerlingen die op 1 augustus van het cursusjaar ouder zijn dan 18 jaar maar jonger dan 21 jaar en die om financiële redenen geen muziekonderwijs zouden kunnen volgen, in aanmerking brengen voor subsidie op basis van deze verordening;

 • 2

  Burgemeester en wethouders bepalen welke gegevens noodzakelijk zijn om een aanvraag die wordt ingediend op basis van lid 1 van dit artikel te beoordelen;

 • 3

  Op de aanvraag van muziekleerlingen zoals bedoeld in dit artikel zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Afwijking verordening

 • 1

  In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders;

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen van een of meer verplichtingen van deze verordening ontheffing verlenen.

Artikel 10 Citeerartikel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening Muziekonderwijs 2001" en treedt in werking op 1 augustus 2001.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 28 juni 2001.

 

Gewijzigd in de openbare vergadering van 25 september 2003.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

 

 

mr. F. den Hengst drs. J.F.M. Gaillard