Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Meppel

Besluit Parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Meppel
Officiële naam regelingBesluit Parkeren
CiteertitelBesluit Parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening parkeerbelasting, art. 8
  2. Verordening parkeerbelasting, art. 9
  3. Verordening parkeerbelasting, art. 10, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-200901-06-200901-02-2013nieuwe regeling

17-11-2009

Meppeler Courant, 25-11-2009

2009-15688

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Parkeren

Nr.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel;

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Parkeerverordening gemeente Meppel en de artikelen 8, 9 en 10 tweede lid, van de Verordening parkeerbelastingen;

b e s l u i t:

 

Artikel I Plaats

a. Als plaatsen waarop tegen betaling van belastingen als genoemd in artikel 1, onderdeel a. van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, worden aangewezen de wegen en terreinen gelegen in het gebied zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart (bijlage 1).

Tijdstip b 1. Op de onder a. aangewezen wegen en terreinen is belasting verschuldigd op:

- maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot en met 18.00 uur;

- koopavonden zoals bepaald bij het Raadsbesluit van 6 maart 1986, nummer III/5b. 2. De belasting is niet verschuldigd op:

- Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, en tweede Kerstdag. Wijze van betalen

c 1. Ter zake van het betaald parkeren (in het gebied zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart) geschiedt het inwerking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, €0,50, € 1,00 of € 2,00 dan wel door middel van een chipknip.

2. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn of het saldo op de gebruikte chipknip(pen) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

3. Indien bij het betaald parkeren op straat – met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom – gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

4. In afwijking van artikel 4:90, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt bij contante betaling bij parkeerautomaten welke geen kaartje afgeven geen kwitantie afgegeven.

Artikel II Nadere bepalingen ten aanzien van vergunningen en ontheffingen

1. Een vergunning of ontheffing is alleen geldig als de parkeerpas duidelijk zichtbaar voor of aan de voorruit van het voertuig aanwezig is. Als dat niet het geval is moet in de parkeerapparatuur zijn betaald.

2. De vergunning of ontheffing is geldig tot de op het vergunning- of ontheffingbewijs vermelde datum.

3. De vergunning of ontheffing voor bewoners is gedurende de hele week, 24 uur per dag geldig.

4. De vergunning of ontheffing voor de bedrijven is alleen geldig maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. Voor bedrijven die vrijdagavond en zaterdag open zijn kan een andere woonwerk vergunning of ontheffing worden verstrekt. Men moet dan wel de openingstijden aan kunnen tonen. In principe krijgt men dan een vergunning of ontheffing voor parkeerterrein Het Vledder waarmee men naast de reguliere regeling ook op vrijdagavond en zaterdag kan parkeren.

5. In woonwijken waar betaald parkeren van kracht is mag men met een ontheffing bij een parkeermeter parkeren.

6. Per woning worden maximaal 2 vergunningen of ontheffingen verstrekt. Hierbij dient wel aangetoond te worden dat er sprake is van twee auto’s in eigendom. Bewoners kunnen tegen een hoger tarief in aanmerking komen voor de tweede ontheffing.

Bij het bepalen of een vergunning of ontheffing voor een 2e auto kan worden verstrekt wordt gelet op het maximaal aantal uit te geven vergunningen of ontheffingen per parkeerplaats/woonwijk. Daarnaast wordt geen 2e ontheffing verstrekt indien de aanvrager parkeergelegenheid op eigen terrein heeft of hoort te hebben. De eerste vergunning of ontheffing wordt in dergelijke gevallen gezien als de 2e vergunning of ontheffing met het daarbij behorende tarief.

7. Per bedrijf kunnen maximaal 3 vergunningen of ontheffingen worden verstrekt. Voor een 2e of 3e vergunning of ontheffing zal een hoger bedrag moeten worden betaald. Tevens kunnen per vergunning of ontheffing maximaal drie kentekens worden vermeld.

8. De maximum aantallen aan uit te geven vergunningen of ontheffingen per parkeergelegenheid worden bij dit besluit vastgesteld (zie tabel).

9. Aanwijzingen van politie-ambtenaren en andere door het college aangewezen ambtenaren moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

10. Op verzoek van de onder 9 genoemde ambtenaren moet de parkeerpas onmiddellijk worden overhandigd.

11. Het is de vergunning- of ontheffinghouder niet toegestaan om zijn parkeerpas al dan niet tegen betaling, aan derden beschikbaar te stellen.

12. De vergunning of ontheffinghouder is verplicht om wijzigingen in één of meer van de omstandigheden die relevant waren voor het verstrekken van de vergunning of ontheffing direct te melden aan het college.

13. Het kopiëren of nadrukken van een parkeerontheffing of vergunning is verboden.

Artikel III Openbaarmaking

Dit besluit wordt openbaar gemaakt door publicatie in de Meppeler Courant en de Nieuwe Meppeler.

Artikel IV Citeertitel

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en kan worden aangehaald als “Besluit Parkeren”.

Ondertekening

Meppel,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage

Bijlage 1 Gereguleerd gebied parkeren

Behorend bij het Besluit Parkeren parkeren afbeelding schil Het gebied binnen de schil is aangemerkt als gereguleerd gebied. Binnen deze grens kan de gemeente een vergoeding vragen voor het parkeren.

  tabel meppel