Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Regeling Bestuurscommissie Openbare Basisschool de Regenboog

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Bestuurscommissie Openbare Basisschool de Regenboog
CiteertitelRegeling Bestuurscommissie O.B.S. de Regenboog
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.83 e.v

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-200401-08-2007Nieuwe regeling

27-01-2004

04.0000492

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Bestuurscommissie Openbare Basisschool de Regenboog

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Son en Breugel;gelet op artikel 83 e.v. (instellen van bestuurscommissies) van de Gemeentewet;                                                                         BESLUIT:vast te stellen de volgende regeling, regelende de instelling, taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de bestuurscommissie van de openbare basisschool "De Regenboog" te Son en Breugel, alsmede de verhouding van de bestuurscommissie ten opzichte van de gemeente.

Hoofdstuk 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Beqripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de raad: de gemeenteraad van Son en Breugel

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel;

 • c.

  bevoegd gezag: het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1van de Wet op het primair onderwijs;

 • d.

  de commissie: de bestuurscommissie voor het bestuur en beheer van de openbare basisschool "De Regenboog".

Artikel 2 Instelling

Er is een bestuurscommissie, zoals bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet, voor het bestuur en beheer van de openbare basisschool "De Regenboog" te Son en Breugel.

Artikel 3 Doelstellinq en qrondslag

 • 1

  De commissie heeft ten doel het behartigen van onderwijs aan de openbare basisschool "De Regenboog".

 • 2

  Het onderwijs wordt verzorgd op openbare grondslag.

Artikel 4 Taken

De commissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  het doen vervullen van alle taken die samenhangen met de verzorging van het onderwijs aan de openbare basisschool "De Regenboog";

 • 2.

  het samenwerken met andere publiekrechtelijke lichamen en privaatrechtelijke rechtspersonen die een soortgelijk doel als bedoeld in artikel 3 nastreven;

 • 3.

  het samenwerken met de gemeente op het terrein van het onderwijs en overige daarvoor in aanmerking komende beleidsterreinen.

 • 4.

  het benoemen en ontslaan van het personeel.

Artikel 5 Bevoegdheden

 • 1

  Ter invulling van haar taak, oefent de commissie alle bevoegdheden uit, die bij of krachtens de Wet op het primair onderwijs en de Wet Medezeggenschap onderwijs aan het bevoegd gezag zijn toegekend, voor zover daar in deze regeling niet van is afgeweken.

 • 2

  De commissie is bevoegd ter uitoefening van haar taak zich door deskundigen met een adviserende stem te laten bijstaan of adviescommissies in te stellen: - voor het uitbrengen van advies;

  - met het oog op de behartiging van bepaalde belangen van de aan de zorg van commissie toevertrouwde school.

  De commissie regelt de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van deze adviescommissies.

 • 3

  De commissie is tevens bevoegd het college gevraagd of ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden in verband met haar taak.

 • 4

  De uitoefening van bevoegdheden met betrekking tot het aanvragen van nieuwe voorzieningen, het indienen van verzoeken tot omzetting, splitsing en/of verplaatsing, alsmede opheffing van voorzieningen geschiedt alleen met voorafgaande instemming van het college.

Artikel 6 Nieuw Artikel

 • 1

  Tot de in artikel 5, bedoelde bevoegdheden dient gerekend te worden het geldelijk beheer van de in de gemeentebegroting beschikbaar gestelde gelden voor het openbaar basisonderwijs.

 • 2

  Jaarlijks voor 1 mei biedt de commissie een ontwerp van de begroting over het volgende jaar met een toelichting aan het college aan.

 • 3

  Jaarlijks voor 1 april biedt de commissie een ontwerp van de rekening over het afgelopen jaar met een toelichting aan het college aan.

 • 4

  De door de commissie ingediende voorstellen worden ongewijzigd door het college overgenomen, tenzij deze naar het oordeel van het college in strijd zijn met het recht, of met het algemeen- of financieel belang van de gemeente. Van de gang van zaken doet het college verslag bij de aanbieding van de begroting en jaarrekening aan de raad.

Hoofdstuk 2 SAMENSTELLING EN INRICHTING

Artikel 7 Samenstelling

 • 1

  De commissie bestaat uit 5 danwel 7 leden.

 • 2

  De leden worden benoemd door het college. De leden worden voorgedragen door:

  • a.

   de ouders van de aan de school ingeschreven leerlingen en de Medezeggenschapsraad: 3 danwel 5 personen. Hiertoe wordt een gezamenlijke vergadering van de betreffende ouders en de Medezeggenschapsraad belegd.

  • b.

   het college: 2 personen.

 • 3

  Voor ieder lid kan tevens een plaatsvervangend lid worden benoemd. Op de plaatsvervangend leden is het bepaalde in deze regeling van overeenkomstige toepassing.

 • 4

  Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met:

  • a.

   een dienstbetrekking bij het openbaar of het bijzonder onderwijs in de gemeente Son en Breugel;

  • b.

   het lidmaatschap van een bestuur van een school voor bijzonder onderwijs in de gemeente Bon en Breugel.

  • c.

   het lidmaatschap van de raad.

 • 5

  Op de leden van de commissie is artikel 13 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 6

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Meerdere functies zijn niet verenigbaar in één persoon.

Artikel 8 Zittingsperiode

 • 1

  De benoeming van de leden van de commissie en hun eventuele plaatsvervangers geschiedt voor een periode van vier jaren.

 • 2

  Het lid, dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats als lid van de commissie is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats het lid is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

 • 3

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt tevens:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   door ontslag door het college, met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 4;

  • c.

   bij het gaan bekleden van een in artikel 7, vierde lid genoemde onverenigbare functie;

  • d.

   bij het gaan bekleden van een in artikel 13 Gemeentewet genoemde onverenigbare functie.

 • 4

  In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien overeenkomstig hetgeen in deze regeling is bepaald omtrent benoeming.

 • 5

  De leden van de commissie kunnen eenmaal voor een periode van vier jaren worden herbenoemd. Bij instelling van de commissie wordt een wisselrooster van aftreden gemaakt.

Hoofdstuk 3 WERKWIJZE

Artikel 10 Quorum

 • 1

  De vergadering vindt geen doorgang indien een kwartier na het aangekondigde tijdstip van de vergadering niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2

  In geval een vergadering op grond van het bepaalde in het eerste lid geen doorgang kan vinden, is de voorzitter bevoegd om in afwijking van het bepaalde in artikel 9, een nieuwe vergadering te beleggen. Alle leden van de commissie dienen hiervoor een schriftelijke oproep te ontvangen.

  De nieuwe vergadering kan niet eerder dan twee dagen na de eerdere vergadering worden belegd

 • 3

  Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen, die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

Artikel 11 Besluitvorming

 • 1

  De leden stemmen zonder last.

 • 2

  Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

 • 3

  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geschiedt bij gesloten en ongetekende stembriefjes.

 • 4

  Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan:

  - een blanco ingevuld stembriefje;

  - een ondertekend stembriefje;

  - een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende vacatures betreft;

  - een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen;

  - een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt.

 • 5

  Bij het staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij herstemming de stemmen staken, wordt bij herstemming over zaken het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Bij het staken van de stemmen bij herstemming over personen beslist het lot.

Artikel 12 Onthouden van stemmen

 • 1

  De leden van de commissie onthouden zich van medestemmen over zaken, benoemingen, schorsingen en ontslagen inbegrepen, die hen, hun echtgenoten/partners, of hun bloed-of aanverwanten, tot en met de derde graad, persoonlîjk aangaan, of waarin zij als vertegenwoordiger zijn betrokken.

 • 2

  Een benoeming wordt geacht iemand persoonlijk aan te gaan, wanneer hij of zij behoort tot die personen, tot wie de keuze door een voordracht of bij herstemming is beperkt.

Artikel 13 Openbaarheid van vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2

  Wanneer tenminste drie van de aanwezige leden hierom verzoeken of wanneer de voorzitter dit nodig acht, worden de deuren van de vergadering gesloten.

 • 3

  De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren over een of meerdere punten zal worden vergaderd. Het besluit daartoe behoeft de steun van tenminste tweederde van de aanwezige leden.

 • 4

  De commissie kan omtrent het in besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken, die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. De geheimhouding wordt zowel door de leden, als door de ter vergadering aanwezige adviseurs, in acht genomen totdat de commissie besluit de geheimhouding op te heffen.

 • 5

  Leden van het college hebben inzage in de stukken waaromtrent door de commissie geheimhouding is opgelegd. Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 14 Huishoudeliik reqlement

 • 1

  De commissie stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin nadere bepalingen met betrekking tot het houden van de vergaderingen en een uitwerking van de bepalingen van deze regeling zijn opgenomen. De bepalingen van dat reglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze regeling.

 • 2

  Het huishoudelijk reglement wordt zo spoedig mogelijk aan het college aangeboden.

Artikel 15 Directiestatuut

 • 1

  De commissie kan een statuut vaststellen, waarin nadere regels worden opgenomen omtrent het overdragen van taken van de commissie en van het in het volgende hoofdstuk genoemde dagelijks bestuur aan de directeur en de adjunct-directeur van de openbare basisschool De Regenboog.

 • 2

  Het overdragen van taken kan alleen plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van dit statuut.

 • 3

  Het statuut wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennisneming aan het college toegezonden.

Hoofdstuk 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16 Samenstellinq en werkwiize

 • 1

  Het dagelijks bestuur van de commissie wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, als bedoeld in artikel 7, zesde lid.

 • 2

  Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of indien tenminste twee leden dit verzoeken.

 • 3

  De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

 • 4

  Het dagelijks bestuur kan slechts besluiten nemen indien tenminste twee leden aanwezig zijn.

Artikel 17 Vertegenwoordiginq in en buiten rechte

De voorzitter vertegenwoordigt de commissie en/of het dagelijks bestuur in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een ander lid van het dagelijks bestuur.

Artikel 18 Besluitvorming

 • 1

  Besluiten kunnen alleen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.

 • 2

  De voorzitter en secretaris ondertekenen alle stukken die van de commissie of van het dagelijks bestuur uitgaan.

Artikel 19 Taken

Tot de taken van het dagelijks bestuur behoren:

- de voorbereiding van de vergaderingen van de commissie;

- de uitvoering van de besluiten van de commissie;

- het toezicht op de dagelijkse leiding van de school;

- het toepassen van disciplinaire maatregelen en schorsing als ordemaatregel;

- het optreden in en buiten rechte ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

- alle andere taken, die door de commissie aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen.

Artikel 20 Ontslag

 • 1

  Een lid van het dagelijks bestuur kan door de commissie worden ontslagen indien dit lid het vertrouwen van de commissie niet meer geniet.

 • 2

  Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt tevens als het lidmaatschap van de commissie eindigt.

Hoofdstuk 5 RELATIE TUSSEN COMMISSIE EN GEMEENTE

Artikel 21 Informatie

 • 1

  De commissie verschaft het college alle gevraagde inlichtingen.

 • 2

  Het college doet de commissie alle informatie toekomen die nodig is voor een goed functioneren.

Artikel 22 Verantwoordinq

De commissie is verantwoording verschuldigd aan het college. Hiertoe verzorgt de commissie jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden ten behoeve van het college welk verslag gelijktijdig met het ontwerp van de rekening, zoals bedoeld in artikel 6 lid 3, wordt aangeboden.

Artikel 23 Afstemming

Binnen zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen maken de commissie en het college afspraken over de implementatie van het gemeentelijke onderwijsbeleid in het beleid van de commissie.

Artikel 24 Toezicht

 • 1

  De voorzitter draagt er zorg voor dat de besluiten van de commissie binnen veertien dagen aan het college worden verzonden.

 • 2

  Het college schorst een besluit van de commissie, dat naar zijn oordeel in strijd is met het recht of met het algemeen belang. Een besluit tot schorsing wordt genomen binnen veertien dagen na ontvangst van het besluit van de commissie.

 • 3

  De commissie brengt over het geschorste besluit binnen één maand na de schorsing door het college op grond van het tweede lid een schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan het college; het college neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing en regelt de gevolgen van zijn beslissing.

 • 4

  Indien de beslissing van het college, als bedoeld in het derde lid, de verklaring inhoudt, dat het besluit van de commissie in strijd is met het recht of met het algemeen belang, dan doet het college hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan de commissie.

 • 5

  De commissie neemt binnen een maand na ontvangst van het in het vierde lid bedoelde bericht een nieuw besluit met inachtneming van de beslissing van het college.

 • 6

  Indien het college van mening is, dat het besluit van de commissie niet in strijd is met het recht of met het algemeen belang, vervalt het besluit tot schorsing. De commissie wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 25 Schorsing en ontslag

 • 1

  Het college is bevoegd om een lid van de commissie, dat naar zijn oordeel in ernstige mate door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van de commissie, te schorsen.

 • 2

  Een door het college uit zijn midden aan te wijzen delegatie hoort het lid van de commissie, dat is geschorst en de commissie waarvan hij lid is.

 • 3

  Het college besluit binnen drie weken na het horen als bedoeld in lid 2 tot beëindiging van de schorsing, tot schorsing voor bepaalde periode of tot ontslag.

 • 4

  Het college kan een lid van de commissie ontslaan, indien deze door handelen of nalaten in zeer ernstige mate afbreuk doet aan het functioneren van de commissie. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, hoort een door het college uit zijn midden aan te wijzen delegatie het lid jegens wie het voornemen tot ontslag bestaat en de commissie waarvan hij lid is.

Hoofdstuk 6 AMBTELIJKE ONDERSTEUNING

Artikel 26 Ambtelijke ondersteuninq

 • 1

  De commissie wordt ambtelijk ondersteund door de ambtelijke organisatie van de gemeente Son en Breugel.

 • 2

  Over de mate waarin de ambtelijke ondersteuning plaatsvindt, zal jaarlijks, voorafgaande aan het nieuwe schooljaar, overleg plaatsvinden tussen het college en de commissie.

Hoofdstuk 7 WIJZIGING OF INTREKKING REGELING

Artikel 27 Wiiziqinq of intrekking regeling

 • 1

  Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd.

 • 2

  De commissie kan een verzoek tot wijziging of intrekking van deze regeling indienen bij het college.

 • 3

  In de overige gevallen wordt deze regeling niet eerder gewijzigd of ingetrokken dan na overleg met de commissie.

Hoofdstuk 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 28 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, neemt het college, gehoord de commissie, een beslissing.

 • 2

  Deze regeling treedt in werking op 7 maart 2004.

 • 3

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling Bestuurscommissie O.B.S. De Regenboog".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 27 januari 2004.De secretaris,                          De burgemeester,drs. A.J.M. van Etten                drs. J.F.M. Gaillard