Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemnes

Delegatiebesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemnes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit)
CiteertitelDelegatiebesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-201012-11-2011nieuwe regeling

15-12-2008

Laarder Courant De BEL 08-07-2010

Raadsbesluit 15-12-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit)

De raad van de gemeente Eemnes;

 

gelezen het voorstel d.d. 30 september 2008 van burgemeester en wethouders;

 

B E S L U I T :

Deel 1)  

De raad delegeert de volgende bevoegdheden tot het nemen van een projectbesluit aan het college van B&W:

- licht bouwvergunningplichtige bouwwerken, voor zover niet gelegen in het beschermde dorpsgezicht.

- bouw en aanleg c.q. aanpassing van bestaande weg-, water-, parkeer- en groenvoorzieningen van lokale aard;

- openbare nutsvoorzieningen, mits beperkt van omvang en het gebruik in relatie tot de omgeving niet hinderlijk van aard is;

- kleinschalige voorzieningen van algemeen belang, zoals bergbezinkbassins en voorzieningen voor afvalinzameling.

Deel 2)  

De inspraakverordening te herzien zodat inspraak wordt geboden bij de wijziging/totstandkoming van een bestemmingsplan, tenzij de raad besluit dat inspraak achterwege kan blijven.

Deel 3)  

Hoofdstuk 5 van de legestarieventabel aan te passen.

Deel 4)  

Kennisnemen van de Nota nieuwe Wro.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 15 december 2008,

J.A. de Bruijn R. van Benthem RA

griffier voorzitter