Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding Schinnen 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening brandweerzorg en rampenbestrijding Schinnen 2004
CiteertitelVerordening brandweerzorg en rampenbestrijding van de gemeente Schinnen 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet 1985, art. 1, lid 2
 2. Brandweerwet 1985, art 12
 3. Woningwet, art. 8, lid 2
 4. Wet milieubeheer, art. 8.11, lid 3
 5. Wet milieubeheer, art. 8.40
 6. Wet rampen en zware ongevallen, art. 2
 7. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-200401-01-2010Onbekend

21-10-2004

Goed Nieuws, 22-12-2004

Onbekend
21-10-2004

21-10-2004

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding Schinnen 2004

Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding Schinnen 2004;

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelet op artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, artikel 8, tweede lid van de Woningwet, artikel 8.11, derde lid en artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, artikel 2 van de Wet rampen en zware ongevallen en artikel 149 van de Gemeentewet,

gezien het advies van de stuurgroep Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek, d.d. 10-12-2003;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders d.d. 31 augustus 2004

overwegende dat :

 • alle inwoners in de gemeente recht hebben op een gelijkwaardig en verantwoord zorgniveau voor wat betreft brandweer en rampenbestrijding;

 • burgemeester & wethouders de zorg hebben voor:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • b.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

 • burgemeester & wethouders belast zijn met de voorbereiding van de rampenbestrijding in de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald;

 • de uitvoering van werkzaamheden voor wat betreft het bestrijden van zware ongevallen en rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen tot de taak van de brandweer behoort;

 • burgemeester en wethouders andere werkzaamheden, dan hierboven bedoeld, kunnen aanwijzen die de gemeentelijke brandweer verricht;

 • de Brandbeveiligingsverordening voorschriften bevat voor het gebruik van inrichtingen voor zover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening;

 • de Bouwverordening voorschriften bevat voor het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer brandveiligheid;

 • de Wet milieubeheer beoogt het milieu te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen en schade aan het milieu als gevolg van branden en ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken;

 • het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding voor de gehele veiligheidsketen in onderlinge samenhang te treffen;

besluit:

 • 1.

  in te trekken de bij raadsbesluit van 19 februari 1987 vastgestelde “organisatieverordening Brandweer” voor de gemeente Schinnen;

 • 2.

  vast te stellen de: “Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding Schinnen 2004”;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Basiszorgniveau:

het in het Gemeenschappelijk organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding Westelijke Mijnstreek begrepen zorgniveau dat uitgangspunt vormt voor de gemeentelijke taakuitvoering op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding op het gebied van de verschillende schakels van de veiligheidsketen voor brandweer & rampenbestrijding.

 

 

Basiszorgtaken:

de in het Gemeenschappelijk organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding in overeenstemming met de plaatselijk aanwezige risico’s, het dekkingsplan en de normen uit de Handleiding Brandweerzorg begrepen minimum repressieve taken van de brandweer gericht op de eerste inzet bij brand, het verlenen van technische hulp en het uitvoeren van reddingen c.q. verkenningen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen;

 

 

Gemeenschappelijke basistaken:

de in het Gemeenschappelijk organisatieplan brandweerzorg & rampenbestrijding Westelijke Mijnstreek vastgelegde taken van het gemeenschappelijk brandweerbureau op het gebied van pro-actie, preventie, preparatie brandweer, preparatie rampenbestrijding, nazorg en bedrijfsvoering ten behoeve van de deelnemende gemeenten;

 

 

Flexibele taken:

de in het Gemeenschappelijk organisatieplan brandweerzorg & rampenbestrijding Westelijke Mijnstreek vastgelegde taken die de deelnemende gemeenten door middel van een dienstverleningsovereenkomst desgewenst aan het gemeenschappelijk brandweerbureau kunnen opdragen;

 

 

Specialistische taken:

de in het Gemeenschappelijk organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding Westelijke Mijnstreek in overeenstemming met de lokale mogelijkheden en de normen van de Handleiding Brandweerzorg en voorts op basis van geografische spreiding in aanvulling op de basiszorgtaken begrepen repressieve taken van de gemeentelijke brandweer;

 

 

Coördinerende en facilitaire regionale taken:

de in het Gemeenschappelijk organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding Westelijke Mijnstreek in overeenstemming met de normen van de Handleiding Brandweerzorg begrepen regionale taken ter ondersteuning van de lokale brandweerkorpsen;

 

 

Gemeentelijke brandweer:

het gemeentelijk organisatie-onderdeel als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Brandweerwet 1985 dat belast is met de uitvoering van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding;

 

 

Gemeenschappelijk brandweerbureau:

het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek , te weten het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingevolge artikel 8, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat met de uitvoering van de aan hem opgedragen taken is belast;

 

 

Regionale Brandweer:

de Regionale Brandweer Zuid-Limburg, te weten het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 eerste lid Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 3, tweede lid van de Brandweerwet 1985 dat met de in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde taken op het gebied van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding is belast;

 

 

Gemeenschappelijk beleids planmeerjarenbegroting brandweerzorg & rampenbestrijding:

het door het algemeen bestuur van het gemeenschappelijk brandweerbureau - gehoord de raden van de deelnemende gemeenten - vast te stellen vierjaarlijks voortschrijdend gecombineerd beleidsplan- meerjarenbegroting, waarin zowel voor het gemeenschappelijk brandweerbureau als voor de in het gemeenschappelijk brandweerbureau deelnemende gemeenten het nagestreefde zorgniveau voor brandweer en rampenbestrijding worden vastgelegd;

 

 

Gemeenschappelijk beleidsprogramma-begroting brandweerzorg & rampenbestrijding:

het jaarlijks door het algemeen bestuur van het gemeenschappelijk brandweerbureau - gehoord de raden van de deelnemende gemeenten - vast te stellen gecombineerde beleidsprogrammabegroting, waarin wordt uitgewerkt hoe het zorgniveau voor brandweer en rampenbestrijding zal worden gerealiseerd;

 

 

Gemeenschappelijk organisatieplan brandweerzorg & rampenbestrijding:

het vierjaarlijks door het algemeen bestuur van het gemeenschapschappelijk brandweerbureau – gehoord de colleges van burgemeester & wethouders van de deelnemende gemeenten – vast te stellen plan waarin de organisatie en de taken van het gemeenschappelijk brandweerbureau en van de brandweerkorpsen van de deelnemende gemeenten in de Westelijke Mijnstreek worden vastgelegd.

 

 

Veiligheidsketen:

het samenhangend geheel van de schakels pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg voor wat betreft brandweerzorg en rampenbestrijding;

 

 

Pro-actie:

schakel van de veiligheidsketen gericht op:

 

het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan.

 

Preventie:

schakel van de veiligheidsketen gericht op:

 

het voorkomen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 

het voorkomen en beperken van rampen en zware ongevallen, het voorkomen en beperken van ongevallen bij rampen en zware ongevallen;

 

de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen;

 

de uitvoering van de Brandbeveiligingsverordening;

 

 

Preparatie:

schakel van de veiligheidsketen gericht op:

 

het voorzien in voorbereidende maatregelen opdat de bestrijding van branden, ongevallen en rampen veilig, doelmatig en effectief kan plaatsvinden.

 

 

Repressie:

schakel van de veiligheidsketen gericht op:

 

het daadwerkelijk beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 

het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand waaronder het beperken en bestrijden van schade aan het milieu;

 

de uitvoering van werkzaamheden voor wat betreft het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.

 

 

Nazorg:

schakel van de veiligheidsketen gericht op:

 

het bemiddelen bij en waar mogelijk bijdragen aan schadebeperking en bereddering van slachtoffers van branden en ongevallen waarbij de brandweer een taak heeft, het verlenen van psychotraumatische opvang aan brandweermedewerkers en de evaluatie van operationele inzetten van de brandweer;

 

het bijdragen aan de hervatting van het maatschappelijk leven, het coördineren van de psychotraumatische opvang van de slachtoffers en de gezamenlijk ingezette hulpverleners en de beleidsmatige en operationele evaluatie van de bestrijding van zware ongevallen en rampen;

 

 

Bijstand:

aanvullend potentieel van buiten de eigen brandweer als bedoeld in paragraaf 2 van de Brandweerwet 1985, aangevraagd door het bevoegd gezag, bestaande uit basiszorg- , specialistische en andere eenheden van brandweerkorpsen van andere gemeenten en andere regionale brandweren;

 

 

Operationele leiding:

de bevoegdheid tot het geven van bindende aanwijzingen aan commandanten van de bij de bestrijding van branden, zware ongevallen en rampen samenwerkende diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden van de commandanten van die diensten aangaande de wijze van uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 

 

Dekkingsplan:

het in het Gemeenschappelijk organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding Westelijke Mijnstreek in overeenstemming met de plaatselijk aanwezige risico’s, de geografische omstandigheden en de normen van de Handleiding Brandweerzorg begrepen plan met betrekking tot de verdeling van de verzorgingsgebieden over de brandweerkorpsen van de in het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek deelnemende gemeenten en de spreiding van de repressieve brandweereenheden;

 

 

Rampenbestrijding:

het bestrijden van rampen en zware ongevallen als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

De gemeente beschikt over een gemeentelijke brandweer.

Artikel 3 Taken van de gemeentelijke brandweer

De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 4 aan het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek opgedragen gemeenschappelijke basistaken en flexibele taken uit:

 • a.

  de feitelijke uitvoering van taken en werkzaamheden verbonden aan de schakels van de veiligheidsketen pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg;

 • b.

  de door het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek toegewezen specialistische taken en de uitvoering van door dit algemeen bestuur van de regionale brandweer toegewezen coördinerende en facilitaire regionale taken;

 • c.

  andere dan de onder a genoemde taken en werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mensen, dieren en het milieu, te weten:

  • het reinigen van wegen en terreinen bij ongevallen;

  • het verrichten van wacht- en bewakingsdiensten bij evenementen;

  • het geven van voorlichting en instructie aan burgers en instellingen;

  • de door burgemeester & wethouders aan te wijzen andere taken en werkzaamheden.

Artikel 4 Aan het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek opgedragen flexibele taken

Naast de in gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek aan de gemeenschappelijk brandweerbureau opgedragen gemeenschappelijke basistaken kunnen burgemeester en wethouders, gehoord de raad, op basis van een daartoe met het gemeenschappelijk brandweerbureau te sluiten dienstverleningsovereenkomst de uitvoering van één of meer flexibele taken als bedoeld in artikel 3 aan dit openbaar lichaam opdragen.

Artikel 5 Gemeentelijk beleidsplan-meerjarenbegroting, beleidsprogrammabegroting en jaarverslagrekening brandweerzorg en rampenbestrijding

 • 1.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks ter uitvoering van het gemeenschappelijk beleidsplanmeerjarenbegroting brandweerzorg & rampenbestrijding een vierjaarlijks voortschrijdend beleidsplanmeerjarenbegroting vast waarin het lokale basiszorgniveau zowel voor brandweer als rampenbestrijding voor de schakels van de veiligheidsketen pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg wordt uitgewerkt.

 • 2.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks ter uitvoering van het gemeenschappelijk beleidsplanmeerjarenbegroting brandweerzorg & rampenbestrijding een beleidsprogramma-begroting brandweerzorg en rampenbestrijding vast, waarin wordt aangegeven op welke wijze het gemeentelijk aandeel in het binnen de gemeenschappelijke brandweer onderling afgestemde zorgniveau zal worden gerealiseerd.

 • 3.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks voor 1 maart een jaarverslag-jaarrekening vast waarin op de door het gemeenschappelijk brandweerbureau aangegeven onderwerpen de voortgang van het gemeentelijk beleidsplan en de uitvoering van het gemeentelijk beleidsprogramma met betrekking tot de zorg voor brandweer en rampenbestrijding worden gerapporteerd.

Artikel 6 Gemeentelijk actieplan, activiteitenschema en jaarrapportage rampenbestrijding

 • 1.

  De gemeenteraad stelt vierjaarlijks ter uitvoering van het door het algemeen bestuur van de regionale brandweer vastgestelde beheersplan rampenbestrijding voor het verzorgingsgebied van de regionale brandweer het gemeentelijk actieplan rampenbestrijding met kwaliteitsdoelstellingen voor de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie vast.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks ter uitvoering van het gemeentelijk actieplan rampenbestrijding, als bedoeld in het eerste lid, een gemeentelijk activiteitenschema rampenbestrijding vast waarin de toewijzing van middelen en de rampenbestrijdingsopleidingen en oefeningen op bestuurlijk en op uitvoerend niveau zijn geregeld.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een rapportage vast waarin zij verantwoording afleggen over de uitvoering van het gemeentelijk activiteitenschema rampenbestrijding en de mate waarin de kwaliteitsdoelstellingen uit het gemeentelijk actieplan rampenbestrijding zijn gerealiseerd.

Artikel 7 Personeel gemeentelijke brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de omvang en samenstelling van het personeel van de gemeentelijke brandweer toereikend is om de aan de gemeentelijke brandweer opgedragen taken en werkzaamheden op het door burgemeester en wethouders vastgestelde niveau te kunnen uitvoeren.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de omvang, samenstelling en beschikbaarheid van het gemeentelijk personeel dat met de uitvoering van gemeentelijke rampenbestrijdingstaken is belast toereikend is om de opgedragen taken en werkzaamheden in het kader van de rampenbestrijding op het door burgemeester en wethouders vastgestelde niveau te kunnen uitvoeren.

 • 3.

  Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid wordt in het gemeentelijke beleidsprogrammabegroting brandweerzorg en rampenbestrijding een overzicht van de organieke omvang en samenstelling van de gemeentelijke brandweer opgenomen en in het gemeentelijk jaarverslag brandweerzorg en rampenbestrijding een overzicht van de feitelijke omvang en samenstelling van de gemeentelijke brandweer.

Artikel 8 Opleiding en oefening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het gemeentelijk brandweerpersoneel, die voor de uitoefening van de taken als bedoeld in artikel 3 en in overeenstemming met het door het algemeen bestuur van het gemeenschappelijk brandweerbureau vastgestelde basiszorgniveau en toegewezen specialistische taken noodzakelijk zijn.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van gemeentelijk personeel dat met de uitvoering van gemeentelijke rampenbestrijdingstaken is belast.

Artikel 9 Commandant brandweer

 • 1.

  De werkzaamheden ter uitvoering van de taakstelling, bedoeld in artikel 3, worden opgedragen aan de commandant van de gemeentebrandweer, die hiervoor verantwoording verschuldigd is aan burgemeester & wethouders.

 • 2.

  De commandant van de gemeentelijke brandweer is met de dagelijkse leiding over de gemeentelijke brandweer belast.

 • 3.

  De commandant van de gemeentelijke brandweer is adviseur van de raad, het college van burgemeester & wethouders en de burgemeester met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van het beleid betreffende de zorg voor brandweer en rampenbestrijding.

 • 4.

  De commandant van de gemeentelijke brandweer is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding ten behoeve van de raad, het college van burgemeester & wethouders en de burgemeester en de uitvoering van het vastgestelde beleid.

 • 5.

  De commandant van de gemeentelijke brandweer oefent de in dit artikel genoemde bevoegdheden uit in overeenstemming met de door het college van burgemeester & wethouders vastgestelde instructie.

Artikel 10 Materieel en uitrusting

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de omvang en samenstelling van het materieel en de huisvesting van de gemeentelijke brandweer toereikend is om de aan de gemeentelijke brandweer opgedragen taken en werkzaamheden, als bedoeld in artikel 3, op het door hen vastgestelde niveau te kunnen uitvoeren.

 • 2.

  Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid wordt in het gemeentelijke beleidsprogramma brandweerzorg en rampenbestrijding een overzicht van de organieke omvang en samenstelling van het materieel van de gemeentelijke brandweer opgenomen en in het gemeentelijk jaarverslag brandweerzorg en rampenbestrijding een overzicht van de feitelijke omvang, samenstelling en spreiding over de verschillende uitrukposten van het materieel van de gemeentelijke brandweer.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders bepalen, in overeenstemming met het door het algemeen bestuur van het gemeenschappelijk brandweerbureau vierjaarlijks vastgestelde dekkingsplan, de plaats(en) en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de gemeentelijke brandweer zijn ondergebracht en het gemeentelijk brandweerpersoneel gehuisvest is.

Artikel 11 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen, de controle, het onderhoud en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde gewaarborgd is.

Artikel 12 Citeertitel en in werking treden

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als:

  “Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding van de gemeente Schinnen 2004.”

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

 • 3.

  Op de in het tweede lid genoemde datum vervalt de “Organisatieverordening Brandweer”, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 februari 1987.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 oktober 2004.

De griffier

De voorzitter