Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Aanwijzing gebieden waar een afmeerverbod voor pleziervaartuigen geldt, 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebieden waar een afmeerverbod voor pleziervaartuigen geldt, 1e wijziging
CiteertitelAanwijzing gebieden waar een afmeerverbod voor pleziervaartuigen geldt, 1e wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Schepenverordening Kaag en Braassem 2009, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2019Wijziging artikel 1

18-12-2018

gmb-2019-7494

geen
29-03-201212-01-2019art. 1

20-03-2012

Witte Weekblad, 28-03-2012

geen
26-11-2009Nieuwe regeling

10-11-2009

Witte Weekblad, 25-11-2009

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebieden waar een afmeerverbod voor pleziervaartuigen geldt, 1e wijziging

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 15 van de Schepenverordening Kaag en Braassem 2009: aanwijzing gebieden waar een afmeerverbod voor pleziervaartuigen geldt.

Artikel 1 Afmeren langs de Koppoellaan te Rijpwetering

 • 1.

  Het is verboden met een pleziervaartuig een vaste ligplaats in te nemen aan de kade van de oostelijke oever van de Rijpwetering, die is gelegen langs de Koppoellaan te Rijpwetering.

 • 2.

  Het verbod om ligplaats in te nemen geldt niet op passantenplaatsen die op de bij dit besluit behorende situatietekening met kadedeel A. zijn aangegeven voor een maximale ligduur van 12 uur, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:

  • a.

   De lengte van het vaartuig is niet langer dan 10,00 meter.

 • b.

  Het college kan voor het gedeelte van de oever dat op de bij dit besluit behorende situatietekening met kadedeel B. is aangegeven, ontheffing verlenen van het onder 1. genoemde verbod aan de eigenaar van een langs genoemde oever van de Koppoellaan gelegen perceel voor een bij hem in bezit zijnd vaartuig, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de lengte van het vaartuig niet langer is dan 7,00 meter;

  • b.

   het vaartuig is niet hoger dan maximaal 50 cm boven de kade c.q. beschoeiing;

  • c.

   het maximaal aantal af te geven ontheffingen is 1 per perceel.

 • 4.

  Het verbod om ligplaats in te nemen geldt niet op passantenplaatsen die op de bij dit besluit behorende situatietekening met kadedeel C. zijn aangegeven voor een maximale ligduur van 24 uur, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:

  • a.

   De lengte van het vaartuig is niet langer dan 10,00 meter.

 • 5.

  Een vaartuig wordt geacht gedurende meer dan12 of 24 uur achtereen ligplaats te hebben ingenomen, indien tussen de eerste en de tweede maal van aantreffen van dat vaartuig ter plaatse ten minste 12 uur en ten hoogste 24 uur respectievelijk 24 uur en ten hoogste 36 uur is gelegen.

Artikel 2 Afmeren langs de aanlegsteiger te Kaag

 • 1

  Het is verboden met een pleziervaartuig langer dan 24 uur ligplaats in te nemen aan de gemeentelijke openbare aanlegsteiger, gelegen ten noorden van de Julianalaan te Kaag.

 • 2

  Een vaartuig wordt geacht gedurende meer dan 24 uur achtereen ligplaats te hebben ingenomen, indien tussen de eerste en de tweede maal van aantreffen van dat vaartuig ter plaatse ten minste 24 uur en ten hoogste 36 uur is gelegen.

Artikel 3 Afmeren in de Drecht, de Leidse Vaart en de Kromme Does

 • 1

  Het is verboden met een pleziervaartuig ligplaats in te nemen in de Drecht, de Leidse Vaart en de Kromme Does, zulks inclusief een 5 meter brede strook grond en rietland langs de oevers van deze wateren.

 • 2

  Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing in de periode van 1 april tot 1 oktober op het gedurende ten hoogste twee maal 24 uur innemen van dezelfde ligplaats met een pleziervaartuig.

 • 3

  Een vaartuig wordt geacht gedurende meer dan twee maal 24 uur achtereen ligplaats te hebben ingenomen, indien tussen de eerste en de tweede maal van aantreffen van dat vaartuig ter plaatse ten minste 48 uur en ten hoogste 72 uur is gelegen.

 • 4

  Een pleziervaartuig wordt geacht op dezelfde ligplaats te zijn gebleven, indien het binnen een straal van 500 meter - hemelsbreed gemeten - is verplaatst;

 • 5

  Het verbod bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op:

  a. pleziervaartuigen in jachthavens;

  b. pleziervaartuigen aan werven, voor zover dat noodzakelijk is voor op korte termijn uit te voeren werkzaamheden betreffende bouw, verbouw, uitrusting, onderhoud of reparatie en voor zolang deze werkzaamheden duren;

  c. de aan botenverkoopbedrijven of botenverhuurbedrijven toebehorende pleziervaartuigen aan de aanleggelegenheden van die bedrijven;

  d. één pleziervaartuig aan het erf dat behoort bij een woning of een zomerwoning voor zover die woning of zomerwoning aanwezig is in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke voorschriften;

  e. open boten met een lengte van minder dan 7 meter aan een particuliere aanleggelegenheid.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de openbare bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Kaag en Braassem op 10 november 2009

de gemeentesecretaris                                      de burgemeester

M.E. Spreij                                                              H.B. Eenhoorn