Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Besluit brandveiligheid en hulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit brandveiligheid en hulpverlening
CiteertitelBesluit brandveiligheid en hulpverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de veiligheidsregio's, art. 2, art. 3, art. 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-10-2010Nieuwe regeling

30-11-2010

De Ahrenberger, 29-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit brandveiligheid en hulpverlening

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Veiligheidsketen: 

  De taken en werkzaamheden van de brandweer die zijn gericht op de brandweerzorg en rampenbestrijding, waarbij de volgende fasen worden onderscheiden: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg 

 • a. Pro-actie: is het structureel voorkomen van onveiligheid, onder andere door vanuit veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen op het maken van ruimtelijke plannen; 

  b. Preventie: is het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan door het doorvoeren van preventieve maatregelen in een bepaald gebied, onder andere door aan vergunningen voorwaarden te verbinden met het oog op veiligheid;

  c. Preparatie: is het daadwerkelijk voorbereiden op de bestrijding van mogelijke aantasting van de veiligheid, onder andere door het opstellen van en het oefenen met aanvals- en rampenplannen; 

  d. Repressie: is het bestrijden van onveiligheid en het verlenen van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten; 

  e. Nazorg: is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen, onder andere door de opvang van slachtoffers en hulp bij de afwikkeling van schadeclaims;

 • 2.

  Regionaal beleidsplan 

  Het periodiek door het verantwoordelijke bestuur vast te stellen plan waarin het beleid voor de brandweerzorg in de regio Brabant-Zuidoost is vastgelegd;

 • 3.

  Gemeentelijk jaarplan brandweer 

  Het jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen plan waarin opgenomen de door de gemeentelijke brandweer in een jaar te verrichten activiteiten op basis van het regionaal beleidsplan;

 • 4.

  Regionale Brandweer Brabant-Zuidoost

  De organisatie die belast is met de uitvoering van de aan het openbaar lichaam ‘Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost’ opgedragen taken in het kader van de brandweerzorg en rampenbestrijding, aan welke gemeenschappelijke regeling de gemeente deelneemt.

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer.

 • 2.

  De Gemeentelijke Brandweer vormt een aparte eenheid binnen het cluster Integrale Veiligheid, waarvan de taken en het beheer zijn geregeld op de wijze, zoals in de navolgende artikelen is bepaald.

Artikel 3 Taken gemeentelijke brandweer 

 • 1.

  De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan uit:

 • a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

 • b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand 

  in het eigen verzorgingsgebied, één en ander overeenkomstig de uitwerking in het ingevolge artikel 5 van dit besluit vast te stellen gemeentelijk jaarplan brandweer en in overeenstemming met het regionaal beleidsplan.

 • 2.

  De gemeentelijke brandweer kan worden belast met de uitvoering van regionale taken, een en ander overeenkomstig de uitwerking in het ingevolge artikel 5 van dit besluit vast te stellen gemeentelijk jaarplan brandweer en in overeenstemming met het regionaal beleidsplan.

 • 3.

  Andere dan de onder 1 genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten de zogenaamde dienstverlening, kunnen worden verricht overeenkomstig een vastgestelde brandweerrechtenverordening.

Artikel 4 Kwaliteit van de brandweerzorg

 • 1.

  De gemeentelijke brandweer voldoet voor de taken genoemd in artikel 3 onder het eerste lid aan het gestelde in de Regionale Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Artikel 5 Gemeentelijk jaarplan brandweer

 • 1.

  Het jaarplan brandweer evenals de rapportage daarover wordt jaarlijks binnen de reguliere Planning & Control Cyclus aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Personeel

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een adequate personeelsvoorziening ten behoeve van de gemeentelijke brandweer. Deze zorg komt tot uitdrukking in een personeelsplan, opgenomen in het jaarplan brandweer, waarin de minimale vereisten met betrekking tot de personele middelen staan vermeld, waaronder ook de middelen ten behoeve van het opleiden en oefenen.

Artikel 7 Materieel

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de voor de taakuitvoering benodigde hulpmiddelen, materieel en materiaal.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het zoveel mogelijk in overeenstemming brengen en houden van het materieel van de gemeentelijke brandweer met de eisen die zijn vastgelegd in het regionaal dekkingsplan van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zoals dat door de deelnemende gemeenten is vastgesteld.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders bepalen de plaats en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de gemeentelijke brandweer worden ondergebracht overeenkomstig de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het voornoemde regionaal dekkingsplan.

Artikel 8 Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid van objecten, dat de brandbestrijding en hulpverlening te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 9 Advisering Veiligheidsregio

 • 1.

  Het gemeentelijk brandweer jaarplan wordt ter advisering voorgelegd aan de commandant van de regionale brandweer.

 • 2.

  Een tussentijdse aanpassing van de taken van de gemeentelijke brandweer en/of de personele en/of materiële sterkte van de gemeentelijke brandweer, wordt ter advisering voorgelegd aan de commandant van de regionale brandweer.

Artikel 10 Citeertitel en in werking treden

 

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit brandveiligheid en hulpverlening. 

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum inwerkingtreding Wet op de Veiligheidsregio’s.