Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

VERORDENING WET KINDEROPVANG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING WET KINDEROPVANG
CiteertitelVerordening Wet kinderopvang gemeente Schinnen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van de ingang van de verordening is 1 januari 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet kinderopvang, art. 25
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2021Nieuwe regeling

16-12-2004

Goed Nieuws, 22-12-2004

Onbekend
16-12-2004

16-12-2004

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WET KINDEROPVANG

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 november 2004….

gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang bij verordening te regelen;

gelet op het advies van de raadscommissie Welzijn van 24 november 2004;

gelet op het advies van de raadscommissie Bestuurszaken d.d. 25 november 2004;

B e s l u i t :

Vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING WET KINDEROPVANG

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de wet: de Wet kinderopvang (Wk);

Hoofdstuk 2. VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAALMEDISCHE INDICATIE

Artikel 2.1 Te verstrekken gegevens

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaalmedische indicatie als bedoeld in artikel 23 van de wet bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam en adres van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • d.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Indien de aanvrager een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

Artikel 2.2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen.

  Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 2.3 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie bevat in ieder geval:

 • a.

  de geldigheidsduur van de indicatie;

 • b.

  de omvang van de kinderopvang per week per kind die noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 2.4 Weigeringsgronden

Het college weigert de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie vast te stellen indien:

 • a.

  de ouder en de partner reeds een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangt of kan ontvangen;

  of

 • b.

  de ouder of de partner niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel k of l van de wet.

Hoofdstuk 3. AANVRAAG VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 3.1 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat:

  • a.

   naam, adres en sofi-nummer van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam en sofi-nummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam, geboortedatum en sofi-nummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

  • d.

   een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per week, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

  • e.

   gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet;

  • f.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraag formulier.

 • 3.

  Indien de aanvrager een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

Hoofdstuk 4. VERLENING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 4.1 Het besluit tot verlenen van de tegemoetkoming

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen vier weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen.

  Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 4.2 Weigeringsgrond

Het college weigert de tegemoetkoming indien de aanvrager niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 4.3 Ingangsdatum

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming door het college in ontvangst is genomen;

 • 2.

  Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden.

Artikel 4.4 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van een tegemoetkomingsjaar.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college de tegemoetkoming voor een andere periode verlenen.

Artikel 4.5 Omvang van de kinderopvang

 • 1.

  Het college verstrekt de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang per week dat door de ouder is aangevraagd.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid verleent het college bij een ouder als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a van de wet de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is voor de combinatie van arbeid en zorg.

 • 3.

  Het college hanteert dezelfde maximaal te vergoeden uurprijs als de belastingdienst.

Artikel 4.6 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval:

 • a.

  de vaststelling dat de ouder tot welke van de gemeentelijke doelgroepen behoort;

 • b.

  de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

 • c.

  de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;

 • d.

  de periode en omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend;

 • e.

  de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend;

 • f.

  de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

 • g.

  de verplichtingen van de ouder.

Artikel 4.7 De bevoorschotting van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen, rond de 15e van die maand uitbetaald.

 • 2.

  Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van bevoorschotting.

Hoofdstuk 5. VASTSTELLING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 5.1 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming

 • 1.

  De ouder verstrekt binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode.

 • 2.

  Het college stelt de tegemoetkoming binnen acht weken na ontvangst van het overzicht van de kosten vast.

Artikel 5.2 Verrekening met de voorschotten

De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Hoofdstuk 6. VERPLICHTINGEN VAN DE OUDER

Artikel 6.1 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere tegemoetkoming.

 • 2.

  De ouder verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn.

Artikel 6.2 Bewaarplicht

De ouder bewaart alle bewijsstukken die aan de verstrekking van de tegemoetkoming ten grondslag liggen tenminste gedurende één jaar na de vaststelling en stelt deze op verzoek ter beschikking aan het college voor controledoeleinden.

Hoofdstuk 7. SLOTBEPALINGEN

Artikel 7.1 Inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze verordening in werking 3 dagen na haar bekendmaking.

De Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang wordt per de datum van inwerkingtreding van de Verordening Wet kinderopvang gemeente Schinnen ingetrokken.

Artikel 7.2 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet kinderopvang gemeente Schinnen (VWk).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 16 december 2004.

de Griffier

W.J.A..M.Huisinga

de Voorzitter

drs. F.G.J.M.Beckers