Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Meppel

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Meppel
Officiële naam regelingReglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelGBA Privacyreglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 22 februari 2002 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  2. Verordening gemeentelijke basisadministratie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-200908-03-2012nieuwe regeling

03-11-2009

Meppeler Courant, 18-11-2009

2009-15542

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel.

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Meppel (Verordening GBA);

b e s l u i t: vast te stellen het :

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Meppel

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Meppel (Verordening GBA), vastgesteld door de gemeenteraad op 20 oktober 2005;

basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

aangehaakte gegevens: in de bevolkingsadministratie opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet;

bevolkingsadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens over de bevolking bestaande uit de basisadministratie en de aangehaakte gegevens;

verantwoordelijke: degene die zeggenschap heeft over de bevolkingsadministratie zijnde burgemeester en wethouders;

beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de bevolkingsadministratie;

ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie van de gemeente is opgenomen;

ingezetene: de ingeschrevene op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van zijn vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

betrokkene: een ingezetene of een ingeschrevene;

afnemer: afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene;

protocol: het vastleggen van gegevensverstrekkingen uit de bevolkingsadministratie aan een afnemer of derde;

telefoonboekgegevens: de gegevens als bedoeld in artikel 100 lid 2 van de wet.

Artikel 2 Beheer van de bevolkingsadministratie

Beheerder van de bevolkingsadministratie is de afdelingsmanager Klantcontacten.

Artikel 3 Toepasselijke regelgeving

1. De bevolkingsadministratie wordt zoveel mogelijk als een geheel, onder toepassing van de wet, behandeld.

2. Ten aanzien van de onderwerpen waarover de wet en de Wet bescherming persoonsgegevens niet-gelijkluidende bepalingen hebben, wordt met betrekking tot de aangehaakte gegevens de Wet bescherming persoonsgegevens toegepast.

Hoofdstuk 2 DOEL EN INHOUD VAN DE BEVOLKINGSADMINISTRATIE

Artikel 4 Doelstellingen met betrekking tot de bevolkingsadministratie

1. De bevolkingsadministratie heeft tot doel:

a. gegevens te verwerken ten behoeve van het verlenen van diensten aan burgers en het uitvoeren van bij of krachtens wet opgelegde taken;

b. gegevens te verwerken ter uitvoering van de door het gemeentebestuur opgedragen taken;

c. informatie te leveren aan afnemers en derden, slechts voorzover dezen daar recht op hebben.

2. De aangehaakte gegevens worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van gemeentelijke taken.

Artikel 5 Categorieën van personen

In de bevolkingsadministratie komen alleen gegevens voor van ingeschrevenen en ingezetenen van de gemeente Meppel.

Artikel 6 Soorten van gegevens en de wijze van verkrijging

1. Naast de gegevens die op grond van de wet in de bevolkingsadministratie worden verkregen en op de in de wet vermelde wijze worden verkregen, kunnen worden opgenomen de aangehaakte gegevens zoals vermeld in bijlage 1.

2. Aangehaakte gegevens kunnen, voorzover zij niet zijn verkregen onder de regelgeving die van toepassing was tot 1 oktober 1994, worden verkregen door opgave van een ingeschrevene of van afnemers of derden in het kader van wettelijke bepalingen.

Artikel 7 Verwijdering van opgenomen gegevens

Verwijdering van gegevens uit de bevolkingsadministratie vindt plaats:

a. op grond van bepalingen bij of krachtens de wet;

b. Op grond van een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke, indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de bevolkingsadministratie.

Hoofdstuk 3 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

Artikel 8 Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

1. Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie hebben:

a. de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers op de afdeling Klantconacten;

b. de aangewezen medewerkers van binnengemeentelijke afnemers.

2. De in bijlage 2 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

3. Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 9 Systematische verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet op systematische wijze de gegevens worden verstrekt die zij nodig hebben voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken. Zie hiervoor bijlage 3.

Artikel 10 Systematische verstrekking aan buitengemeentelijke afnemers

Aan buitengemeentelijke afnemers kunnen systematisch gegevens worden verstrekt op basis van een afzonderlijk besluit van de verantwoordelijke, mits deze gegevens niet al langs systematische weg zijn te verkrijgen krachtens een besluit van de Minister.

Artikel 11 Andere verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op schriftelijk, mondeling, of telefonisch verzoek slechts gegevens worden verstrekt indien buiten twijfel, ter beoordeling van de verantwoordelijke, is dat het verzoek afkomstig is van een gemeentelijke afnemer en deze de gegevens nodig heeft ter vervulling van zijn taken.

Artikel 12 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 13 Verbanden met andere gemeentelijke bestanden

1. Op grond van een besluit van de verantwoordelijke kunnen aan een binnengemeentelijke afnemer gegevens uit de bevolkingsadministratie worden verstrekt met het oog op het in verband brengen van gegevens uit beide bestanden.

2. Aan het Data Distributie Systeem (DDS) van Centric worden gegevens verstrekt met het oog op het in verband brengen van gegevens van diverse gegevensverwerkingen.

Artikel 14 Gegevensverstrekking aan vrije derden

1. Aan de rechtspersonen als bedoeld in artikel 100 van de wet kunnen onder de daar genoemde voorwaarden de genoemde gegevens, desgewenst systematisch of in de vorm van selecties, worden verstrekt, voorzover deze nodig zijn in het belang waarvoor de gegevens gevraagd worden.

2. Aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 100 van de wet onder de daar genoemde voorwaarden de genoemde gegevens worden verstrekt, voorzover deze nodig zijn in het belang van de aanvrager.

3. Aan vrije derden kunnen gegevens worden verstrekt als bedoeld in artikel 109 lid 1 van de wet onder de daar genoemde omstandigheden en voorwaarden.

Artikel 15 Voorwaarden voor verstrekking

1. Teneinde voor een verstrekking in aanmerking te komen:

a. dient uit een schriftelijk verzoek om verstrekking duidelijk te blijken voor welk doel en op welke grond de informatie gevraagd wordt;

b. dient aangegeven te worden welke persoon of personen het verzoek behelst;

c. dienen door de verantwoordelijke aan te geven bewijsstukken te worden overgelegd.

2. Voor alle verstrekkingen geldt dat zij niet mogen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn gedaan.

Artikel 16 Terugmeldverplichting

Binnengemeentelijke afnemers doen de beheerder op diens verzoek onverwijld mededeling van door hen geconstateerde afwijkingen tussen gegevens die zij uit de bevolkingsadministratie hebben gekregen en gegevens waarvan zij op andere wijze kennis hebben gekregen.

Artikel 17 Protocollering

De beheerder houdt gegevens bij inzake de gegevensverstrekkingen als bedoeld in de artikelen 6 en 110 van de wet.

Hoofdstuk 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 Beveiliging

1. De verantwoordelijke treft maatregelen ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging.

2. De verantwoordelijke beschrijft de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot systeembeheer, applicatiebeheer, gegevensbeheer, informatiebeheer en privacybeheer.

Artikel 19 Intrekking

Het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 22 februari 2002 wordt ingetrokken

Artikel 20 Slotbepaling

1. Dit reglement kan worden aangehaald als: “GBA privacyreglement”.

2. Dit reglement treedt in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Meppel, 2009.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage

BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn:

 

- Binnengemeentelijke afnemersindicaties

- Adreshistorie

- Voogdijgegevens

- Onderzoeksgegevens

- Gegevens inzake systeembeheer en autorisaties

- Burgerlijke staat

- Stemdistricten

- PL’en van vertrokken personen (m.u.v. de verwijsgegevens)

- Interne aantekeningen (zoals erkenning ongeboren vrucht enz.)   BIJLAGE 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

De volgende dienstonderdelen van de gemeente Meppel hebben toegang tot de basisadministratie:   Tabel Bijlage 2   tabelbijlage2reglementgba De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan systematisch gegevens worden verstrekt uit de GBA Tabel bijlage 3  tabelbijlage3reglementgba BIJLAGE 4 Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt. Tabel bijlage 4 tabelbijlage4reglementgba