Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Onbekend

17-12-2009

Witte Weekblad, 30-12-2009

2009 / 39617

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010

 

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2010

(vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2009)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen in artikel 1 van de Parkeerverordening 1999 zijn van toepassing.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

1 een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een daartoe in artikel 2 van de Parkeerverordening 1999 aangewezen parkeerapparatuurplaats, rekening houdend met de in deze verordening dan wel op of bij de parkeerapparatuur vermelde plaats, tijdstip en wijze;

2 een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerplaats binnen het vergunningengebied, als aangegeven in bijlage 1 van de Parkeerverordening 1999, waarvoor een van gemeentewege verleende vergunning noodzakelijk is.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

a degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

b zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel 1, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:

 • -

  indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

 • -

  indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

  • 3

   De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, wordt niet geheven van degene die op voet van het tweede lid, onderdeel 2, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

  • 4

   De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Ontstaan van de belastingschuld

1 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

2 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 5 Plaatsaanduiding betaald parkeren

De gebieden en locaties als vermeld in artikel 2, het eerste lid, van de Parkeerverordening 1999.

Artikel 6 * Tarief, tijdvak en maatstaf van heffing

 • 1

  De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, voor het gebruik van een parkeerapparatuurplaats op parkeerterreinen, parkeervakken en weggedeeltes, uitgezonderd die waarvoor de tariefstelling elders in dit artikel expliciet geregeld is, bedraagt:

  • a

   maandag tot en met donderdag en zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur,

   per vier minuten of een gedeelte daarvan € 0,10

   met een maximum van € 7,50

   per parkeertijdvak van ten hoogste negen uren (dagkaart).

  • b

   op vrijdag en elke dag met een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen koopavond van 9.00 tot 21.00 uur,

   per vier minuten of een gedeelte daarvan € 0,10

   met een maximum van € 7,50

   per parkeertijdvak van ten hoogste twaalf uren (dagkaart).

 

2 In afwijking van het gestelde in het eerste lid bedraagt de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, voor het gebruik van een parkeer-apparatuurplaats op de volgende parkeerterreinen, parkeervakken en weggedeelten:

a het parkeerterrein onder het winkelcentrum Ridderhof

 • -

  maandag tot en met donderdag en zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, per zeventien minuten of een gedeelte daarvan (met een minimale inworp van € 0,30) € 0,10

  per parkeertijdvak van ten hoogste negen uren.

 • -

  op vrijdag en elke dag met een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen koopavond van 9.00 tot 21.00 uur, per zeventien minuten of een gedeelte daarvan (met een minimale inworp van € 0,30) € 0,10

  per parkeertijd van ten hoogste twaalf uren.

   

  b een gedeelte van het ten westen van het wijkwinkel centrum aan de Prinses Irenelaan gelegen parkeerterrein en een gedeelte van het Stadhoudersplein nabij de Prinses Irenelaan:

 • -

  maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, alsmede op vrijdag en elke dag met een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen koopavond van 17.00 – 21.00 per twaalf minuten of een gedeelte daarvan € 0,10

  per parkeertijdvak van ten hoogste een uur.

   

  c zes parkeervakken op de Hooftstraat, gelegen aan de oostzijde van

  de rijbaan tussen de Rhenanialaan en de W.M.C. Regtstraat:

 • -

  maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, alsmede op

  vrijdag en elke dag met een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen koopavond van 18.00 tot 21.00 uur per vier minuten of

  een gedeelte daarvan € 0,10

  per parkeertijd van ten hoogste een uur.

   

  d zes parkeervakken op het Toussaintplein:

 • -

  maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, alsmede op

  vrijdag en elke dag met een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen koopavond van 18.00 tot 21.00 uur per vier minuten of

  een gedeelte daarvan € 0,10

  per parkeertijd van ten hoogste een uur.

   

  • e

   parkeerterrein tussen de Hooftstraat 189 en de Koningin Julianabrug:

   maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, alsmede op vrijdag en elke dag met een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen koopavond van 18.00 tot 21.00 uur per vier minuten of een gedeelte daarvan € 0,10 per parkeertijd van ten hoogste twee uren.

Artikel 7 * Vrijstelling

a Houders van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart, landelijke gehandicaptenparkeerkaart (zowel bestuurders als passagiers), gewestelijke of buitenlandse gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld van de parkeerbelastingen mits deze achter de voorruit van het voertuig is geplaatst. Indien geen voorruit aanwezig is, dient de kaart op een van buitenaf zichtbare plaats duidelijk leesbaar te worden aangebracht;

 

b Voertuigen van politie, brandweer en ambulance die als zodanig uiterlijk

herkenbaar zijn middels de wettelijk voorgeschreven herkenbaarheidkenmerken zijn

vrijgesteld van de parkeerbelastingen;

 

c Voertuigen die worden geparkeerd op een parkeerplaats welke is aangeduid met bord

E8 met voertuigcategorie van bijlage I van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990, voor zover het betreft voertuigen voor autodate, zijn vrijgesteld

van de parkeerbelastingen.

Artikel 8 Parkeervergunningen/abonnementen

 • 1

  De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, voor de daartoe in het vergunningengebied aangewezen parkeerplaatsen, bedraagt, voor een aaneengesloten periode van maximaal twaalf maanden:

  • a

   voor een bewonersvergunning of een bezoekervergunning in gebied I en II, genoemd in bijlage 1a van de Parkeerverordening € 30,00

  • b

   voor een bedrijfsvergunning in gebied I en II, genoemd in bijlage 1a van de

   Parkeerverordening € 120,00

  • c

   voor een vergunning in gebied III en IV, genoemd in bijlagen 1 en 1b van de

   Parkeerverordening € 12,80

 • 2

  De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, voor het gebruik van een parkeerapparatuurplaats voor 1 jaar onder het winkelcentrum Ridderhof, voor het parkeren vanaf maandag 9.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur (en ’s nachts als de garage gesloten is), bedraagt per jaar € 170,00

 • 3

  Onder een maand, als bedoeld in het eerste en het tweede lid moet worden verstaan: een aaneengesloten periode, gelijk aan het aantal dagen binnen een kalendermaand, uitgaande van de datum van ingang.

 • 4

  Burgemeester en wethouders kunnen een maximum stellen aan het aantal uit te geven abonnementen.

   

Artikel 9 Ontheffing en heffing naar tijdsgelang

Voor de belasting, bedoeld in artikel 8, het eerste en het tweede lid kan op schriftelijk verzoek van de houder ontheffing worden verleend. De ontheffing wordt berekend over zoveel twaalfde deel, gelijk aan het aantal kalendermaanden ingaande de 15e dag van de maand, dat de vergunning nog zijn geldigheid heeft, nadat het verzoek is ingekomen. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde deel van het jaar, ingaande de 15e van de maand, dat er nog kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren op de wijze zoals op de desbetreffende parkeerapparatuur is aangegeven, danwel middels een zogenaamde persoonlijk “in-voertuig” parkeermeter welke in werking is gesteld met een door/of namens de gemeente verstrekte smartcard.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving en moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, in combinatie met artikel 8, onderdeel 2, wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving en moet worden betaald op het tijdstip waarop het abonnement wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet direct worden betaald.

Artikel 11 Kosten

 • 1

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in

  artikel 2, onderdeel 1 en 2, bedragen € 51,00

 • 2

  Het bedrag van de ingevolge het eerste lid in rekening te brengen kosten wordt bij een voor bezwaarvatbare beschikking vastgesteld.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeerartikel

1 De ‘Verordening parkeerbelastingen 2009’ van 18 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

4 Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen 2010’.

* Wijzigingen van de verordening:

artikel 6, lid 2, sub e : raadsbesluit d.d. 1 juli 2010, ingaande 15 juli 2010

 

artikel 7 : raadsbesluit d.d. 1 juli 2010, ingaande 15 juli 2010