Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Delegatiebesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit)
CiteertitelDelegatiebesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201124-12-2011Intrekking

16-12-2011

Larens Journaal 16-12-2011

Raadsvoorstel 2011/63
24-07-201024-12-2011nieuwe regeling

29-10-2008

Larens Journaal 16-07-2010

Raadsbesluit 2008/42  

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit)

De raad van de gemeente Laren;

 

gelezen het voorstel d.d. 30 september 2008 van burgemeester en wethouders;

B E S L U I T :

Deel 1)  

De raad delegeert de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit aan het college van B&W: Projecten die vielen onder artikel 19, lid 2 WRO (limitatieve lijst provincie) waarvoor het college bevoegd gezag was en de bevoegdheid om in deze gevallen een exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro;

Deel 2)  

De raad delegeert de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit aan het college van B&W voor wat betreft het niet in behandeling nemen van verzoeken (vanwege ontbrekende gegevens) en het weigeren van verzoeken (op basis van bestaand beleid) Hieronder vallen ook de weigeringen die verband houden met bouwaanvragen.

Deel 3)  

De inspraakverordening te herzien zodat inspraak wordt geboden bij de wijziging/totstandkoming van een bestemmingsplan.

Deel 4)  

Hoofdstuk 5 van de legestarieventabel aan te passen.

Deel 5)  

Kennis te nemen van de Nota nieuwe Wro.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2008.

drs. T.W. Zwemmer drs. E.J. Roest

griffier voorzitter