Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening VROM Starterslening Kaag en Braassem 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening Kaag en Braassem 2010
CiteertitelVerordening VROM Starterslening Kaag en Braassem 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVerordening VROM Starterslening Kaag en Braassem 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening VROM Starterslening Alkemade en Verordening VROM Starterslening Jacobswoude

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201020-12-2017Nieuwe regeling

28-06-2010

Witte Weekblad, 07-07-2010

10.069
08-07-2010Nieuwe regeling

28-06-2010

Witte Weekblad, 07-07-2010

10.069

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening Kaag en Braassem 2010

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2010;

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening VROM Starterslening Kaag en Braassem 2010

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:a.   SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;b.   Stimuleringsfonds VROM Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;c.   Gemeenterekening VROM Starterlening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;d.   VROM Starterlening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;e.   aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterlening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;f.   NHG: Nationale Hypotheek Garantieg.  koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): medio april 2010 vervallen. Een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;h.   verwervingskosten: dit is de koopsom/aanneemsom plus de bijkomende kosten conform de definitie van NHG. Dit zijn nu bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 12% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel meerwerk.i.   huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;j.   college: het college van de gemeente Kaag en Braassem;k.   gemeente Kaag en Braassem: dan wel de voormalige gemeente Jacobswoude of voormalige gemeente Alkemade;l.   economische binding: de binding van een persoon aan de gemeente Kaag en Braassem, daarin gelegen dat die persoon voor de voorziening in zijn bestaan een redelijk belang heeft zich in de gemeente te vestigen, met dien verstande dat een economische binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van personen die voor de voorziening in het bestaan zijn aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen of vanuit Kaag en Braassem;m.   maatschappelijke binding: de binding van een persoon aan de gemeente Kaag en Braassem, daarin gelegen dat die persoon een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in de gemeente te vestigen, met dien verstande dat een maatschappelijke binding in elk geval wordt aangenomen indien betrokkene in de voorafgaande tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1

  De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen;

 • 2

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Kaag en Braassem en de SVn van toepassing.

Artikel 4  

 • 1

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterlening.

 • 3

  De maximale hoogte van de VROM Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000.

 • 4

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend.

 • 5

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 6

  Het college kan bij zijn beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 7

  Het college kan aan de toekenning van VROM Starterleningen nadere voorschriften verbinden

 • 8

  Het college is bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5  

 • 1

  Uit het Stimuleringsfonds VROM Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door de gemeenteraad vastgestelde toekenningsplafond van € 802.571-.

 • 2

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3

  Aanvragen die in verband met het eerste lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:a. van in de gemeente Kaag en Braassem woonachtige verblijfsgerechtigde personen in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar (jongeren) die op het moment van de aanvraag nog niet eerder de beschikking hebben gehad over een koopwoning en;

  • 1.

   tenminste 3 jaar aaneengesloten staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) hetzij inwonend dan wel zelfstandig in een huurwoning of;

  • 2.

   tenminste 3 jaar aaneengesloten in Kaag en Braassem hebben gewoond en binnen 2 jaar na beëindiging van de studie elders zich weer in Kaag en Braassem wil vestigen, dan wel om andere redenen maar wel maatschappelijk of economische binding heeft en tot uiterlijk 2 jaar na vertrek uit Kaag en Braassem, ingaande uitschrijving GBA, terugkeren;

  b. voor het verwerven van bestaande en nieuwe koopwoningen in Kaag en Braassem waarvan de verwervingskosten van de woning niet hoger zijn dan € 224.000 (incl. een opslagpercentage bij nieuwe woningen van 8% en bij bestaande koopwoningen van 12%).

 • 2

  Het college is bevoegd het in het eerste lid onder b. genoemd bedrag aan te passen.

 • 3

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterlening wordt verstrekt zelf bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een aanvraagformulier verkrijgen.

 • 2

  Het college toetst of de in lid 1 bedoelde aanvrager voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en stuurt binnen 5 werkdagen na ontvangst  van het verzoek (compleet met de gevraagde bijlagen) het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd stuurt het college SVn een kopie van deze aanvangstoets toe. Het ingevulde aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen kunnen na ontvangst van de aanvangstoets direct door de aanvrager naar de SVn gestuurd worden.

 • 3

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

 • 4

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8  

 • 1

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:a.   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;b.   de VROM Starterlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;c.   de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9  

 • 1

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgetrokken.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

 • 2

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de verordening VROM Starterslening Alkemade (2007) en verordening VROM Starterslening Jacobswoude (2008) ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Kaag en Braassem 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van deraad van de gemeente Kaag en Braassemgehouden op 28 juni 2010de griffier,                                     de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers                     mr. K.M. van der Velde-Menting