Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008
CiteertitelAlgemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 
 2. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4:23, 4:25 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-200801-10-2010nieuwe regeling

27-05-2008

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 04-05-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008

 

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  weg:

 • 1. de weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

  2. de - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke pleinen en open plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen, ijsvlakten en aanlegplaatsen voor vaartuigen;

  3. de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen, welke uitsluitend tot voor bewoning in gebruik zijnde ruimte toegang geven en niet afsluitbaar zijn;

  4. andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen; de afsluitbare alleen gedurende de tijd dat zij niet door of vanwege degene die daartoe naar burgerlijk recht bevoegd is, zijn afgesloten.

 • b.

  openbaar water:

 • alle wateren die - al dan niet met enige beperking - voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn.

 • c.

  bebouwde kom:

 • de bebouwde kom of kommen waarvan Gedeputeerde Staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de Wegenwet.

 • d.

  rechthebbende:

 • een ieder die over enige zaak enige zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht.

 • e.

  voertuigen:

 • alle voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder a en onder a 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van:

 • a. treinen en trams;

  b. kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen.

 • f.

  vaartuigen:

 • alle vaartuigen, daaronder mede verstaan drijvende werktuigen alsmede woonschepen, glijboten en ponten.

 • g.

  woonschepen:

 • schepen uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of tot woning bestemd.

 • h.

  bouwwerk:

 • elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

 • i.

  gebouw:

 • elk bouwwerk dat een voor personen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • j.

  vee:

 • dieren die behoren tot de diersoorten genoemd in bijlage II van artikel 55 van de Meststoffenwet.

 • k.

  handelsreclame:

 • iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • l.

  bevoegd gezag:

 • bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 1.2 Indiening aanvraag

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bevoegde bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien het van mening is dat de aard van de gevraagde vergunning of ontheffing zodanig is dat voor een verantwoorde beoordeling van de aanvraag onvoldoende tijd aanwezig is.

 • 2.

  Voor bepaalde, door het bevoegde bestuursorgaan aan te wijzen vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

 • 3.

  Het bestuursorgaan kan besluiten dat voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing gebruik dient te worden gemaakt van een door het bestuursorgaan vastgesteld formulier.

Artikel 1.3 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1.4 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens de wet of deze verordening anders is bepaald.

Artikel 1.5 Duur vergunning of ontheffing

Een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Artikel 1.6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder of zijn rechtsverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 1.7 Vervallen van vergunning of ontheffing

Een vergunning of ontheffing vervalt indien gedurende drie jaar anders dan wegens overmacht geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning of ontheffing, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald.

Artikel 1.8 Termijnen

Voor zover sprake is van termijnen in uren, bepaald door terugrekening van een tijdstip of gebeurtenis, en deze eindigen op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, worden de termijnen geacht te eindigen om 12.00 uur op de voorgelegen dag, die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

HOOFDSTUK II OPENBARE ORDE

Afdeling 1 Orde en veiligheid op de weg

Paragraaf 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2.1.1.1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

 • 2.

  Een ieder, die op de weg aanwezig is bij enig voorval, waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij samenscholing, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden zich te begeven of te bevinden op terreinen, wegen of weggedeelten, wanneer deze door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

 • 5.

  Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Paragraaf 2 Betogingen

Artikel 2.1.2.1 Optochten (vervallen)

Artikel 2.1.2.2 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

 • 1.

  Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, moet daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste 48 uur voordat deze gehouden zal worden, schriftelijk kennis geven aan de burgemeester, met inachtneming van hetgeen in artikel 2.1.2.4, eerste lid, hierover is bepaald.

 • 2.

  Onder openbare plaats wordt verstaan een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, juncto tweede lid van de Wet openbare manifestaties.

Artikel 2.1.2.3 Afwijking termijn

De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in artikel 2.1.2.2, eerste lid, genoemde termijn van 48 uur verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

Artikel 2.1.2.4 Te verstrekken gegevens

 • 1.

  De kennisgeving bevat:

  • a.

   naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b.

   het doel van de betoging;

  • c.

   de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

  • d.

   de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

  • e.

   voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;

  • f.

   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 2.

  Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

Paragraaf 3 Verspreiden van gedrukte stukken (vervallen)

Paragraaf 4 Vertoningen e.d. op de weg (vervallen)

Paragraaf 5 Bruikbaarheid van de weg

Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor:

  • a.

   vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

  • b.

   zonneschermen, mits deze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en mits:

  • -

   geen onderdeel zich minder dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt;

  • -

   geen onderdeel van het scherm, in welke stand dat ook staat, zich op minder dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt en

  • -

   geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

  • c.

   de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

  • d.

   voertuigen;

  • e.

   voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

  • f.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.

 • 3.

  De vergunning bedoeld in het eerste lid wordt verleend:

  • a.

   als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   door het college in de overige gevallen.

 • 4.

  Het is verboden op, in, over of boven de weg voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • 5.

  Voor de toepassing van het tweede lid, onder c, wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 • 6.

  De vergunning kan worden geweigerd:

  • a.

   indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • b.

   indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

  • c.

   in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 7.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet, voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, het Provinciaal wegenreglement Friesland, de Telecommunicatiewet en de daarop gebaseerde telecommunicatieverordening of de Woningwet,en voor zover er sprake is van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.1 of terras als bedoeld in artikel 2.3.1.1, derde lid, waarvoor vergunning is verleend.

Artikel 2.1.5.2 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend:

  • a.

   als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;

  • b.

   door het college in de overige gevallen.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor het Rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap bij het uitvoeren van zijn of haar publiekrechtelijke taak.

 • 4.

  Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement, de Telecommunicatiewet en de daarop gebaseerde telecommunicatieverordening Friesland.

Artikel 2.1.5.3 Maken, veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:

  • a.

   een uitweg te maken naar de weg;

  • b.

   van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;

  • c.

   verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 • 3.

  Een vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de bruikbaarheid van de weg;

  • b.

   het veilig en doelmatig gebruik van de weg;

  • c.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • d.

   de bescherming van groenvoorziening in de gemeente.

 • 4.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement Friesland.

Paragraaf 6 Veiligheid op de weg

Artikel 2.1.6.1 Veroorzaken van gladheid (vervallen)

Artikel 2.1.6.2 Winkelwagentjes (vervallen)

Artikel 2.1.6.3 Hinderlijke beplanting of voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

Artikel 2.1.6.4 Openen straatkolken e.d.

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of enigerlei andere afsluiting, die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2.1.6.5 Kelderingangen, koekoeken e.d. (vervallen)

Artikel 2.1.6.6 Rookverbod in bossen en natuurgebieden (vervallen)

Artikel 2.1.6.7 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp (vervallen)

Artikel 2.1.6.8 Vallende voorwerpen (vervallen)

Artikel 2.1.6.9 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 • 1.

  De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk, vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van het college, voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Artikel 2.1.6.10 Objecten onder hoogspanningslijn (vervallen)

Artikel 2.1.6.11 Veiligheid op het ijs

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

  • b.

   bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten, te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of het Provinciaal Waterreglement Friesland.

Afdeling 2 Toezicht op evenementen

Artikel 2.2.1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoopvoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid onder h van de Gemeentewet;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.3.3.1 van deze verordening.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.2, op de weg;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

Artikel 2.2.2 Evenementen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor eendaagse evenementen, indien:

  • a.

   het evenement een barbecue of straatfeest in de open lucht betreft;

  • b.

   het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 100 personen;

  • c.

   het niet langer dan tot 24.00 uur duurt;

  • d.

   niet langer dan tot 23.00 uur live-muziek ten gehore wordt gebracht;

  • e.

   het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, fiets-, bromfiets of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

  • f.

   slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;

  • g.

   er een organisator is;

  • h.

   de organisator de burgemeester tenminste 4 weken voorafgaand aan het evenement in kennis stelt met een door de burgemeester vastgesteld meldingsformulier;

  • i.

   indien binnen 14 werkdagen na ontvangst van het meldingsformulier door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden, kan het evenement zoals gemeld plaatsvinden.

 • 3.

  Het verbod van het eerste lid geldt voorts niet voor een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4.

  De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • c.

   de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

  • d.

   de zedelijkheid of gezondheid;

  • e.

   het karakter van de locatie.

Artikel 2.2.3 Ordeverstoring (vervallen)

Afdeling 3 Toezicht op openbare inrichtingen

Paragraaf 1 Toezicht op horecabedrijven

Artikel 2.3.1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Onder horecabedrijf wordt in deze paragraaf verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, discotheek, buurthuis, clubhuis of daaraan verwante in- richting waar tegen vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen worden bereid of verstrekt.

 • 2.

  Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan: een bij dit bedrijf behorend terras en de andere aanhorigheden.

 • 3.

  Een terras in de zin van deze paragraaf is een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid en/of verstrekt.

 • 4.

  Onder houder wordt in deze paragraaf verstaan: degene die een horecabedrijf exploiteert op grond van het bepaalde in artikel 2.3.1.2 of artikel 2.3.1.3.

 • 5.

  Deze paragraaf verstaat niet onder bezoekers:

  • a.

   de gezinsleden van de houder alsmede diens elders wonende bloed- en aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde graad;

  • b.

   de personen die voorkomen in het register als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

  • c.

   de personen van wie de aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 2.3.1.2 Exploitatie horecabedrijf

 • 1.

  Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

 • 2.

  Indien de vestiging of de exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, wordt de aanvraag om vergunning als bedoeld in het eerste lid aangehouden tot op een verzoek tot medewerking aan een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan onherroepelijk is beslist.

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning indien het verzoek tot vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan onherroepelijk is afgewezen.

 • 4.

  De burgemeester weigert de vergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid, waar bedrijfsmatig alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt indien niet wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   leidinggevenden als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Drank- en Horecawet dienen te voldoen aan de eisen die bij of krachtens artikel 8, lid 2 en 3 van de Drank- en Horecawet zijn gesteld;

  • b.

   het horecabedrijf dient te voldoen aan de eisen die bij of krachtens artikel 10 van de Drank- en Horecawet zijn gesteld.

 • 5.

  De burgemeester kan de vergunning als bedoeld in het eerste lid geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf.

 • 6.

  Bij de toepassing van de in het vijfde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van het horecabedrijf.

 • 7.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.5.1 beslist de burgemeester in geval van een vergunningaanvraag die betrekking heeft op een of meer bij het horecabedrijf behorende terrassen voor zover deze zich op de weg bevinden over de ingebruikneming van die weg ten behoeve van het terras.

 • 8.

  Onverminderd het gestelde in het vijfde en zesde lid kan de burgemeester de in het zevende lid bedoelde ingebruikneming van die weg ten behoeve van een of meer bij een horecabedrijf horende terrassen weigeren:

  • a.

   indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

  • b.

   indien dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • 9.

  Het bepaalde in het zevende en achtste lid geldt niet, voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

Artikel 2.3.1.3 Ontheffing vergunningplicht

 • 1.

  De burgemeester kan bepalen, dat het gestelde in artikel 2.3.1.2 niet geldt voor een of meer in dat besluit aangeduide soorten horecabedrijven in de gehele gemeente dan wel in een of meer daarin aangewezen gedeelten van de gemeente.

 • 2.

  De exploitatie van een horecabedrijf, waarop een besluit als bedoeld in het eerste lid van toepassing is, moet zodanig geschieden dat daardoor de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed.

Artikel 2.3.1.4 Sluitingsuur (vervallen)

Artikel 2.3.1.5 Afwijkende sluitingstijden; tijdelijke sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor één of meer horecabedrijven tijdelijke sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b Opiumwet.

Artikel 2.3.1.6 Aanwezigheid in gesloten inrichting (vervallen)

Artikel 2.3.1.7 Ordeverstoring (vervallen)

Artikel 2.3.1.8 Het college als bevoegd orgaan

Indien een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.1 geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet treedt niet de burgemeester maar het college op als bevoegd bestuursorgaan ten behoeve van artikel 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.5.

Paragraaf 2 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf (vervallen)

Paragraaf 3 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2.3.3.1 Speelgelegenheden

 • 1.

  Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waarin de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

 • 2.

  Het is verboden zonder de vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid onder c van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend.

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid.

Artikel 2.3.3.2 Speelautomaten

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: de Wet op de Kansspelen

  • b.

   speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a van de Wet;

  • c.

   kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c van de Wet;

  • d.

   hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d van de Wet;

  • e.

   laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e van de Wet.

 • 2.

  In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten;

 • 3.

  In laagdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

Afdeling 4 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Artikel 2.4.1 Betreden gesloten woning

 • 1.

  Het is verboden een krachtens artikel 174a Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2.

  Het is verboden een krachtens artikel 13b Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf, te betreden.

 • 3.

  Dit verbod geldt niet voor personen van wie de aanwezigheid in de woning wegens dringende redenen noodzakelijk is.

 • 4.

  De burgemeester is bevoegd van het in eerste lid en tweede lid bedoelde verboden ontheffing te verlenen.

Artikel 2.4.2 Plakken en kladden

 • 1.

  Het is verboden de weg of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is:

  • a.

   een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding, aan te plakken of te laten aanplakken op andere wijze aan te brengen of te laten aanbrengen;

  • b.

   met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te laten aanbrengen.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 5.

  Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 6.

  Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 7.

  De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Artikel 2.4.3 Vervoer plakgereedschap e.d.(vervallen)

Artikel 2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen (vervallen)

Artikel 2.4.5 Betreden van plantsoenen e.d. (vervallen)

Artikel 2.4.6 Rijden over bermen e.d. (vervallen)

Artikel 2.4.7 Hinderlijk gedrag op of aan de weg

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   op of aan de weg te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere sluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

  • b.

   zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of aan bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder veroorzaakt wordt.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426 bis, 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2.4.7a Verstoring van de openbare orde

 • 1.

  Het is verboden op of aan de openbare weg of in een voor het publiek toegankelijk bouwwerk op enigerlei wijze de orde te verstoren, zich hinderlijk te gedragen, personen lastig te vallen of te vechten.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424 of 426 bis van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2.4.8 Hinderlijk drankgebruik

 • 1.

  Het is verboden op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.3.1.1, derde lid;

  • b.

   de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waaronder een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

  • c.

   door het college aangewezen plaatsen.

Artikel 2.4.9 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen (vervallen)

Artikel 2.4.10 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen dan wel te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

Artikel 2.4.11 Neerzetten van fietsen e.d. (vervallen)

Artikel 2.4.12 Overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterrein e.d. (vervallen)

Artikel 2.4.13 Bespieden van personen (vervallen)

Artikel 2.4.14 Bewakingsapparatuur (vervallen)

Artikel 2.4.15 Nodeloos alarmeren (vervallen)

Artikel 2.4.16 Alarminstallaties (vervallen)

Artikel 2.4.17 Loslopende honden (vervallen)

Artikel 2.4.18 Verontreiniging door honden

 • 1.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:

  • a.

   op een gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is bestemd voor het verkeer van voetgangers;

  • b.

   op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;

  • c.

   op een andere door het college aangewezen plaats.

 • 2.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op of aan de weg binnen de bebouwde kom.

 • 3.

  De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste en tweede lid gestelde gebod wordt opgeheven, indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

 • 4.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht, indien hij zich met een hond op of aan de weg bevindt, een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor de verwijdering van de uitwerpselen. Hij is verplicht dit hulpmiddel op eerste vordering te laten zien aan de toezicht houdende ambtenaar.

 • 5.

  Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a en het tweede lid niet geldt.

 • 6.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats.

 • 7.

  De verboden gelden niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2.4.19 Gevaarlijke honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op of aan de weg of op het terrein van een ander:

  • a.

   anders dan kort aangelijnd, nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt, dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;

  • b.

   anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf, nadat het college de eigenaar of de houder schriftelijk heeft meegedeeld, dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.

 • 2.

  De hond moet zijn voorzien van een optisch leesbaar, niet verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of in de buikwand volgens nader door het college te stellen eisen.

 • 3.

  In het eerste lid wordt verstaan onder:

  • a.

   muilkorf: een muilkorf als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Regeling Agressieve Dieren;

  • b.

   kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.

 • 4.

  Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Regeling Agressieve Dieren.

Artikel 2.4.20 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1.

  Het college is bevoegd buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer gedeelten van de gemeente of bepaalde plaatsen aan te wijzen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij aangeduide dieren:

  • a.

   aanwezig te hebben; dan wel

  • b.

   aanwezig te hebben anders dan wel met inachtneming van de door hen ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid gestelde regels; dan wel

  • c.

   aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven of mede is aangegeven.

 • 2.

  Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats een daarbij aangeduid dier of daarbij aangeduide dieren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels, dan wel aanwezig te hebben tot een groter aantal dan door het college is aangegeven.

 • 3.

  Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.

 • Artikel

  2.4.21 Wilde dieren (vervallen)

 • Artikel

  2.4.22 Loslopend vee

 • De

  rechthebbende op vee, dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee de weg niet kan bereiken.

Artikel 2.4.23 Schade door duiven (vervallen)

Artikel 2.4.24 Bijen (vervallen)

Afdeling 5 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen (vervallen)

 

Afdeling 6 Vuurwerk

Artikel 2.6.1 Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van toepassing is.

Artikel 2.6.2 Afleveren van vuurwerk (vervallen)

Artikel 2.6.3 Bezigen van consumentenvuurwerk

 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2.

  Het is verboden consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats te bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Artikel 2.6.4 Carbidschieten

 • 1.

  Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

 • 2.

  Carbidschieten is verboden.

 • 3

  Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, mits daarbij wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

  • 1.

   er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu;

  • 2.

   de plek waar het carbidschieten plaatsvindt ligt buiten de bebouwde kom;

  • 3.

   de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot de woonbebouwing bedraagt tenminste 75 meter;

  • 4.

   de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren bedraagt tenminste 300 meter;

  • 5.

   indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het terrein te worden verlicht.

 • 4.

  De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is.

 • 5.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.

 • 6.

  Dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 7 Drugsoverlast

Artikel 2.7.1 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Afdeling 8 Bestuurlijke ophouding (niet opgenomen)

 

Afdeling 9 Preventief fouilleren

Artikel 2.9.1 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Afdeling 10 Cameratoezicht

Artikel 2.10.1 Cameratoezicht op openbare plaatsen

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot

plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op

een openbare plaats.

HOOFDSTUK III: • SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE E.D.

Afdeling 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 3.1.1 Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  prostitutie:

 • het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • b.

  prostituee:

 • degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • c.

  seksinrichting:

 • de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, een privé-huis of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 • d. privé-huis:

  een seksinrichting die alleen op afspraak te bezoeken is;

  e. escortbedrijf:

  de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

  f. exploitant:

  de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

  g. beheerder:

  de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent in een seksinrichting of escortbedrijf;

 • h.

  bezoeker:

 • degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

 • 1. de exploitant;

 • 2. de beheerder;

 • 3. de prostituee;

 • 4. het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

 • 5. toezichthouders als bedoeld in artikel 6.2 van de APV;

 • 6. andere personen van wie de aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3.1.2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Afdeling 2 Seksinrichtingen, escortbedrijven, straatprostitutie e.d.

Artikel 3.2.1 Seksinrichtingen, escortbedrijven

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  Het is verboden een seksinrichting te exploiteren in door het college aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

 • 3.

  In de aanvraag om vergunning en de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de persoonsgegevens van de exploitant;

  • b.

   de persoonsgegevens van de beheerder;

  • c.

   het aantal werkzame prostituees;

  • d.

   de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf;

  • e.

   de plaatselijke en kadastrale ligging van de inrichting door middel van een situatietekening met een schaal van tenminste 1:1000;

  • f.

   de plattegrond van de inrichting door middel van een tekening met een schaal van tenminste 1:100;

  • g.

   bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimte waarin hij voornemens is de inrichting te exploiteren.

Artikel 3.2.2 Gedragseisen exploitant en beheerder

 • 1.

  De exploitant en de beheerder:

  • a.

   staat niet onder curatele en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

  • b.

   is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;

  • c.

   heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 • 2.

  Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is de exploitant en de beheerder niet:

  • a.

   met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

  • b.

   binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

  • c.

   binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 500,-- of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

   • a.

    bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

   • b.

    de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 250a (oud), 252, 273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 417 bis, 426, 429 quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

   • c.

    de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

   • d.

    de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de kansspelen;

   • e.

    de artikelen 2 en 3 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

   • f.

    de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • 3.

  Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

  • a.

   vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan € 375,-- bedraagt;

  • b.

   een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

 • 4.

  De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

  • a.

   bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

  • b.

   bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 5.

  De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest zijn van een seksinrichting die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1. is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

Artikel 3.2.3 Sluitingstijden

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 3.00 uur en 10.00 uur.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd bestuursorgaan door middel van een vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 1.3 voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

 • 3.

  Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedu- rende de tijd dat die inrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3.2.4, gesloten dient te zijn.

 • 4.

  Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3.2.4 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

 • 1.

  Met het oog op de in artikel 3.3.2, tweede lid, genoemde belangen of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk, kan het bevoegd bestuursorgaan:

  • a.

   tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3.2.3, eerste of tweede lid, geldende sluitingstijden vaststellen;

  • b.

   van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar bekend.

Artikel 3.2.5 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de ingevolge artikel 3.2.1 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de seksinrichting aanwezig is.

 • 2.

  De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

  • a.

   geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten als genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal), en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

  • b.

   geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3.2.6 Straat- en raamprostitutie

 • 1.

  Het is verboden op of langs wegen dan wel vanuit een pand, zichtbaar vanaf de openbare weg, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, te trachten als prostituee de aandacht van passanten op zich te vestigen.

 • 2.

  Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 • 3.
  • a. De burgemeester kan met het oog op de in artikel 3.3.2, tweede lid, genoemde belangen, personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het tweede lid, bij besluit verbieden zich gedurende bij dat besluit bepaalde termijn en aangegeven tijden, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen als bedoeld in het eerste lid;

  • b.

   de burgemeester beperkt het onder a genoemde verbod indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is;

  • c.

   het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd verbod als bedoeld onder a.

Artikel 3.2.7 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen e.d.

 • 1.

  Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goede- ren, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel af- beeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

  • a.

   indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;

  • b.

   anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet.

Afdeling 3 Beslissingstermijn; weigeringsgronden; nadere regels

Artikel 3.3.1 Beslissingstermijn (vervallen)

Artikel 3.3.2 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, wordt geweigerd indien:

  • a.

   de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3.2.2 gestelde eisen;

  • b.

   de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening;

  • c.

   er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht, of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

 • 2.

  De vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid kan worden geweigerd:

  • a.

   in het belang van de openbare orde;

  • b.

   in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

  • c.

   in het belang van het voorkomen of beperken van aantasting van de woon- en leefklimaat;

  • d.

   in het belang van de veiligheid van personen of goederen;

  • e.

   in het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid;

  • f.

   in het belang van de gezondheid of zedelijkheid;

  • g.

   in het belang van de arbeidsomstandigheden van de prostituee;

  • h.

   indien de aangevraagde locatie niet voldoet aan overige door het college ingevolge artikel 3.3.3 gestelde nadere regels.

Artikel 3.3.3 Nadere regels

Met het oog op de in artikel 3.3.2 genoemde belangen, kan het college over de uitoefening van de bevoegdheden in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.

Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

Artikel 3.4.1 Beëindiging exploitatie

 • 1.

  De vergunning vervalt zodra de exploitant als bedoeld in artikel 3.2.1, lid, onder a de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

 • 2.

  Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3.4.2 Wijziging beheer

 • 1.

  Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3.2.1, derde lid, onder b, het beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3.3.2, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

HOOFDSTUK IV BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE

Afdeling 1 Geluid- en lichthinder

Artikel 4.1.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit:

 • het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

 • b.

  inrichting:

 • een inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;

 • c.

  houder van een inrichting:

 • degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • d.

  collectieve festiviteit:

 • festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • e.

  incidentele festiviteit:

 • festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen.

Artikel 4.1.2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1.

  De geluidsnormen genoemd in artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 2.

  De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 3.

  In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer van de volgende delen: Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden/Veenwoudsterwal, Broeksterwoude/De Valom, Driesum/Wouterswoude, Rinsumageest, Sijbrandahuis, Roodkerk.

 • 4.

  Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

Artikel 4.1.3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

 • 1.

  Het is een inrichting toegestaan maximaal vier incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit niet van toepassing zijn mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld. 2. Het is een inrichting toegestaan maximaal vier incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113 eerste lid van het Besluit niet van toepassing is mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 2.

  Het college stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving.

 • 3.

  De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

 • 4.

  De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

Artikel 4.1.4 Verboden incidentele festiviteiten

Het is verboden een incidentele festiviteit te organiseren, toe te laten feitelijk te leiden of daaraan deel te nemen indien de burgemeester het organiseren van een incidentele festiviteit verboden heeft wanneer naar zijn oordeel de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting en/of openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.

Artikel 4.1.5 Overige geluidhinder

 • 1.

  Het is verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten, op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het verbod geldt niet, voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wegenverkeerswet 1994, de Zondagswet, het Wetboek van Strafrecht, de Luchtvaartwet, het Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 of het Vuurwerkbesluit.

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4.2.1 Straatvegen (vervallen)

Artikel 4.2.2 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op of aan de weg zijn natuurlijke behoefte te doen buiten een daarvoor bestemde inrichting of plaats.

Artikel 4.2.3 Sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen (vervallen)

Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4.3.1 Begripsomschrijvingen

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  houtopstand:

 • één of meer bomen of boomvormers, een houtwal, een houtsingel of een grotere (lint)begroeiing van struiken;

 • b.

  boom:

 • een houtachtig gewas met een stamomtrek van minimaal 31 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de stamomtrek van de dikste stam. De stamomtrek kan kleiner zijn indien sprake is van een boom in het kader van de herplant- of instandhoudingsplicht;

 • c.

  houtwal:

 • al dan niet verhoogde lintvormige smalle beplantingsstrook met daarop op geregelde afstand of aaneengesloten bomen of boomvormers en struiken;

 • d.

  houtsingel:

 • lintvormige, veelal langs een sloot gelegen, beplantingsstrook van bomen of boomvormers (doorgaans elzen) al dan niet in combinatie met struiken (doorgaans meidoorn);

 • e.

  structureel onderhoud:

 • groot, achterstallig onderhoud waarbij dode, zwakke of hinderlijke takken worden verwijderd en het verbeteren van de groeiplaats;

 • f.

  vellen:

 • rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandebaleren; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand tot gevolg kunnen hebben;

 • g.

  knotten/kandelaberen:

 • het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen;

 • h.

  boomwaarde:

 • de waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen;

 • i.

  monumentale of waardevolle boom:

 • een boom of houtopstand die als zodanig is aangewezen op een door het college vast te stellen bomenlijst als bedoeld in artikel 4.3.3 lid 1;

 • j.

  erf:

 • het perceel, of een gedeelte daarvan dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw.

Artikel 4.3.2 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstanden te vellen of te doen vellen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor:

  • a.

   houtopstand in tuinen of erven behorende bij woningen, met uitzondering van houtwallen, houtsingels, monumentale of waardevolle bomen en houtopstanden die zijn geplant ingevolge artikel 4.3.7;

  • b.

   houtopstanden als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Boswet;

  • c.

   houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten de bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:

  • -

   een kleiner oppervlakte beslaat dan 10 are, of

  • -

   in geval van rijbeplanting, gerekend over het totale aantal rijen, minder bomen omvat dan 20;

  • d.

   houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving of last van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4.3.7 van deze afdeling;

  • e.

   houtopstand, waarvan de gemeente de eigenares of de rechthebbende is, wanneer het vellen daarvan gebeurt met het oog op vervanging van die beplanting op openbaar terrein;

Artikel 4.3.3 Monumentale of waardevolle houtopstanden

 • 1.

  Het college houdt een lijst bij (bomenlijst), waarop het houtopstanden plaatst, die hij als monumentaal of waardevol heeft aangewezen. Het college kan daarin ambtshalve of op verzoek wijzigingen aanbrengen.

 • 2

  Het college kan een boom of houtopstand op de bomenlijst plaatsen indien deze naar zijn oordeel op grond van artikel 4.3.5 lid 1 genoemde criteria van bijzondere betekenis is.

 • 3.

  Het college kan besluiten tot het afvoeren van een boom of houtopstand van de bomenlijst, indien:

  • a.

   de boom of houtopstand is geveld of op andere wijze teniet is gegaan;

  • b.

   de boom of houtopstand in een onomkeerbare slechte conditie verkeert;

  • c.

   sprake is van dreigend gevaar of schade voor derden;

  • d.

   de reden om tot plaatsing op de lijst over te gaan niet meer aanwezig is.

 • 4.

  Een besluit tot wijziging van de bomenlijst wordt onverwijld meegedeeld aan de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en voorts aan degenen die om wijziging hebben verzocht. Van een besluit tot wijziging van de bomenlijst doet het college een openbare kennisgeving.

 • 5.

  Met ingang van de datum waarop de kennisgeving heeft plaatsgevonden tot het moment dat plaatsing op de bomenlijst plaatsvindt, dan wel vaststaat dat de houtopstand niet als monumentaal of waardevol op de lijst wordt geplaatst, vindt het bepaalde in artikel 4.3.2, tweede lid onder a geen toepassing.

 • 6.

  De bomenlijst omvat in ieder geval een voor een ieder goed herkenbare omschrijving, de standplaats, de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en de reden van registratie van iedere houtopstand.

 • 7.

  De gemeente draagt mede zorg voor het structureel onderhoud aan houtopstanden van derden die op grond van dit artikel op de bomenlijst zijn ingeschreven. Zij verleent daartoe de door haar noodzakelijk geachte diensten.

 • 8.

  De eigenaar en/of zakelijk gerechtigde is verplicht het college onmiddelijk schriftelijk mededeling te doen van:

  • a.

   eigendomsoverdracht van de monumentale of waardevolle houtopstand;

  • b.

   het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de monumentale of waardevolle houtopstand;

  • c.

   de dreiging dat de monumentale of waardevolle houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan.

Artikel 4.3.4 Spoedeisend belang

Het bevoegd gezag kan toestemming geven tot direct vellen, indien sprake is van een ernstige bedreiging van de (openbare) veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties.

Artikel 4.3.5 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning kan in elk geval worden geweigerd op grond van:

  • a.

   de natuurwaarde van de houtopstand;

  • b.

   de landschappelijke waarde van de houtopstand;

  • c.

   de waarde van de houtopstand voor het dorpsschoon;

  • d.

   de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

  • e.

   de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

  • f.

   de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand;

  • g.

   de boomwaarde van de houtopstand.

Artikel 4.3.6 Bijzondere vergunningsvoorschriften

 • 1.

  Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant.

 • 2.

  Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welk termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Een vergunning wordt verleend onder de standaard voorwaarde van feitelijk niet- gebruik tot zes weken na de dag van bekendmaking van de kapvergunning.

 • 4.

  Onverminderd het bij of krachtens de wet bepaalde, kan het bevoegd gezag de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien gedurende één jaar na de datum van inwerkingtreding geen activiteiten zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

Artikel 4.3.7 Herplant-/instandhoudingsplicht

 • 1.

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop de houtopstand zich bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van de voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen binnen een door het bevoegd gezag te stellen termijn.

 • 2.

  Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is, ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt, dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen binnen een door het bevoegd gezag te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 • 4.

  Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste tot en met derde lid is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 4.3.8 Schadevergoeding

Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende door de toepassing van artikel 4.3.2, artikel 4.3.6 of artikel 4.3.7, schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te komen en waarvan de vergoeding niet anderszins is verzekerd, kent het college hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

Artikel 4.3.9 Bestrijding van iepziekte

1. Dit artikel verstaat onder:

 • a.

  iepziekte:

 • de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (sym. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moureau);

 • b.

  iepenspintkever:

 • het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus pygmaeus.

 • 2.

  Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor ver- meerdering van iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

  • a.

   indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;

  • b.

   de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen;

  • c.

   de niet ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.

 • 3.

  Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan, met uitzondering van geheel ontschorst iepenhout en iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm, voor- handen of in voorraad te hebben of te vervoeren. Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod

Artikel 4.3.10 Afstand van de erfgrenslijn

De afstand van de erfgrenslijn bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters.

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4.4.1 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, ingekuilde landbouwproducten, dieselolie e.d.

 • 1.

  Het college kan in de openlucht, buiten de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid dan wel ter voorkoming van hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu op of in de bodem, verboden is één of meer van de volgende daarbij nader aangeduide, voorwerpen, stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben, anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels:

  • a.

   onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

  • b.

   bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

  • c.

   caravans, kampeerwagens, boten, tenten en andere dergelijke, gewoonlijk voor recreatieve doeleinden gebezigde voorwerpen, indien het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel.

 • 2.

  Het college kan in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de open- bare gezondheid dan wel ter voorkoming van hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu op of in de bodem, regels stellen die in acht moeten worden genomen bij het in de open lucht buiten de weg gelegen plaatsen opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van de volgende daarbij nader aangeduide voorwerpen of stoffen:

  • a.

   mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen;

  • b.

   dieselolie en overige brandbare vloeistoffen.

 • 3.

  In het eerste en tweede lid wordt onder weg verstaan, hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4.

  Het is verboden een door het college aangeduid voorwerp of stof:

  • a.

   op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben op door het college aangewezen plaatsen; dan wel

  • b.

   op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels op door het college aangewezen plaatsen; dan wel

  • c.

   op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels.

 • 5.

  Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer of de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Artikel 4.4.2 Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames e.d.

 • 1.

  Het is de rechthebbende op een onroerende zaak alsmede de hoofdgebruiker van die zaak verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag deze zaak of een daarop aanwezige zaak te gebruiken of het gebruik daarvan toe te laten voor het maken van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.

 • 2.

  Het verbod geldt niet ten aanzien van:

  • a.

   opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak;

  • b.

   opschriften en aankondigingen op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door de overheid;

  • c.

   opschriften, aankondigingen en afbeeldingen die gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 1 m2 en geen van alle een grotere afmeting in een richting hebben dan 1,5 m, mits het college hiervan in kennis is gesteld. Het college kan de reclame-uiting verbieden op grond van de in lid 4 genoemde criteria;

  • d.

   opschriften betrekking hebbend op de naam en/of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken en/of op de namen van degenen die bij het ontwerp en/of de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf en niet verlicht zijn, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

  • e.

   opschriften en aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.

 • 3.

  Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Monumentenwet, de gemeentelijke monumentenverordening of artikel 2.1.5.1 van de APV.

 • 4.

  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

  • a.

   indien de reclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

  • b.

   in het belang van de verkeersveiligheid;

  • c.

   in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak;

  • d.

   indien de reclame pornografische/godlasterende afbeeldingen dan wel teksten betreft.

HOOFDSTUK V ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING VAN DE GEMEENTE

Afdeling 1 Parkeerexcessen

Artikel 5.1.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wegen:

 • de weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeers- wet 1994.

 • b.

  voertuigen:

 • alle voertuigen met uitzondering van:

  • 1.

   treinen en trams;

  • 2.

   fietsen en bromfietsen;

  • 3.

   invalidenvoertuigen in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • 4.

   kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen, rolstoelen;

 • c.

  parkeren:

 • het laten stilstaan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Artikel 5.1.2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

 • 1.

  Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

  • a.

   drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een dezer voertuigen; dan wel

  • b.

   de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 2.

  Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan:

  • a.

   het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;

  • b.

   het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 3.

  Tot de voertuigen bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend:

  • a.

   voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, zulks gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;

  • b.

   voertuigen gebezigd voor persoonlijk gebruik van de in het eerste lid genoemde persoon.

 • 4.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5.1.3 Defecte voertuigen (vervallen)

Artikel 5.1.4 Voertuigwrakken

 • 1.

  Het is verboden een voertuigwrak op de weg te plaatsen of te hebben.

 • 2.

  Onder voertuigwrak wordt verstaan: een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5.1.5 Caravans e.d.

 • 1.

  Het is verboden een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

  • a.

   langer dan op drie achtereenvolgende dagen te doen of laten staan op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

  • b.

   op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Provinciale caravan- en tentenverordening of het Provinciaal wegenreglement.

Artikel 5.1.6 Parkeren van reclamevoertuigen (vervallen)

Artikel 5.1.7 Parkeren van grote voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit parkeren naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

 • 4.

  Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

Artikel 5.1.8 Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2.

  Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5.1.9 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen (vervallen)

Artikel 5.1.10 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing:

  • a.

   op wegen, zoals bedoeld in artikel 5.1.1, onder a;

  • b.

   op voertuigen die nodig zijn en gebruikt worden ter uitvoering van werkzaamheden door of vanwege de overheid;

  • c.

   op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen welke mede of uitsluitend voor dit doel zijn bestemd.

 • 3.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5.1.11 Overlast van fiets of bromfiets

 • 1.

  Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 • 2.

  Het is verboden fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren op de weg te laten staan.

Afdeling 2 Collecteren, venten en standplaatsen

Artikel 5.2.1 Inzameling van geld of goed

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

 • 2.

  Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook geschreven of gedrukte stukken worden gerekend, alsmede van andere dergelijke goederen, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor:

  • a.

   een inzameling die in besloten kring gehouden wordt;

  • b.

   inzamelingen door landelijke instellingen die voorkomen op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving, indien:

  • -

   de landelijke instelling zich houdt aan de in het collecterooster toegewezen collecteperiode;

  • -

   de landelijke instelling gebruik wenst te maken van de door het Centraal Bureau Fondsenwerving toegewezen collecteperiode, stelt zij tenminste 3 maanden voorafgaande aan de inzameling, het college daarvan schriftelijk in kennis;

  • c.

   inzamelingen door verenigingen en stichtingen indien:

   • 1.

    de vereniging of stichting krachtens statuten en activiteiten een doel nastreeft dat van algemeen (gemeenschaps) belang is;

   • 2.

    in de betreffende periode geen collecte in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving voorkomt;

   • 3.

    in de betreffende periode geen andere collecte plaatsvindt;

   • 4.

    de vereniging of stichting in de gemeente Dantumadiel gevestigd is;

   • 5.

    de vereniging of stichting het college tenminste 3 maanden voorafgaand aan de inzameling daarvan schriftelijk in kennis stelt;

   • 6.

    de collecteperiode niet langer dan één week duurt;

   • 7.

    binnen 14 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving geen tegenbericht is verzonden, kan de inzameling zoals gemeld plaatsvinden.

 • 4.

  Het is verboden geld of goederen in te zamelen op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen 22:00 uur en 8:00 uur.

 • 5.

  Het college stelt een formulier vast voor het doen van de kennisgeving.

 • 6

  De kennisgeving wordt geacht eerst dan gedaan te zijn wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

Artikel 5.2.2 Venten e.d.

Artikel 5.2.2.1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op of aan de weg, aan huis dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats, dan wel diensten aan te bieden.

 • 2.

  Onder venten wordt niet verstaan:

  • a.

   het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

  • b.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen als bedoeld in het eerste lid op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;

  • c.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen als bedoeld in het eerste lid op een standplaats als bedoeld in artikel 5.2.3.1 van deze verordening.

Artikel 5.2.2.2 Ventverbod

 • 1.

  Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid in gevaar komt.

 • 2.

  Het is verboden te venten op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen 22:00 uur en 8:00 uur.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van het Wegenverkeerswet.

Artikel 5.2.2.3 Vrijheid van meningsuiting

 • 1.

  Het verbod van artikel 5.2.2.2 geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

 • 2.

  Het college kan de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het eerste lid beperken door een verbod in te stellen:

  • a.

   op of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan, en/of

  • b.

   voor bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod van het tweede lid.

Artikel 5.2.3 Standplaatsen

Artikel 5.2.3.1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder standplaats verstaan: het vanaf een vaste plaats op of aan de weg of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen of diensten, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2.

  Onder standplaats wordt niet verstaan:

  • a.

   vaste plaatsen op jaarmarkten of markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder h, van de Gemeentewet;

  • b.

   vaste plaatsen op evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1.

Artikel 5.2.3.2 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  De vergunning kan worden geweigerd:

  • a.

   in het belang van de openbare orde;

  • b.

   in het belang van de openbare veiligheid;

  • c.

   in het belang van de volksgezondheid;

  • d.

   in het belang van de bescherming van het milieu;

  • e.

   indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;

  • f.

   vanwege de strijd met een geldend bestemmingsplan.

Artikel 5.2.3.3 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen

Artikel 5.2.3.4. Afbakeningsbepalingen

 • 1.

  Het verbod van artikel 5.2.3.2, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

 • 2.

  De weigeringsgrond van artikel 5.2.3.2, tweede lid, onder d, geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer;

 • 3.

  De weigeringsgrond van artikel 5.2.3.2, tweede lid, onder f, geldt niet voor bouwwerken.

Artikel 5.2.4 Snuffelmarkten e.d. (vervallen)

Afdeling 3 Openbaar water

Artikel 5.3.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  innemen ligplaats:

 • het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijk of een voor dit doel aangebrachte voorziening af aan een ander vaartuig, anders dan voor aanleggen.

 • b.

  aanleggen:

 • het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dit doel aangebrachte voorziening af aan een ander vaartuig, gedurende de tijd die daadwerkelijk wordt gebruikt voor een recreatief verblijf op of in de omgeving van het vaartuig.

Artikel 5.3.2 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

 • 1.

  Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

 • 2.

  Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:

  • a.

   nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

  • b.

   beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Vaarwegenverordening Friesland, het Provinciaal Waterreglement Friesland en Ligplaatsenverordening Dantumadeel.

Artikel 5.3.3 Aanwijzingen ligplaats

 • 1.

  Onverminderd het krachtens het tweede lid van artikel 5.3.2 bepaalde kan het college aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

 • 2.

  De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of vanwege het college gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te volgen.

 • 3.

  Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Vaarwegenverordening Friesland het Provinciaal Waterreglement Friesland en Ligplaatsenverordening Dantumadeel.

Artikel 5.3.4 Verbod innemen ligplaats

Het is verboden een ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen in strijd met het krachtens de artikelen 5.3.2, tweede lid en 5.3.3 bepaalde.

Artikel 5.3.5 Beschadigen van waterstaatswerken en oevers (vervallen)

Artikel 5.3.6 Reddingsmiddelen (vervallen)

Artikel 5.3.7 Veiligheid op het water

 • 1.

  Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Vaarwegenverordening Friesland of het Provinciale Waterreglement Friesland.

Artikel 5.3.8 Overlast aan vaartuigen

 • 1.

  Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te be- vinden.

 • 2.

  Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of aan een openbaar water, los te maken.

Afdeling 4 Crossterreinen, crossen, motor- en ruiterverkeer

Artikel 5.4.1 Crosswedstrijden (vervallen)

Artikel 5.4.2 Beperking verkeer in natuurgebieden

 • 1.

  Het college kan voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen aanwijzen ten aanzien waarvan het verklaart, dat het rijden met een motorvoertuig of een bromfiets als bedoeld in artikel 1 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard aldaar overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan natuur of milieuwaarden.

 • 2.

  Het is verboden op krachtens het eerste lid aangewezen plaatsen:

  • a.

   zich met een motorvoertuig of een bromfiets als bedoeld in het vorige lid of met een fiets of een paard te bevinden; dan wel

  • b.

   zich met een motorvoertuig of een bromfiets of met een fiets of een paard te bevinden buiten de in die aanwijzing aangeduide en als zodanig gemarkeerde paden; dan wel

  • c.

   zich met een motorvoertuig of een bromfiets als bedoeld in het vorige lid of met een paard te bevinden op een in die aanwijzing aangeduid tijdstip.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

  • a.

   ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aangewezen hulpverleningsdiensten;

  • b.

   die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de door het college aangewezen plaatsen;

  • c.

   die worden gebruikt in verband met werken welke krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

  • d.

   van de zakelijke gerechtigden en huurders en pachters van percelen gelegen binnen de door het college aangewezen plaatsen;

  • e.

   voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

  • 4.

   Het in het tweede lid gestelde verbod geldt voorts niet:

  • a.

   op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

  • b.

   op wegen gelegen binnen de krachtens de provinciale Verordening verkeersbeperking ter bescherming van de natuur aangewezen natuurgebieden;

  • c.

   binnen de bij of krachtens de provinciale Verordening stiltegebieden aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als toestel.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.

Afdeling 5 Verboden vuur te stoken

Artikel 5.5.1 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3.

  De ontheffing bedoeld in het tweede lid kan worden geweigerd:

  • a.

   in het belang van de openbare orde en veiligheid;

  • b.

   ter bescherming van de woon- en leefomgeving;

  • c.

   ter bescherming van flora en fauna.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover:

  • a.

   in het geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften;

  • b.

   in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de provinciale milieuverordening;

  • c.

   in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, Wetboek van Strafrecht, of

  • d.

   het betreft verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke of het betreft vuur voor koken, bakken en braden, indien dat geen gevaar oplevert voor de omgeving.

Afdeling 6 Verstrooiing van as

Artikel 5.6.1 Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de Lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5.6.2 Incidentele asverstrooiing (vervallen)

Artikel 5.6.3 Overlast door asverstrooiing

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

HOOFDSTUK VI STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6.1 Strafbepaling

Overtreding van de artikelen van deze verordening en de op grond van artikel 1.3 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 6.2 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college of de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 6.3 Binnentreden woningen normale omstandigheden

Overeenkomstig artikel 149a van de Gemeentewet zijn zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, bevoegd tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6.3a Binnentreden woningen in noodsituaties

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6.4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 oktober 2010.

 • 2.

  Op het tijdstip bedoeld in lid 1 wordt de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadeel d.d. 6 november 2008 ingetrokken.

Artikel 6.5 Overgangsbepaling

 • 1.

  Vergunningen en ontheffingen - hoe ook genaamd - verleend krachtens verordeningen bedoeld in artikel 6.4, tweede lid blijven - indien en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens verordeningen bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en bepalingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 • 3.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning of ontheffing - hoe ook genaamd - op grond van een verordening bedoeld in artikel 6.4, tweede lid is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

 • 4.

  Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing, bedoeld in het eerste lid, dan wel een voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 6.4, tweede lid.

 • 5.

  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, blijft een vergunning of ontheffing - hoe ook genaamd - van kracht, totdat onherroepelijk is beslist op een aanvraag voor een, krachtens een in deze verordening overeenkomstig opgenomen gebod of verbod vereiste, vergunning of ontheffing, indien deze aanvraag tenminste acht weken voor afloop van de in het eerste lid genoemde termijn bij het bevoegde bestuursorgaan is ingediend.

 • 6.

  Gebods- of verbodsbepalingen waarvoor een vergunning of ontheffing vereist is krachtens deze verordening en niet voorkomend in een verordening als bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, zijn niet van toepassing:

  • a.

   gedurende acht weken na het inwerking treden van deze verordening;

  • b

   ook na de onder a. bepaalde termijn, voor zover degene die de vergunning of ontheffing nodig heeft, binnen deze termijn een aanvraag heeft ingediend, totdat onherroepelijk op deze aanvraag is beslist.

 • 7.

  De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 6.6 Aanhalingstitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel "Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dantumadiel van 28 september 2010.

Datum publicatie: 6 oktober 2010