Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Kaag en Braassem 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Kaag en Braassem 2010
CiteertitelVerordening op het binnentreden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen gemeente Jacobswoude.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2010Nieuwe regeling

13-12-2010

Witte Weekblad, 22-12-2010

10.135

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Kaag en Braassem 2010

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ;

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Kaag en Braassem 2010

Artikel 1  

Zij die belast zijn met de zorg voor het nakomen van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2  

  • 1

    Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking.

  • 2

    De Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen van de voormalige gemeente Jacobswoude van 28 augustus 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het binnentreden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 13 december 2010de griffier,                                   de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers                    mr. K.M. van der Velde-Menting