Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening voorziening gehandicapten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voorziening gehandicapten
CiteertitelVerordening voorziening gehandicapten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-200401-01-2007Onbekend

16-11-2004

Onbekend

Onbekend
16-11-2004

16-11-2004

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voorziening gehandicapten

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 november 2004;

gelet op het advies van de raadscommissie Welzijn d.d. 24 november 2004;

gelet op het advies van de raadscommissie Bestuurszaken d.d. 25 november 2004;

B e s l u i t :

 • -

  Kennis te nemen van het klanttevredenheidsonderzoek Wvg Schinnen;

 • -

  De verordening Wvg cq. De uitvoering van de Wvg aan te passen op de volgende punten:

  • 1.

   Opnemen van een huurprijs in offerte (op verzoek van gemeente)

  • 2.

   Ingenomen middelen blijven 6 maanden voor de Westelijke Mijnstreek beschikbaar

  • 3.

   Sancties expliciet in het contract opnemen

  • 4.

   Zoveel mogelijk (80%) aanvragen op categorie

  • 5.

   Herinvoering verplicht onderhoud

  • 6.

   Maandelijkse managementrapportage

  • 7.

   Aanpassen van het proces conform schema

  • 8.

   Inrichten van een nazorgtraject

  • 9.

   Streven naar een productprijs voor Wvg-indicering

  • 10.

   GGD contract met IRV per 1 januari 2006 opzeggen

  • 11.

   Het nieuwe contract (met Irv op vergelijkbare aanbieder) baseren op een productenstructuur

  • 12.

   In samenwerking met de woningcorporaties inrichten van een subsidiepot voor het opplussen van woningen

  • 13.

   Stimuleren van het bouwen van levensloopbestendige woningen

  • 14.

   Aanscherping van het indicatie- en beoordelingsproces

  • 15.

   Het verstrekkingenboek Westelijke Mijnstreek vaststellen als uitvoeringsrichtlijn

  • 16.

   Invoering van het juridisch toetsingssysteem van Schulinck

  • 17.

   Lijst van gehandicaptenvoorzieningen, zoals opgenomen in het Wvg handboek Schulinck, aanmerken als referentielijst voor de, in het kader van de Wvg, algemeen gebruikelijke middelen

  • 18.

   Beperking van het aantal te reizen zones tegen het lage tarief tot 5 (exclusief opstap) vanaf de woonplaats. Eventueel meerdere zones kan men reizen op basis van het commercieel tarief

  • 19.

   Vervallen

  • 20.

   Huisgenoten reizen tegen commercieel tarief

  • 21.

   Vervallen

  • 22.

   Overstappen op de OV zonering, dit zijn kleinere zones dan de huidige

  • 23.

   Aanscherpen van de begeleidingscriteria, zodanig dat begeleiding alleen kan worden geïndiceerd als men absoluut niet meer zelfstandig kan reizen. Alleen reizen is dan ook niet meer mogelijk. Verder kan men niet meer begeleid worden door een persoon die zelf begeleiding nodig heeft

  • 24.

   Vervallen

  • 25.

   Vervallen

  • 26.

   De forfaitaire vergoeding voor individuele vervoerskosten bepalen op € 650,00 per jaar. Invoering van deze maatregel betekent, conform geldende jurisprudentie, dat een overgangsmaatregel moet worden toegepast

  • 27.

   De verhuiskostenvergoeding voor inkomens tot een bedrag van 1,65 x de Wvg norm vaststellen op € 2.268,90 en voor inkomens hoger dan 1,65 x de Wvg norm op € 1.500,00

  • 28.

   Invoeren van een PGB voor woningaanpassingen tot een bedrag van € 1.500,00

  • 29.

   Invoeren van eigen betalingen bij het verstrekken van een financiële tegemoetkoming (met name voor woningaanpassingen)

  • 30.

   Niet over te gaan tot het invoeren van een eigen bijdrage (maximaal € 45,00 per jaar) bij het verstrekken van een voorziening in natura, aan personen met een inkomen lager dan 1,65 maal de normuitkering, met uitzondering van een (elektrische) rolstoel, hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd

  • 31.

   In het kader van de Wvg uitsluitend de meerkosten vergoeden die een aanvrager met een functiebeperking moet maken

  • 32.

   Voor het verstrekken van trapliften zelfde procedure als andere voorzieningen, drie offertes opvragen, laagste offerte honoreren

  • 33.

   Het bezoekbaar maken van een woning, bij verblijf van kind of partner in een AWBZ-instelling, is mogelijk tot een maximaal bedrag van € 4.538,00

  • 34.

   Bij art. 2.9 van de Verordening Wvg onderstaande limitatieve opsomming opnemen:

   Het verbreden van toegangsdeuren, het aanbrengen van elektrische deuropeners, de aanleg van een hellingbaan van de openbare weg naar de toegang tot de woning, drempelhulpen en vlonders en het aanbrengen van een extra trapleuning. Ook bij aanpassingen aan de gemeenschappelijke ruimte geldt het primaat van verhuizing

  • 35.

   Opnemen van een artikel in het Besluit nadere regels, op grond waarvan de, in het besluit genoemde, bedragen jaarlijks worden geïndexeerd, op basis van de door het ministerie van VWS verstrekte percentages

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 16 december 2004

de Griffier

de Voorzitter

Bijlagen (ter inzage gelegd)

 • 1.

  klanttevredenheidsonderzoek ACV - Omnibuzz

 • 2.

  klanttevredenheidsonderzoek Schinnen

 • 3.

  klanttevredenheidsonderzoek Sittard-Geleen

 • 4.

  klanttevredenheidsonderzoek Beek

 • 5.

  klanttevredenheidsonderzoek Stein

 • 6.

  concept leverancierscontract

 • 7.

  lijst voorzieningen

 • 8.

  schriftelijke reacties vertegenwoordigers zorgvragers en consulenten

Schinnen,16 november 2004

Burgemeester en wethouders,

de Secretaris H.J. Essers

de Burgemeester Drs. F.G.J.M. Beckers

Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten en voorstellen tot aanpassing van de verordening, besluit nadere regels of verstrekkingenboek Wvg Gemeentebladnummer: 2004/81

Aan de Raad

Voorstel

 • 1.

  Kennis te nemen van het klanttevredenheidsonderzoek Wvg Schinnen.

 • 2.

  In te stemmen met de onder hoofdstuk 0, pagina 2 en 3 van bijgaande notitie, voorgestelde

aanpassingen.

Inleiding

In 1994 werd een verordening Wet voorzieningen gehandicapten van kracht die gelijkluidend was voor de hele Westelijke Mijnstreek. In de loop van de jaren is deze verordening meerdere malen op onderdelen aangepast. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden per 1 januari 2001.

Inmiddels zijn er meerdere aanleidingen om opnieuw kritisch naar de verordening te kijken en deze op meerdere punten aan te passen t.w.:

 • -

  opgenomen verplichting tot evaluatie in de verordening Wvg

 • -

  landelijk protocol Wvg integreren in verordening

 • -

  kostenbeheersing

 • -

  centralisatie Rio

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat een aanpassing van de verordening Wet voorzieningen gehandicapten, het Besluit nadere regels en het verstrekkingenboek noodzakelijk is.

Wij hebben ernaar gestreefd om deze aanpassing te laten bestaan uit een evenwichtig pakket aan maatregelen, dat past binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en dat kan rekenen op draagvlak bij alle partijen. Bij de maatregelen die genomen worden, dient kostenbeheersing hand in hand te gaan met een betere dienstverlening naar de zorgvrager. Bovendien zijn kostenbesparende maatregelen, voor zover mogelijk, gezocht binnen de bedrijfs- en procesvoering, zodat de zorgvrager hiervan zo min mogelijk direct nadeel ondervindt.

De aangepaste verordening moet in elk geval valide blijven tot de invoering en, voor zover mogelijk, al aansluiten bij de nog in ontwikkeling zijnde Wet maatschappelijke ondersteuning. Tot slot hebben wij alle partijen, die te maken hebben met de uitvoering van de Wvg, betrokken bij de totstandkoming:

zorgvragers, zorgaanbieders, leveranciers en consulenten.

De gemeente Schinnen wil, ook voor wat betreft de Wet voorzieningen gehandicapten, een sociaal rechtvaardig beleid voeren zodat haar inwoners met een functiebeperking, in staat worden gesteld normaal te wonen, zich te verplaatsen en te reizen.

Hierbij zal, meer dan tot nu het geval is geweest, een beroep worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Er zal een helder onderscheid worden gemaakt tussen noodzakelijkheid en comfort en middels het heffen van een eigen bijdrage zal een groter beroep worden gedaan op de eigen draagkracht van de burger.

Daarnaast is, daar waar dat mogelijk is, de keuzevrijheid verruimd. Verder is het principe van hoogwaardige intake gehandhaafd en wordt een nazorgtraject geïntroduceerd. Tot slot zal de inmiddels gerealiseerde kwaliteit in de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten, vanuit cliëntenperspectief, niet worden aangetast.

Argumenten

De argumenten zijn bij de afzonderlijke voorstellen in de notitie opgenomen. Samenvattend kunnen hier een viertal argumenten worden genoemd:

• verhoogde dienstverlening;

• lagere organisatie kosten;

• minder uitgaven ten laste van de Wvg;

• meer duidelijkheid voor zowel uitvoerder als zorgvrager.

Financiële toelichting

De financiële consequenties kunnen als volgt worden samengevat:

1.Op pagina 18 en 19 van de notitie kunt u lezen dat de voorgestelde aanpassingen kunnen resulteren in een kostenbesparing voor de Westelijke Mijnstreek van in totaal € 1.080.000,--

Voor de gemeente Schinnen betekent dit een geschatte structurele kostenbesparing van € 95.000,--.

2.De kosten, die gemaakt moeten worden voor het verhogen van de dienstverlening, met name het opzetten van een nazorgtraject, kunnen volledig bekostigd worden uit een verlaging van de organisatiekosten ten gevolge van gewijzigde bedrijfsvoering cq. procesaanpassingen.

Geen rekening is gehouden met de “vraaguitval”. Meerdere aanpassingen zullen ongetwijfeld leiden tot vraaguitval, hetgeen overigens ook wordt beoogd, echter hoe groot deze zal zijn is moeilijk in te schatten. Hierover zijn ook geen kengetallen beschikbaar. Een verlaging van 5% zou mogelijk kunnen zijn. Dit zou voor Schinnen een extra kostenbesparing van € 25.000,-- kunnen opleveren-

Opmerkingen:

 • 1.

  Een deel van de aanpassingen zullen al in 2005 resulteren in de beoogde kostenbesparing (eigen bijdrage/betaling, vergoeden meerkosten, wijzigen proces), echter een ander deel kan pas later resulteren in het maximale rendement (inrichten subsidiepot met woningcorporaties, aanscherping indicatie- en beoordelingsproces). Uitgegaan kan worden van een realisatie van 75% in 2005, stijgend met 5% per jaar zodat de totale besparing in 2010 gerealiseerd kan zijn.

 • 2.

  Geen invloed kan worden uitgeoefend op het totaal aantal potentiële aanvragers. Dit aantal wordt vooral beïnvloed door externe factoren zoals vergrijzing, extramuralisatie en beperking van de mogelijkheden binnen andere wetgeving (bijvoorbeeld AWBZ). Deze constatering maakt een constante vinger aan de pols noodzakelijk.

Financiële samenvatting:

Kostenbesparing tgv aanpassingen

95.000,--

Kostenbesparing tgv vraaguitval

25.000,--

Totaal

120.000,--

 

 

 

Realisatie 2005: 75% van € 120.000,--

90.000,--

Vooralsnog wordt voorgesteld de daadwerkelijke besparingen toe te voegen aan de voorziening Wvg. In de 1e en 2e burap wordt u hierover op de hoogte gehouden.

Uitvoering en planning

Met ingang van 1 januari 2005

Communicatie

Onderliggende notitie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Er is ook nauw overleg gevoerd met vertegenwoordigers van gehandicapten, chronisch zieken en ouderen uit de regio Westelijke Mijnstreek.

Referendabiliteit

Op dit besluit is de Referendumwet van toepassing.

Advies commissie(s)

Het advies van de Adviesraad Sociale Zaken is bijgevoegd.