Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
CiteertitelVerordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpanti-discriminatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

05-10-2010

Goirles Belang, 29-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • 3.

  Antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet;

 • 4.

  Klacht: klacht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet;

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het Besluit;

 • 6.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het Besluit;

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze antidiscriminatievoorziening voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet en het Besluit.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • a.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • b.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   per post;

  • -

   per e-mail;

  • -

   telefonisch;

  • -

   op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 4 van deze verordening.

Artikel 4 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers van de gemeente die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers van de gemeente doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 5 Subsidie voor werkzaamheden door de antidiscriminatievoorziening, samenhangend met de uitvoering van de Wet

 • 1.

  De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de Wet wordt verstrekt voor twee jaar.

 • 2.

  De hoogte van het bedrag dat de gemeente Goirle ontvangt uit het Gemeentefonds voor deze taken is bepalend voor de hoogte van de subsidie.

 • 3.

  De Algemene Subsidie Verordening is niet van toepassing op deze subsidie.

Artikel 6 Indienen aanvraag

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening dient de subsidieaanvraag samenhangend met de Wet in voor een periode van twee jaar.

 • 2.

  De aanvraag wordt uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het eerste subsidiejaar ingediend.

 • 3.

  De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

Artikel 7 De beschikking

Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op uiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de tweejaarlijkse subsidie wordt toegekend.

Artikel 8 Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door toezendiing van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 • 2.

  De antidiscriminatievoorziening dient binnen drie maanden na afloop van het tweede jaar een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie.

Artikel 9 Definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaar na afloop van de tweejarige subsidieperiode.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van twee jaar.

 • 3.

  Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 10 Bevoorschotting

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

 • -

  90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de tweejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend;

 • -

  10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording.

Artikel 11 Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de antidiscriminatievoorziening burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 12 Vorming van reserves

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 5% van de jaarlijkse inkomsten.

 • 2.

  Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits deze worden verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 01-01-2011

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 05-10-2010.

, de voorzitter

, griffier