Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Beleidsregel Schadeprocedures Reconstructie provincie Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel Schadeprocedures Reconstructie provincie Limburg
CiteertitelBeleidsregel schadeprocedures reconstructie provincie Limburg
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpreconstructie, schadevergoeding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht; Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2006Nieuwe regeling

19-04-2006

Provinciaal Blad, 2006, 44

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Schadeprocedures Reconstructie provincie Limburg

BELEIDSREGEL SCHADEPROCEDURES RECONSTRUCTIE PROVINCIE LIMBURG

Beleidsregel schadeprocedures reconstructie Provincie Limburg

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze Beleidsregel schadeprocedures Reconstructie¬wet concentratiegebieden wordt verstaan onder:

 • 1.

  reconstructieprovincies: de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg;

 • 2.

  schadevergoedingsregeling: de regeling inzake schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 13, derde en vierde lid, artikel 30, eerste, tweede en derde lid, artikel 47, vierde en vijfde lid, en artikel 54, tweede en derde lid, van de Rwc;

 • 3.

  aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag om toekenning van schadevergoeding op grond van de Rwc heeft ingediend;

 • 4.

  schadevergoedingsadviseur: het door gedeputeerde staten van een reconstructieprovincie benoemde adviesbureau belast met het uitbrengen van advies aan gedeputeerde staten over een aanvraag om toekenning van schadevergoeding op grond van de Rwc;

 • 5.

  de Minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2 Aanvraag om schadevergoeding, ontvangstbevestiging door bestuursorgaan  

 • 1.

  De aanvraag om schadevergoeding moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

  • a)

   een aanduiding van het besluit of het handelen dat de gestelde schade naar het oordeel van de aanvrager tot gevolg heeft;

  • b)

   een vermelding van de reden of de redenen waarom gedeputeerde staten gehouden zouden zijn de schade te vergoeden die het gevolg is van het onder a bedoelde besluit of handelen;

  • c)

   een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en omvang, alsmede een specificatie van de schade;

  • d)

   een omschrijving van de wijze waarop de schade naar het oordeel van de aanvrager dient te worden vergoed en, zo een vergoeding in geld wordt gewenst, een opgave van het schadebedrag dat naar het oordeel van de aanvrager dient te worden vergoed;

  • e)

   indien de schade betrekking heeft op een waardevermindering van een onroerende zaak, een beschrijving van deze zaak, alsmede een bewijs van eigendom dan wel ander recht op gebruik ervan;

  • f)

   kaartbijlagen met daarop de ligging van de percelen, inclusief eventueel aanwezige opstallen, waarop de aanvraag betrekking heeft, op een schaal van ten minste 1:1000.

 • 2.

  Bij de aanvraag om schadevergoeding wordt gebruik gemaakt van het door gedeputeerde staten van een reconstructieprovincie vastgestelde formulier.

 • 3.

  Gedeputeerde staten bevestigen de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken na ontvangst en stel¬len aanvrager daarbij in kennis van de te vol¬gen procedure.

Artikel 3 Inwinnen advies  

 • 1.

  Na ontvangst van een aanvraag om schadevergoeding kunnen gedeputeerde staten de schadevergoedingsadviseur verzoeken om over deze aanvraag schriftelijk advies uit te brengen.

 • 2.

  Het verzoek wordt door gedeputeerde staten schriftelijk gedaan.

Artikel 4 Taak schadevergoedingsadviseur  

 • 1.

  De schadevergoedingsadviseur onderzoekt of aanvrager ten gevolge van de toepassing van de Rwc voor vergoeding in aanmerking komende schade lijdt of zal lijden zoals bedoeld in de schadevergoedingsregeling.

 • 2.

  Wanneer het onder 1 bedoelde onderzoek als uitkomst heeft dat er sprake is van voor vergoeding in aanmerking komende schade berekent de schadevergoedingsadviseur de omvang van de schade.

 • 3.

  In het advies wordt gemotiveerd aangegeven welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en welke niet of niet geheel.

Artikel 5 Conceptadvies en termijn voor uitbrengen eindadvies  

 • 1. Tenzij aanvrager en gedeputeerde staten anders overeenkomen, zendt de schadevergoedingsadviseur binnen twee maanden na verzending van het schriftelijk verzoek zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, aan aanvrager en gedeputeerde staten het concept van het advies dat hij voornemens is over de aanvraag uit te brengen. De aanvrager en gedeputeerde staten worden in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken hun zienswijzen schriftelijk aan de schadevergoedingsadviseur kenbaar te maken.

 • 2. Ingeval het advies betrekking heeft op de verstrekking van een voorschot op de schadevergoeding kan de schadevergoedingsadviseur zijn advies uitbrengen zonder vooraf een concept van het uit te brengen advies aan aanvrager en gedeputeerde staten te hebben voorgelegd.

 • 3. De schadevergoedingsadviseur brengt zijn eindadvies uit:

  • a)

   wanneer geen toezending van het concept van het advies aan aanvrager en gedeputeerde staten plaatsvindt, binnen twee maanden na verzending van het schriftelijk verzoek zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid;

  • b)

   wanneer toezending van het concept van het advies aan aanvrager en gedeputeerde staten plaatsvindt, binnen zes weken na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn van zes weken.

Artikel 6 Voorbereiding beslissing op aanvraag en zienswijzen  

 • 1.

  Wanneer gedeputeerde staten voornemens zijn om in afwijking van het eindadvies van de schadevergoedingsadviseur zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, de gevraagde schadevergoeding toe te kennen, wordt de Minister in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van zes weken na verzending van het conceptbesluit van gedeputeerde staten tot afwijking van bedoeld eindadvies, schriftelijk zijn zienswijze over dit voornemen kenbaar te maken.

 • 2.

  Wanneer gedeputeerde staten voornemens zijn om in afwijking van het eindadvies van de schadevergoedingsadviseur zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, de gevraagde schadevergoeding af te wijzen, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van zes weken na verzending van het conceptbesluit van gedeputeerde staten tot afwijking van bedoeld eindadvies, schriftelijk zijn zienswijze over dit voornemen kenbaar te maken.

 Artikel 7 Beslistermijn  

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag om schadevergoeding binnen acht weken nadat:

  • a)

   het eindadvies van de schadevergoedingsadviseur zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, is ontvangen of,

  • b)

   de zienswijze zoals bedoeld in artikel 6, eerste of tweede lid, is ontvangen of,

  • c)

   de termijn zoals bedoeld in artikel 6, eerste of tweede lid, is verstreken zonder dat een zienswijze kenbaar is gemaakt.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen het nemen van de in het eerste lid bedoelde beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3.

  Het eindadvies van de schadevergoedingsadviseur wordt met de beslissing van gedeputeerde staten aan de Minister en aanvrager gezonden.

Artikel 8 Voorschot op schadevergoeding  

 • 1.

  Aan belanghebbende kan op aanvraag een door gedeputeerde staten te bepalen voorschot op de schade¬vergoeding worden toegekend.

 • 2.

  Met het verlenen van een voorschot wordt geen aanspraak op schadevergoeding erkend.

 • 3.

  Het voorschot kan uitsluitend worden verleend wanneer aanvrager schriftelijk de verplichting aanvaardt tot gehele en onvoorwaardelijke terugbetaling van het bedrag dat ten onrechte als voorschot is uitbetaald, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente over het teveel betaalde en te rekenen vanaf de datum van betaling van het voorschot.

 • 4.

  Gedeputeerde staten kunnen als zekerheidsstelling voor de terugbetaling van een voorschot een bankgarantie eisen.

 • 5.

  Gedeputeerde staten nemen op de aanvraag om een voorschot geen beslissing voordat het standpunt van de schadevergoedingsadviseur over deze aanvraag is ingewonnen.

Artikel 9 Inwerkingtreding  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 10 Citeertitel  

Dit besluit kan worden aangehaald als Beleidsregel schadeprocedures reconstructie provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten voornoemd,  

L.J.P.M. Frissen, voorzitter

drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

 

Uitgegeven, 29 juni 2006  

De Secretaris,

drs. W.L.J. Weijnen